ေတာင္အာဖရိကသမၼတ ဇူးမား လာမည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ႏုတ္ထြက္မည္ဟုဆို

0
148

ပရီတိုးရီးယား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈

ေတာင္အာဖရိကသမၼတ ဂ်က္ေကာ့ဇူးမား လာမည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း အာဏာလဲႊေျပာင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ၎ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေတာင္အာဖရိကဒုတိယသမၼတ ဆီရီးရာမာဖိုဆာက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အခ်ိန္မဆုိ္င္းဘဲ အာဏာလဲႊေျပာင္းႏုိင္ေရးကို လုိအပ္ေၾကာင္း ၎ႏွင့္ ဇူးမားတို႔က နားလည္ပါေၾကာ္း ေတာင္အာရိကအာဏာရ အာဖရိကကြန္ဂရက္စ္ပါတီ( ေအအင္န္စီ) ကိုဦးေဆာင္ေနသည့္ ရာမာဖိုဆာကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္ ဇူးမားသည္ သမၼတသက္တမ္းကိုးႏွစ္အတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈစဲြခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

ရာမာဖုိဆာက ေအအင္န္စီဥကၠဌအျဖစ္ စတင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာမွစၿပီး ဇူးမား ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ပါတီတြင္း ကဲြျပားမႈမ်ားမရွိေစေရးအတြက္ တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရာမာဖိုဆာက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇူးမားကို ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္အထိ ေရႊ႕ဆုိင္းထားသည္။

သမၼတအား လႊတ္ေတာ္တြင္း အယံုအၾကည္မရွိ အဆိုတင္သြင္းရန္ အတိုက္အခံမ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနၿပီျဖစ္သည္။ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား ေဖာင္ေဒးရွင္းကလည္း ဇူးမားႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဇူးမားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိရန္ စီစဥ္ထားျခင္းကို လႊတ္ေတာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္တြင္ ေရႊ႕ဆိုင္း ခဲ့သည္။ ဇူးမား၏မိန္႔ခြန္းကို ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဘာလဲကာ အမ္ဘဲေတကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေတာင္အာဖရိကေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ဇူးမားသည္ သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရွိေခ်။ ဇူးမားသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ စြပ္စဲြခံထားရေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေအအင္န္စီပါတီ လူႀကိဳက္မ်ားမႈမေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။

BBC

႐ိုးေျမ

ပရီတိုးရီးယား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ဂ်က္ေကာ့ဇူးမား လာမည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း အာဏာလဲႊေျပာင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ၎ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေတာင္အာဖရိကဒုတိယသမၼတ ဆီရီးရာမာဖိုဆာက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အခ်ိန္မဆုိ္င္းဘဲ အာဏာလဲႊေျပာင္းႏုိင္ေရးကို လုိအပ္ေၾကာင္း ၎ႏွင့္ ဇူးမားတို႔က နားလည္ပါေၾကာ္း ေတာင္အာရိကအာဏာရ အာဖရိကကြန္ဂရက္စ္ပါတီ( ေအအင္န္စီ) ကိုဦးေဆာင္ေနသည့္ ရာမာဖိုဆာကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္ ဇူးမားသည္ သမၼတသက္တမ္းကိုးႏွစ္အတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈစဲြခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

ရာမာဖုိဆာက ေအအင္န္စီဥကၠဌအျဖစ္ စတင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာမွစၿပီး ဇူးမား ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ပါတီတြင္း ကဲြျပားမႈမ်ားမရွိေစေရးအတြက္ တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရာမာဖိုဆာက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇူးမားကို ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္အထိ ေရႊ႕ဆုိင္းထားသည္။

သမၼတအား လႊတ္ေတာ္တြင္း အယံုအၾကည္မရွိ အဆိုတင္သြင္းရန္ အတိုက္အခံမ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနၿပီျဖစ္သည္။ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား ေဖာင္ေဒးရွင္းကလည္း ဇူးမားႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဇူးမားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိရန္ စီစဥ္ထားျခင္းကို လႊတ္ေတာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္တြင္ ေရႊ႕ဆိုင္း ခဲ့သည္။ ဇူးမား၏မိန္႔ခြန္းကို ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဘာလဲကာ အမ္ဘဲေတကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေတာင္အာဖရိကေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ဇူးမားသည္ သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရွိေခ်။ ဇူးမားသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ စြပ္စဲြခံထားရေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေအအင္န္စီပါတီ လူႀကိဳက္မ်ားမႈမေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။

BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply