တိုင္းရင္းသားအားလုံး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ျဖင္႔ အရင္းခံကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ရွမ္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တိုက္တြန္း

0
154

ေနျပည္ေတာ္ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ၊၂၀၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အားလံုး ပင္လံု စိတ္ဓာတ္ကို အရင္းခံကာ လက္တြဲညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ကေျပာသည္။

“ရွမ္းျပည္နယ္နွင့္တကြျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံႀကီးတစ္ခုလံုး
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နိုင္ငံ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ နိုင္ငံသာယာ၀ေျပာမႈ၊ တိုင္းရင္းသား အားလံုး ေသြးစည္း ညီညႊတ္မႈ၊စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမ အေမြ အနွစ္မ်ား၊အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ကို ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ားအားလံုး ပင္လံု စိတ္ဓာတ္ ကိုအရင္းခံကာ လက္တြဲညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ (၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားကုိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္ေလ့က်င့္
ေရး အားကစားရံု၌ က်င္းပခဲ႔ၿပီး အခမ္းအနား၌ ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မွေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ေရးထိုးနိုင္ရန္အတြက္ ပႏ႖က္ခ်နိုင္ခဲ့ ေသာျပည္ေထာင္ စုေန႔၏ သေႏၶတည္ရာေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္သည့္ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ ၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔ကို ရွမ္းအမ်ိဳးသားေန႔ဟု ၁၉၄၇ ခုနွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာပင္လံုညီလာခံအစည္းအေ၀းတြင္ သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုအား ကိုယ္စားျပဳ ေစရန္ ၁၉၆၀ ခုနွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ ဟုေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေပါင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ၏အေရွ႔ပိုင္းရွိ အႀကီးဆံုးျပည္နယ္တခုျဖစ္ၿပီး သံယံဇာတမ်ားေပါၾကြယ္၀သည့္ ျဒပ္ရွိ/ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္မ်ားစြာရွိေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္္။

အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္၀န္ႀကီးမ်ား ၊ ဌာနဆိုင္ရာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ၊၂၀၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အားလံုး ပင္လံု စိတ္ဓာတ္ကို အရင္းခံကာ လက္တြဲညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ကေျပာသည္။

“ရွမ္းျပည္နယ္နွင့္တကြျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံႀကီးတစ္ခုလံုး
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နိုင္ငံ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ နိုင္ငံသာယာ၀ေျပာမႈ၊ တိုင္းရင္းသား အားလံုး ေသြးစည္း ညီညႊတ္မႈ၊စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမ အေမြ အနွစ္မ်ား၊အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ကို ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ားအားလံုး ပင္လံု စိတ္ဓာတ္ ကိုအရင္းခံကာ လက္တြဲညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ (၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားကုိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္ေလ့က်င့္ 
ေရး အားကစားရံု၌ က်င္းပခဲ႔ၿပီး အခမ္းအနား၌ ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မွေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ေရးထိုးနိုင္ရန္အတြက္ ပႏ႖က္ခ်နိုင္ခဲ့ ေသာျပည္ေထာင္ စုေန႔၏ သေႏၶတည္ရာေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္သည့္ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ ၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔ကို ရွမ္းအမ်ိဳးသားေန႔ဟု ၁၉၄၇ ခုနွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာပင္လံုညီလာခံအစည္းအေ၀းတြင္ သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုအား ကိုယ္စားျပဳ ေစရန္ ၁၉၆၀ ခုနွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ ဟုေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေပါင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ၏အေရွ႔ပိုင္းရွိ အႀကီးဆံုးျပည္နယ္တခုျဖစ္ၿပီး သံယံဇာတမ်ားေပါၾကြယ္၀သည့္ ျဒပ္ရွိ/ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္မ်ားစြာရွိေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္္။

အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္၀န္ႀကီးမ်ား ၊ ဌာနဆိုင္ရာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply