ေရႊေက်ာင္းမွ နယားရုပ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မည္

0
198

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦျဖစ္သည့္ ေရႊေက်ာင္းမွ နယားရုပ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း WORLD MONUMENTS FUND ကသိရသည္။

ထိုသို႔ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပင္သစ္နိုင္ငံမွ ပညာရွင္နွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

“ဒီေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းက နယားရုပ္ေတြက တကယ္ပဲ ထိန္းသိမ္း သင့္ပါတယ္ ။ ခုေတာ့ အရင္ဦးဆံုး နယားရုပ္ေတြက ေရနံဂ်ီး ေတြကို အရင္ဖယ္ရမယ္ ။ ဒီလိုဖယ္ရွားဖို႔ အခ်ိန္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပင္သစ္ ပညာရွင္ Mrs. Urszula Agnieszko Shugale က ေျပာသည္။

ယင္းေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း (ေရႊေက်ာင္း) ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အေမရိကန္နိုင္ငံ WORLD MONUMENTS FUND မွ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီး တိုင္လံုးအခ်ိဳ႕လဲလွယ္ျခင္း၊ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္သည္။

ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းႀကီး ျပဳျပင္ထိ္န္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးမ်ားရန္ပံုေငြမွ လွဴဒါန္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚ လာ ငါးသိန္းျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ဇြန္လတြင္း အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးမ်ား ရန္ပံုေငြမွလွဴဒါန္းသည့္ ဘက္ဂ်က္ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ ျပင္ပပုဂၢလိကအလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ငါးေသာင္းနီပါျဖင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တြင္ အလွဴေငြထပ္မံရရွိရန္အတြက္ ေလ်ာက္ထားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေအာက္တိုဘာလအတြင္ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ သံုသိန္းထပ္မံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦျဖစ္သည့္ ေရႊေက်ာင္းမွ နယားရုပ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း WORLD MONUMENTS FUND ကသိရသည္။

ထိုသို႔ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပင္သစ္နိုင္ငံမွ ပညာရွင္နွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

“ဒီေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းက နယားရုပ္ေတြက တကယ္ပဲ ထိန္းသိမ္း သင့္ပါတယ္ ။ ခုေတာ့ အရင္ဦးဆံုး နယားရုပ္ေတြက ေရနံဂ်ီး ေတြကို အရင္ဖယ္ရမယ္ ။ ဒီလိုဖယ္ရွားဖို႔ အခ်ိန္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပင္သစ္ ပညာရွင္ Mrs. Urszula Agnieszko Shugale က ေျပာသည္။

ယင္းေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း (ေရႊေက်ာင္း) ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အေမရိကန္နိုင္ငံ WORLD MONUMENTS FUND မွ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီး တိုင္လံုးအခ်ိဳ႕လဲလွယ္ျခင္း၊ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္သည္။

ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းႀကီး ျပဳျပင္ထိ္န္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးမ်ားရန္ပံုေငြမွ လွဴဒါန္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚ လာ ငါးသိန္းျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ဇြန္လတြင္း အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးမ်ား ရန္ပံုေငြမွလွဴဒါန္းသည့္ ဘက္ဂ်က္ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ ျပင္ပပုဂၢလိကအလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ငါးေသာင္းနီပါျဖင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တြင္ အလွဴေငြထပ္မံရရွိရန္အတြက္ ေလ်ာက္ထားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေအာက္တိုဘာလအတြင္ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ သံုသိန္းထပ္မံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply