အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံမည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳ

ပံုစာ။ လူခ်မ္းသာမ်ားကိုအက်ိဳးရွိေစမည့္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈဥပေဒၾကမ္းကို ကြန္ဂရက္ေရွ႕၌ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့စဥ္။

0
179

ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၂

အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းၿပီးေနာက္ အခြန္မ်ားစြာေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံမည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို အတည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

စိတ္မျပတ္သားခဲ့သည့္ ရီပတ္ဘလီကန္မ်ားက ယခုအႀကိမ္တြင္ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီအႀကီးအကဲမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းေၾကာင့္ အသံုးစရိတ္လိုေငြျပမႈ ေဒၚလာ ၁ ထရီလီယံရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ယခုဥပေဒၾကမ္းသည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစၿပီး အခြန္အမ်ားဆံုးေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံမည့္ ဥပေဒၾကမ္းလည္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ ဥပေဒအျဖစ္သက္ေရာက္ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က တိုက္တြန္းထားသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ယခုအတည္ျပဳလိုက္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းရမည္ျဖစ္သည္။ ေပါင္းစည္းထားေသာ ဥပေဒၾကမ္း ဥပေဒအျဖစ္ သက္ေရာက္မႈရွိလာေရး သမၼတက အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္းေၾကာင့္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသာ အက်ိဳးအျမတ္ရိွမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ဘ႑ာေရးတြင္ လိုေငြျပလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္း အင္အားနည္းပါးသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္၌ ရီပတ္ဘလီကန္အမတ္ ၅၂ ဦး၊ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္ ၄၈ ဦးရွိေနသည္။ဥပေဒၾကမ္းေၾကာင့္ အထက္တန္းလႊာမ်ားအတြက္သာ အက်ိဳးရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္လႊတ္ေတာ္ရွိ ဒီမုိကရက္တစ္ေခါင္းေဆာင္ ခ်က္႐ွဴးမားကေျပာဆိုခဲ့သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲခဲြသည့္အခါတြင္ ရီပတ္ဘလီကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဘာ့ေကာ့ကာတစ္ဦးသာ မေထာက္ခံလုိေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေၾကြးၿမီပိၿပီး ဘ႑ာေရးအရ လုိေငြျပေစမည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို မေထာက္ခံႏုိင္ေၾကာင္း ေကာ့ကာကေျပာဆုိခဲ့သည္။
ယခုဥပေဒၾကမ္းေၾကာင့္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္အတြင္း ဘ႑ာေရးလိုေငြျပရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္လႊတ္ေတာ္ရွိ ပါတီႏုိင္ငံေရးမေရာေႏွာသည့္ အခြန္ဆုိင္ရာပူးတဲြေကာ္မတီက ႏိုဝင္ဘာတြင္ သတိေပးေျပာဆုိခဲ့သည္။ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံေသာ္လည္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈကို ကာမိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ကေျပာဆုိထားၿပီးျဖစ္သည္။

Leave a Reply