မင္းဝံေတာင္ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ႔ေတာ ဧရိယာေလ်ာ့က်လာျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ ေက်ာက္/ဓာတ္ သတၱဳ တူးေဖာ္မႈမ်ားကုိ တားဆီးကာကြယ္ သြားမည္

0
174

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ၂၀၁၈ ။

မင္းဝံေတာင္ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ႔ေတာ ဧရိယာေလ်ာ့က်လာျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ ေက်ာက္/ဓာတ္ သတၱဳ တူးေဖာ္မႈမ်ားအား တားဆီး ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္း ကေျပာသည္။

“တရားမ၀င္ ေက်ာက္တူးေဖာ္သူမ်ားကုိ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာ၀ အပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ/နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းထားရွိတဲ့ ဧရိယာအတြင္းရွိေနတဲ့ အျခားေျမအသုံးခ်မႈမ်ား အနက္ မလုိအပ္ေသာ ေျမအသုံးခ်မႈမ်ားအား စနစ္တက် ျပန္လည္ စိစစ္ႏုိင္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ဆုိပါက မင္း၀ံေတာင္ အား ပိုမုိထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာသည္။

စစ္ကုိင္းခရုိင္၊ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေျမဧရိယာ ၇၉ ဒသမ ၄၉ စတုရန္းမုိင္ရွိၿပီး မင္း၀ံေတာင္ သဘာ၀ ေတာရုိင္း တိရိစာၦန္ ေဘးမဲ႔ေတာသည္ (၅၀၈၇၄) ဧက က်ယ္၀န္းေၾကာင္း သိရွိရသည္။
မင္းဝံေတာင္သည္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိၿပီး ၾကက္စာထုတ္လုပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳသည္ ထုံးဓါတ္ပါ၀င္ေသာ ေက်ာက္ေဆြးမ်ားအား ၎ ေတာင္မွ ထုတ္ယူသုံးစြဲေနသျဖင့္ ၿပဳိက်ပ်က္စီးသြားမရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေတြ႔ႀကဳံေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ မွ ဦးေက်ာ္ေသာင္းက ေမးျမန္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ဓာတ္သတၱဳစမ္းသပ္ရွာေဖြ တုိင္းထားျခင္း
ႏွင္႔ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးထားျခင္းမရွိပဲ တရားမ၀င္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေဘးမဲ့ေတာ အနီး ပတ္၀န္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေတာရုိင္း တိရစာၦန္ ႏွင့္သဘာ၀အပင္မ်ားကာကြယ္ေရး ႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ရွင္းလင္းေဟာေျပာျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း နယ္ေျမအလုိက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကင္းလွည္႔ စစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ ေက်ာက္ထူးေဖာ္မႈမျပဳရန္ ဆုိင္းဘုတ္ စုိက္ထူးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ဦးအုန္း၀င္း ကေျပာသည္။

၎ ေဘးမဲ႔ေတာ ဧရိယာသည္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ အေဆာက္အအုံ၊ လူဦးေရ တုိးပြားလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေလ်ာ့က်လာပီး အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ အပူပုိင္းေဒသ စိမ္းလန္းစုိျပည္ေရးဦးစီးဌာနတုိ႔ (၁၉ – ၅ – ၂၀၁၆ မွ ၂၉ – ၅ – ၂၀၁၆ အထိ) ပူးေပါင္း ကြင္းဆင္းတုိင္းတာ မႈမ်ားအရ ေျမဧရိယာ ၁၄၀၅၁ ဧကသာ က်န္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကြင္းဆင္းတုိင္းတာမႈ၌ လယ္ (၄၁၉) ဧက၊ ယာ (၂၉၈၈၇) ဧက၊ ကုိင္း (၇၄) ဧက၊ မီးရထားလမ္းေျမ (၁၀၀)ဧက၊ လမ္းေျမ (၉၁၉)ဧက၊ ဆည္ကန္တာတမံေျမ (၂၅၉)ဧက၊ ျမစ္ေခ်ာင္း ေရေအာက္ေျမ (၈၃၀)ဧက၊ အင္းအုိင္ (၁၂၇)ဧက၊ စက္ရုံေျမ (၇၈၂)ဧက၊ ၿမဳိ႕/ရပ္ကြက္ေျမ (၁၀၂၁)ဧက၊ ရြာေျမ (၈၈၈)ဧက၊ သာသနာ႔
ေျမ (၁၅၁၇) ဧက တုိ႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင္႔ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ဇန္န၀ါရီ လကုန္အထိ) ၎ ေဘးမဲ႔ေတာအတြင္း တရားမ၀င္ေက်ာက္/ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည္႔ ကမာၻေျမေအာင္ကုမၸဏီႏွင့္ ျမသဒၵါကုမၸဏီတုိ႔အား ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆ (ဂ) အရ တရားစြဲဆုိထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၎ေတာအတြင္း တရားမ၀င္ေက်ာက္တူးေဖာ္သူ ၅ ဦးအား ေက်ာက္တူး ေဖာ္ရာ၌ အသုံးျပဳပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ၿပီး အျခား တရားမ၀င္ေက်ာက္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရာမွ ေထာ္လာဂ်ီမ်ား၊ မီးစက္၊ ေက်ာက္ခြဲစက္၊ အင္ဂ်င္မ်ားႏွင့္ တရားခံမ်ားကုိလဲ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ၂၀၁၈ ။

မင္းဝံေတာင္ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ႔ေတာ ဧရိယာေလ်ာ့က်လာျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ ေက်ာက္/ဓာတ္ သတၱဳ တူးေဖာ္မႈမ်ားအား တားဆီး ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္း ကေျပာသည္။

“တရားမ၀င္ ေက်ာက္တူးေဖာ္သူမ်ားကုိ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာ၀ အပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ/နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းထားရွိတဲ့ ဧရိယာအတြင္းရွိေနတဲ့ အျခားေျမအသုံးခ်မႈမ်ား အနက္ မလုိအပ္ေသာ ေျမအသုံးခ်မႈမ်ားအား စနစ္တက် ျပန္လည္ စိစစ္ႏုိင္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ဆုိပါက မင္း၀ံေတာင္ အား ပိုမုိထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာသည္။

စစ္ကုိင္းခရုိင္၊ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေျမဧရိယာ ၇၉ ဒသမ ၄၉ စတုရန္းမုိင္ရွိၿပီး မင္း၀ံေတာင္ သဘာ၀ ေတာရုိင္း တိရိစာၦန္ ေဘးမဲ႔ေတာသည္ (၅၀၈၇၄) ဧက က်ယ္၀န္းေၾကာင္း သိရွိရသည္။
မင္းဝံေတာင္သည္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိၿပီး ၾကက္စာထုတ္လုပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳသည္ ထုံးဓါတ္ပါ၀င္ေသာ ေက်ာက္ေဆြးမ်ားအား ၎ ေတာင္မွ ထုတ္ယူသုံးစြဲေနသျဖင့္ ၿပဳိက်ပ်က္စီးသြားမရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေတြ႔ႀကဳံေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ မွ ဦးေက်ာ္ေသာင္းက ေမးျမန္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ဓာတ္သတၱဳစမ္းသပ္ရွာေဖြ တုိင္းထားျခင္း 
ႏွင္႔ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးထားျခင္းမရွိပဲ တရားမ၀င္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေဘးမဲ့ေတာ အနီး ပတ္၀န္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေတာရုိင္း တိရစာၦန္ ႏွင့္သဘာ၀အပင္မ်ားကာကြယ္ေရး ႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ရွင္းလင္းေဟာေျပာျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း နယ္ေျမအလုိက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကင္းလွည္႔ စစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ ေက်ာက္ထူးေဖာ္မႈမျပဳရန္ ဆုိင္းဘုတ္ စုိက္ထူးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ဦးအုန္း၀င္း ကေျပာသည္။

၎ ေဘးမဲ႔ေတာ ဧရိယာသည္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ အေဆာက္အအုံ၊ လူဦးေရ တုိးပြားလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေလ်ာ့က်လာပီး အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ အပူပုိင္းေဒသ စိမ္းလန္းစုိျပည္ေရးဦးစီးဌာနတုိ႔ (၁၉ – ၅ – ၂၀၁၆ မွ ၂၉ – ၅ – ၂၀၁၆ အထိ) ပူးေပါင္း ကြင္းဆင္းတုိင္းတာ မႈမ်ားအရ ေျမဧရိယာ ၁၄၀၅၁ ဧကသာ က်န္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကြင္းဆင္းတုိင္းတာမႈ၌ လယ္ (၄၁၉) ဧက၊ ယာ (၂၉၈၈၇) ဧက၊ ကုိင္း (၇၄) ဧက၊ မီးရထားလမ္းေျမ (၁၀၀)ဧက၊ လမ္းေျမ (၉၁၉)ဧက၊ ဆည္ကန္တာတမံေျမ (၂၅၉)ဧက၊ ျမစ္ေခ်ာင္း ေရေအာက္ေျမ (၈၃၀)ဧက၊ အင္းအုိင္ (၁၂၇)ဧက၊ စက္ရုံေျမ (၇၈၂)ဧက၊ ၿမဳိ႕/ရပ္ကြက္ေျမ (၁၀၂၁)ဧက၊ ရြာေျမ (၈၈၈)ဧက၊ သာသနာ႔
ေျမ (၁၅၁၇) ဧက တုိ႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင္႔ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ဇန္န၀ါရီ လကုန္အထိ) ၎ ေဘးမဲ႔ေတာအတြင္း တရားမ၀င္ေက်ာက္/ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည္႔ ကမာၻေျမေအာင္ကုမၸဏီႏွင့္ ျမသဒၵါကုမၸဏီတုိ႔အား ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆ (ဂ) အရ တရားစြဲဆုိထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၎ေတာအတြင္း တရားမ၀င္ေက်ာက္တူးေဖာ္သူ ၅ ဦးအား ေက်ာက္တူး ေဖာ္ရာ၌ အသုံးျပဳပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ၿပီး အျခား တရားမ၀င္ေက်ာက္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရာမွ ေထာ္လာဂ်ီမ်ား၊ မီးစက္၊ ေက်ာက္ခြဲစက္၊ အင္ဂ်င္မ်ားႏွင့္ တရားခံမ်ားကုိလဲ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply