ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရပ္စဲခံရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ တစ္ဦးအသနားခံစာတင္

0
140

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၈

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားထဲမွ မိတၳီလာ တကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ အသနားခံစာတင္လာေၾကာင္း သိရသည္။

တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ပညာသင္ခြင့္ရပ္စဲခံရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ စုစုေပါင္း (၅၆) ေယာက္ရွိၿပီး မိတၳီလာတကၠသိုလ္ က ပညာသင္ခြင့္ရပ္စဲလိုက္သည့္ ေက်ာင္းသား (၉) ဦးထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေမာင္ခ်စ္လြန္းသူမွာ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ အသနားခံစာတင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီလို အသနားခံစာတင္လာေအာင္လို႔ ေမာ္ကြန္းထိန္းေတြက မိဘေတြကို ဖိအားေပးၿပီး အသနားခံစာတင္ခိုင္းတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲဝင္ေကာ္မတီေတြကေတာ့ အသနားခံစာတင္သြားမွာမဟုတ္ဘူး ။´´ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲ ေကာ္မတီဝင္ ကုိမင္းထက္ျမတ္ က ေျပာသည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အေနျဖင့္ ေနာင္တြင္ အက်င့္စာရိတၲပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းဖာက္ဖ်က္မႈဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိ ႏွင့္အတူ မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အသနားခံစာတင္လာပါက လက္ရွိပညာသင္နွစ္တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔က အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၈

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားထဲမွ မိတၳီလာ တကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ အသနားခံစာတင္လာေၾကာင္း သိရသည္။

တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ပညာသင္ခြင့္ရပ္စဲခံရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ စုစုေပါင္း (၅၆) ေယာက္ရွိၿပီး မိတၳီလာတကၠသိုလ္ က ပညာသင္ခြင့္ရပ္စဲလိုက္သည့္ ေက်ာင္းသား (၉) ဦးထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေမာင္ခ်စ္လြန္းသူမွာ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ အသနားခံစာတင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီလို အသနားခံစာတင္လာေအာင္လို႔ ေမာ္ကြန္းထိန္းေတြက မိဘေတြကို ဖိအားေပးၿပီး အသနားခံစာတင္ခိုင္းတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲဝင္ေကာ္မတီေတြကေတာ့ အသနားခံစာတင္သြားမွာမဟုတ္ဘူး ။´´ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲ ေကာ္မတီဝင္ ကုိမင္းထက္ျမတ္ က ေျပာသည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အေနျဖင့္ ေနာင္တြင္ အက်င့္စာရိတၲပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းဖာက္ဖ်က္မႈဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိ ႏွင့္အတူ မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အသနားခံစာတင္လာပါက လက္ရွိပညာသင္နွစ္တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔က အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply