ခ်ီလီ၏ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးေလယာဥ္မွဴး အသက္ ၉၇ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္

0
136

ဆန္တီေယဂို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးေလယာဥ္မွဴး မားေဂါ့ဒူဟာဒဲသည္ အသက္ ၉၇ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဒူဟာဒဲသည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ ေလယာဥ္စတင္ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၿပီး ယင္းေနာက္ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ေလယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ဒူဟာဒဲသည္ လြတ္လပ္ေသာ ျပင္သစ္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္အတြက္ ဥေရာပသို႔သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿဗိတိန္စစ္တပ္တြင္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ဒူဟာဒဲသည္ ဥေရာပရွိ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားသို႔ ေလယာဥ္မ်ား ပို႔ေဆာင္ ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒူဟာဒဲသည္ ခ်ီလီ၏ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီးေလေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဒူဟာဒဲသည္ ခ်ီလီေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈကုိမ်ားစြာထည့္ဝင္ခဲ့ၿပီး ပံုစံေဟာင္းမ်ားကုိခ်ိဳးဖ်က္ကာ အျခား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လမ္းထြင္ေပးႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ီလီအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တခ်ိဳ႕အရာမ်ားကို ၎တို႔သာ လုပ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆထားၾကေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အထင္အျမင္ ေသးၾကကာ မၾကာေသးမီကမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူျဖစ္သလို တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပိုမိုထူးခၽြန္ ေၾကာင္းကုိ အမ်ိဳးသားမ်ား နားလည္လာခ့ဲေၾကာင္း ဒူဟာဒဲက ယမန္ႏွစ္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မားေဂါ့ဒူဟာဒဲသည္ ေလယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကုိ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအခ်ိန္က ခ်ီလီ၌ အမ်ိဳးသမီးေလယာဥ္ေမာင္းမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းမရွိသေလာက္နည္းပါးခဲ့သည္။တစ္ႏွစ္အၾကာ ဒုတိယကမာၻစစ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ဒူဟာဒဲသည္ ဆန္တီေယဂိုရွိ ျပင္သစ္ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးသို႔သြားေရာက္ၿပီး လန္ဒန္ရွိ လြတ္လပ္ေသာ ျပင္သစ္တပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ တရားဥပေဒအရ အရြယ္မေရာက္ေသးသူျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဒူဟာဒဲသည္ ကေနဒါသို႔ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိဘမ်ားကို လိမ္လည္ခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္စကားေျပာဆိုႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဒူဟာဒဲသည္ ၿဗိတိန္ေလေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအရန္တပ္( ေအတီေအ) တြင္ အလုပ္ရရွိၿပီး တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေနသည္ ့ေနရာမ်ားသုိ႔ ပ်ံသန္းခဲ့ရသည္။ ဒူဟာဒဲသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီလီသုိ႔ျပန္လာခဲ့ၿပီး ယင္းတြင္သာ တစ္သက္လံုးေနထုိင္ခဲ့သည္။ သံုးႀကိမ္လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္မွဴး၊ ေလယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းမွဴးႏွင့္ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိ အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ကာ အသက္ ၈၁ ႏွစ္အရြယ္တြင္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

ဆန္တီေယဂို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးေလယာဥ္မွဴး မားေဂါ့ဒူဟာဒဲသည္ အသက္ ၉၇ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဒူဟာဒဲသည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ ေလယာဥ္စတင္ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၿပီး ယင္းေနာက္ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ေလယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ဒူဟာဒဲသည္ လြတ္လပ္ေသာ ျပင္သစ္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္အတြက္ ဥေရာပသို႔သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿဗိတိန္စစ္တပ္တြင္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ဒူဟာဒဲသည္ ဥေရာပရွိ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားသို႔ ေလယာဥ္မ်ား ပို႔ေဆာင္ ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒူဟာဒဲသည္ ခ်ီလီ၏ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီးေလေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဒူဟာဒဲသည္ ခ်ီလီေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈကုိမ်ားစြာထည့္ဝင္ခဲ့ၿပီး ပံုစံေဟာင္းမ်ားကုိခ်ိဳးဖ်က္ကာ အျခား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လမ္းထြင္ေပးႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ီလီအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တခ်ိဳ႕အရာမ်ားကို ၎တို႔သာ လုပ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆထားၾကေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အထင္အျမင္ ေသးၾကကာ မၾကာေသးမီကမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူျဖစ္သလို တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပိုမိုထူးခၽြန္ ေၾကာင္းကုိ အမ်ိဳးသားမ်ား နားလည္လာခ့ဲေၾကာင္း ဒူဟာဒဲက ယမန္ႏွစ္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မားေဂါ့ဒူဟာဒဲသည္ ေလယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကုိ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအခ်ိန္က ခ်ီလီ၌ အမ်ိဳးသမီးေလယာဥ္ေမာင္းမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းမရွိသေလာက္နည္းပါးခဲ့သည္။တစ္ႏွစ္အၾကာ ဒုတိယကမာၻစစ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ဒူဟာဒဲသည္ ဆန္တီေယဂိုရွိ ျပင္သစ္ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးသို႔သြားေရာက္ၿပီး လန္ဒန္ရွိ လြတ္လပ္ေသာ ျပင္သစ္တပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ တရားဥပေဒအရ အရြယ္မေရာက္ေသးသူျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဒူဟာဒဲသည္ ကေနဒါသို႔ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိဘမ်ားကို လိမ္လည္ခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္စကားေျပာဆိုႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဒူဟာဒဲသည္ ၿဗိတိန္ေလေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအရန္တပ္( ေအတီေအ) တြင္ အလုပ္ရရွိၿပီး တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေနသည္ ့ေနရာမ်ားသုိ႔ ပ်ံသန္းခဲ့ရသည္။ ဒူဟာဒဲသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီလီသုိ႔ျပန္လာခဲ့ၿပီး ယင္းတြင္သာ တစ္သက္လံုးေနထုိင္ခဲ့သည္။ သံုးႀကိမ္လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္မွဴး၊ ေလယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းမွဴးႏွင့္ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိ အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ကာ အသက္ ၈၁ ႏွစ္အရြယ္တြင္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply