ဝီကီလိခ္စ္တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယံအက္ဆန္႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဖမ္းဆီးမိန္႔ ၿဗိတိန္တရားသူႀကီးတစ္ဦး ဆက္လက္အတည္ျပဳ

0
159

လန္ဒန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇

ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၏သံတမန္ေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ခ်ခဲ့သည့္ ဝီကီလိခ္စ္ဝက္ဘ္ဆိုက္တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယံအက္ဆန္႔အား ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးမိန္႔ထုတ္ထားျခင္းကို ဆက္လက္ အတည္ျပဳေၾကာင္း ၿဗိတိန္တရားသူႀကီးတစ္ဦးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္တြင္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဂ်ဴလီယံအက္ဆန္႔သည္ လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာမေလ်ာ္ကန္မႈမ်ားျဖင့္ ဆြီဒင္အစိုးရ၏အလိုရွိျခင္းခံရၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္အစိုးရက အာမခံေပးထားခဲ့ရာ ယင္းအာမခံကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး လန္ဒန္ရွိ အီေကြေဒါသံ႐ုံးတြင္ ခုိလႈံခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ အက္ဆန္႔ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ အီေကြေဒါသံ႐ုံးေရွ႕တြင္ ၂၄ နာရီေစာင့္ၾကပ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဆီြဒင္ဥပေဒအရာရွိမ်ားက အက္ဆန္႔အား လိင္ပိုင္း ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ၎ကို ထုတ္ထားသည့္ ဖမ္းဆီးမိန္႔ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း အက္ဆန္႔၏ေရွ႕ေနမ်ားက ႐ုံးေတာ္သို႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း တရားသူႀကီး အမ္မာအာဘတ္ေနာ့က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ အက္ဆန္႔သည္ ဆီြဒင္သို႔ လဲႊေျပာင္းေပးမခံရေစေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္မွစၿပီး အီေကြေဒါသံ႐ုံးတြင္ ခိုလႈံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆြီဒင္ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ အက္ဆန္႔အေပၚထားရွိခဲသည့္ စဲြခ်က္မ်ားကုိ ယမန္ႏွစ္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အက္ဆန္႔သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထားရွိခဲ့သည့္ အာမခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ၿဗိတိန္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏အလုိရွိျခင္းကိုခံေနရဆဲျဖစ္သည္။

တရားခံအျဖစ္ ယူဆျခင္းခံရသူသည္ အာမခံျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေနစဥ္ ႐ုံးေတာ္သို႔ ပံုမွန္လာေရာက္ၿပီး တိမ္းေရွာင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တရားေရးစနစ္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့ေၾကာင္း အာဘတ္ေနာ့ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အက္ဆန္႔သည္ ႐ံုးေတာ္သို႔ လာေရာက္ခဲ့ပါက ၎သည္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခုခံေခ်ပခြင့္ရႏုိင္ေၾကာင္း တရားသူႀကီးက ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အက္ဆန္႔အား ထုတ္ထားသည့္ ဖမ္းဆီးမိန္႔ကို ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း တရားသူႀကီးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါက အက္ဆန္႔သည္ သံ႐ုံးမွ လြတ္လပ္စြာထြက္ခြာခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ သံတမန္ေရးရာမွတ္တမ္းမ်ားကို ဖြင့္ခ်ခဲ့မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ၎ကို ဖမ္းဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ရာ တရားသူႀကီး၏ ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အေမရိကန္ၾသဇာမကင္းႏုိင္ေၾကာင္း အက္ဆန႔္၏ေရွ႕ေနမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အီေကြေဒါအစိုးရသည္ အက္ဆန္႔အား သံတမန္အဆင့္အတန္းေပးၿပီး သံတမန္ဆိုင္ရာ႐ုံးတင္စစ္ေဆးအျပစ္ေပးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္က အက္ဆန္႔သည္ တရားမွ်တမႈကိုရင္ဆိုင္ရန္ သံ႐ုံးမွထြက္ခြာသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၿပီး ၎အား သံတမန္အဆင့္အတန္းေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

လန္ဒန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇

ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၏သံတမန္ေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ခ်ခဲ့သည့္ ဝီကီလိခ္စ္ဝက္ဘ္ဆိုက္တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယံအက္ဆန္႔အား ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးမိန္႔ထုတ္ထားျခင္းကို ဆက္လက္ အတည္ျပဳေၾကာင္း ၿဗိတိန္တရားသူႀကီးတစ္ဦးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္တြင္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဂ်ဴလီယံအက္ဆန္႔သည္ လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာမေလ်ာ္ကန္မႈမ်ားျဖင့္ ဆြီဒင္အစိုးရ၏အလိုရွိျခင္းခံရၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္အစိုးရက အာမခံေပးထားခဲ့ရာ ယင္းအာမခံကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး လန္ဒန္ရွိ အီေကြေဒါသံ႐ုံးတြင္ ခုိလႈံခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ အက္ဆန္႔ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ အီေကြေဒါသံ႐ုံးေရွ႕တြင္ ၂၄ နာရီေစာင့္ၾကပ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဆီြဒင္ဥပေဒအရာရွိမ်ားက အက္ဆန္႔အား လိင္ပိုင္း ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ၎ကို ထုတ္ထားသည့္ ဖမ္းဆီးမိန္႔ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း အက္ဆန္႔၏ေရွ႕ေနမ်ားက ႐ုံးေတာ္သို႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း တရားသူႀကီး အမ္မာအာဘတ္ေနာ့က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ အက္ဆန္႔သည္ ဆီြဒင္သို႔ လဲႊေျပာင္းေပးမခံရေစေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္မွစၿပီး အီေကြေဒါသံ႐ုံးတြင္ ခိုလႈံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆြီဒင္ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ အက္ဆန္႔အေပၚထားရွိခဲသည့္ စဲြခ်က္မ်ားကုိ ယမန္ႏွစ္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အက္ဆန္႔သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထားရွိခဲ့သည့္ အာမခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ၿဗိတိန္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏အလုိရွိျခင္းကိုခံေနရဆဲျဖစ္သည္။

တရားခံအျဖစ္ ယူဆျခင္းခံရသူသည္ အာမခံျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေနစဥ္ ႐ုံးေတာ္သို႔ ပံုမွန္လာေရာက္ၿပီး တိမ္းေရွာင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တရားေရးစနစ္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့ေၾကာင္း အာဘတ္ေနာ့ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အက္ဆန္႔သည္ ႐ံုးေတာ္သို႔ လာေရာက္ခဲ့ပါက ၎သည္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခုခံေခ်ပခြင့္ရႏုိင္ေၾကာင္း တရားသူႀကီးက ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အက္ဆန္႔အား ထုတ္ထားသည့္ ဖမ္းဆီးမိန္႔ကို ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း တရားသူႀကီးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါက အက္ဆန္႔သည္ သံ႐ုံးမွ လြတ္လပ္စြာထြက္ခြာခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ သံတမန္ေရးရာမွတ္တမ္းမ်ားကို ဖြင့္ခ်ခဲ့မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ၎ကို ဖမ္းဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ရာ တရားသူႀကီး၏ ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အေမရိကန္ၾသဇာမကင္းႏုိင္ေၾကာင္း အက္ဆန႔္၏ေရွ႕ေနမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အီေကြေဒါအစိုးရသည္ အက္ဆန္႔အား သံတမန္အဆင့္အတန္းေပးၿပီး သံတမန္ဆိုင္ရာ႐ုံးတင္စစ္ေဆးအျပစ္ေပးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္က အက္ဆန္႔သည္ တရားမွ်တမႈကိုရင္ဆိုင္ရန္ သံ႐ုံးမွထြက္ခြာသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၿပီး ၎အား သံတမန္အဆင့္အတန္းေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply