အတက္ေရာဂါအတြက္အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး၅ႏွစ္တာစီမံကိန္းႏွင့္ေပါင္းစပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

0
152

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ၊ ၂၀၁၈

အတက္ေရာဂါစီမံခ်က္ကို၂၀၁၃ခုႏွစ္မွ၂၀၁၆ခုႏွစ္အထိေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးလက္ရွိတြင္စီမံခ်က္အသြင္မွစီမံကိန္းအေနျဖင့္အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း(၂၀၁၇ခုႏွစ္မွ၂၀၂၁ခုႏွစ္)ႏွင့္ေပါင္းစပ္ကာအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕အတက္ေရာဂါကုသမႈအပိုင္းမွာ၂ရာခိုင္ႏွုန္းကေန၄၀ရာခိုင္ႏွုန္းအထိေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကိုရွာေဖြကုသမႈေတြနဲ႕ေဆးေပးကုသမႈေတြေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာေတာ့တိုးခ်ဲ႔တဲ့အေနနဲ႔ပိုးျပီးေတာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားလႊမ္းၿခဳံၿပီးေရာဂါရွိသူေတြကိုရွာေဖြကုသေဆးေပးနိုင္ဖို႔နဂိုကေဆာင္ရြက္ေနတဲ့စီမံခ်က္ပုံစံကိုစီမံကိန္းအသြင္နဲ႔သြားပါမယ္။အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း၂၀၁၇-၂၀၂၁နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္။”ဟုျမန္မာနိုင္ငံအတက္ေရာဂါစီမံခ်က္မွစီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာေဒါက္တာစမ္းဦးကေျပာသည္။

အတက္ေရာဂါစီမံကိန္းသည္က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ေရာဂါႏွင့္ပက္သက္ေသာေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအားျပည္သူလူထုကိုေပးနိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီးေဆးဖိုးမတတ္နိုင္ေသာေဝဒနာရွင္မ်ားကိုေဆးအခမဲ့ ကုသေပးျခင္းl လူနာမ်ားအား ရွာေဖြကုသျခင္း တက္ေနသူမ်ားအား အေရးေပၚ ကုသေပးနိုင္မည့္ သင္တန္းမ်ားအား က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္ႀကားေပမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္မည္ဟု သိရသည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအေနျဖင့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္မြန္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္၊ကယားျပည္နယ္၊ပဲခူးတိုင္း၊ဧရာ၀တီတိုင္းတို႔တြင္လုပ္ေဆာင္သြားရန္စီစဥ္ထားၿပီးအတက္ေရာဂါစီမံကိန္းစီစဥ္ထားသည့္တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္၅ခုရွိၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း၇၃ၿမိဳ႕နယ္သို႔လႊမ္းၿခဳံ၍ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ၊ ၂၀၁၈

အတက္ေရာဂါစီမံခ်က္ကို၂၀၁၃ခုႏွစ္မွ၂၀၁၆ခုႏွစ္အထိေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးလက္ရွိတြင္စီမံခ်က္အသြင္မွစီမံကိန္းအေနျဖင့္အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း(၂၀၁၇ခုႏွစ္မွ၂၀၂၁ခုႏွစ္)ႏွင့္ေပါင္းစပ္ကာအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕အတက္ေရာဂါကုသမႈအပိုင္းမွာ၂ရာခိုင္ႏွုန္းကေန၄၀ရာခိုင္ႏွုန္းအထိေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကိုရွာေဖြကုသမႈေတြနဲ႕ေဆးေပးကုသမႈေတြေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာေတာ့တိုးခ်ဲ႔တဲ့အေနနဲ႔ပိုးျပီးေတာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားလႊမ္းၿခဳံၿပီးေရာဂါရွိသူေတြကိုရွာေဖြကုသေဆးေပးနိုင္ဖို႔နဂိုကေဆာင္ရြက္ေနတဲ့စီမံခ်က္ပုံစံကိုစီမံကိန္းအသြင္နဲ႔သြားပါမယ္။အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း၂၀၁၇-၂၀၂၁နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္။”ဟုျမန္မာနိုင္ငံအတက္ေရာဂါစီမံခ်က္မွစီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာေဒါက္တာစမ္းဦးကေျပာသည္။

အတက္ေရာဂါစီမံကိန္းသည္က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ေရာဂါႏွင့္ပက္သက္ေသာေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအားျပည္သူလူထုကိုေပးနိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီးေဆးဖိုးမတတ္နိုင္ေသာေဝဒနာရွင္မ်ားကိုေဆးအခမဲ့ ကုသေပးျခင္းl လူနာမ်ားအား ရွာေဖြကုသျခင္း တက္ေနသူမ်ားအား အေရးေပၚ ကုသေပးနိုင္မည့္ သင္တန္းမ်ားအား က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္ႀကားေပမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္မည္ဟု သိရသည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအေနျဖင့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္မြန္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္၊ကယားျပည္နယ္၊ပဲခူးတိုင္း၊ဧရာ၀တီတိုင္းတို႔တြင္လုပ္ေဆာင္သြားရန္စီစဥ္ထားၿပီးအတက္ေရာဂါစီမံကိန္းစီစဥ္ထားသည့္တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္၅ခုရွိၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း၇၃ၿမိဳ႕နယ္သို႔လႊမ္းၿခဳံ၍ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply