ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကုိးကန္႔ေဒသမ်ားတြင္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

0
205

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင္႔ ကုိးကန္႔ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေလးေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ႔ အလုပ္အကုိင္အခြင္႔အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔၊ ေဒသ ဖံြ႔ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းနဲ႔ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ားအျမန္ေပၚေပါက္လာေရးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ ေထာက္ပံ႔ေပးေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္း (UEHRD) ကဲ႔သုိ႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ဳိးကုိ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား တည္ရွိရာ ကခ်င္ေဒသႏွင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကုိးကန္႔ေဒသတုိ႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရွိမရွိကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၁ မွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ ဦးေက်ာ္နီႏိုင္က ေမးျမန္းခဲ႔သည္။

ထုိအျပင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသအတြင္းရွိေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအား မိမိေနရပ္သုိ႔ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ ေနထုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ မည္ကဲ႔သုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္မည္ကုိပါ ေမးျမန္းခဲ႔ ျခင္းေၾကာင္႔ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက အထက္ပါအတုိင္းေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

UEHRD စီမံကိန္းအေနျဖင္႔ လုပ္ငန္းစဥ္ ၃ ရပ္ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္လုပ္ေရးႏွင္႔ အေျခခံ အေဆာက္အအုံတည္ ေဆာက္ေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးသတင္းႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး၊ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ဖြင္႔လွစ္ေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈ၊ အေသးစားေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ၊ ဘ႑ာေငြ စုေဆာင္းေရးႏွင္႔ ခရီးသားလုပ္ငန္းက႑ ျမွင္႔တင္ ေရးဟူ၍ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (၉) ဖြဲ႔စည္းၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင္႔ ကုိးကန္႔ေဒသတုိ႔တြင္ တုိက္ပြဲေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ UEHRD စီမံကိန္း ကဲ့သုိ႔ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးမႈမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ နယ္ေျမေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရး ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင္႔ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ အျခား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရႏွင္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရ အေနျဖင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၉၀၀၃ ဒသမ ၅၂ ႏွင္႔ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၂၆၀၈၃ ဒသမ ၂၉၄ သိန္းအားလည္းေကာင္း တုိက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကုိးကန္႔ေဒသ၌လည္း အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ကုိးကန္႔ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖဲြ႔ အစဥ္အစီမ်ားျဖင္႔ တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုံးခ်င္းအိမ္ယာ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ႔ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္လဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ ဆန္ရိကၡာ၊ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပ႔ံေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ မုိင္းေၾကာင့္ ကုိယ္လက္ အဂၤါ ထိခုိက္ ဆုံးရႈံးခဲ႔ရသူမ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၂ သိန္း ႏႈန္းေထာက္ပံ့ ေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ ေထာက္ပံ႔ကူညီမႈမ်ားသည္ UEHRD စီမံကိန္း ကဲ႔သုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္တူညီေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

ထုိအျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းမ်ား၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ဆံပင္ညွပ္ – အလွျပင္သင္တန္း၊ မုိဘုိင္းဖုန္းျပင္သင္တန္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေရးသင္တန္း၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္/ကား ျပဳျပင္သင္တန္း၊ အိမ္တြင္း လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းသင္တန္း၊ အေျခခံ လက္သမား သင္တန္း၊ မႈိစုိက္ပ်ဳိးေရးသင္တန္းမ်ားကုိ IDP Camps မ်ားမွ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ပုိ႔ခ်ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင္႔ ကုိးကန္႔ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေလးေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ႔ အလုပ္အကုိင္အခြင္႔အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔၊ ေဒသ ဖံြ႔ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းနဲ႔ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ားအျမန္ေပၚေပါက္လာေရးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ ေထာက္ပံ႔ေပးေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္း (UEHRD) ကဲ႔သုိ႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ဳိးကုိ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား တည္ရွိရာ ကခ်င္ေဒသႏွင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကုိးကန္႔ေဒသတုိ႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရွိမရွိကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၁ မွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ ဦးေက်ာ္နီႏိုင္က ေမးျမန္းခဲ႔သည္။

ထုိအျပင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသအတြင္းရွိေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအား မိမိေနရပ္သုိ႔ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ ေနထုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ မည္ကဲ႔သုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္မည္ကုိပါ ေမးျမန္းခဲ႔ ျခင္းေၾကာင္႔ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက အထက္ပါအတုိင္းေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

UEHRD စီမံကိန္းအေနျဖင္႔ လုပ္ငန္းစဥ္ ၃ ရပ္ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္လုပ္ေရးႏွင္႔ အေျခခံ အေဆာက္အအုံတည္ ေဆာက္ေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးသတင္းႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး၊ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ဖြင္႔လွစ္ေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈ၊ အေသးစားေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ၊ ဘ႑ာေငြ စုေဆာင္းေရးႏွင္႔ ခရီးသားလုပ္ငန္းက႑ ျမွင္႔တင္ ေရးဟူ၍ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (၉) ဖြဲ႔စည္းၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင္႔ ကုိးကန္႔ေဒသတုိ႔တြင္ တုိက္ပြဲေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ UEHRD စီမံကိန္း ကဲ့သုိ႔ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးမႈမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ နယ္ေျမေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရး ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင္႔ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ အျခား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရႏွင္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရ အေနျဖင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၉၀၀၃ ဒသမ ၅၂ ႏွင္႔ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၂၆၀၈၃ ဒသမ ၂၉၄ သိန္းအားလည္းေကာင္း တုိက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကုိးကန္႔ေဒသ၌လည္း အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ကုိးကန္႔ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖဲြ႔ အစဥ္အစီမ်ားျဖင္႔ တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုံးခ်င္းအိမ္ယာ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ႔ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္လဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ ဆန္ရိကၡာ၊ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပ႔ံေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ မုိင္းေၾကာင့္ ကုိယ္လက္ အဂၤါ ထိခုိက္ ဆုံးရႈံးခဲ႔ရသူမ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၂ သိန္း ႏႈန္းေထာက္ပံ့ ေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ ေထာက္ပံ႔ကူညီမႈမ်ားသည္ UEHRD စီမံကိန္း ကဲ႔သုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္တူညီေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

ထုိအျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းမ်ား၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ဆံပင္ညွပ္ – အလွျပင္သင္တန္း၊ မုိဘုိင္းဖုန္းျပင္သင္တန္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေရးသင္တန္း၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္/ကား ျပဳျပင္သင္တန္း၊ အိမ္တြင္း လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းသင္တန္း၊ အေျခခံ လက္သမား သင္တန္း၊ မႈိစုိက္ပ်ဳိးေရးသင္တန္းမ်ားကုိ IDP Camps မ်ားမွ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ပုိ႔ခ်ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply