ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရ၏မူးယစ္ႏွိမ္နင္းမႈအတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ဖြယ္ရွိသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ အုိင္စီစီ စစ္ေဆးမည္

0
206

သည္ေဟ့ဂ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉

ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရက မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသံုးစဲြမႈႈ ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈအတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ဖြယ္ရွိသည့္ ရာဇဝတ္ မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာရာဇဝတ္ခံု႐ုံး( အုိင္စီစီ) ကနဦး သေဘာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အုိင္စီစီ၏ဥပေဒအရာရွိခ်ဳပ္ ဖာတိုဘန္ဆိုဒါက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ဦးစြာေလ့လာသံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ဆိုဒါကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးက မူးယစ္ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားအတြင္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္းတိုက္တြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဗင္နီဇဲြလားႏုိင္ငံရွိ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား အင္အားအလြန္အကၽြံအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း စစ္ေဆး ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ဆိုဒါကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ဗင္နီဇဲြလားတုိ႔ရွိ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေစာင့္ၾကည့္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခိုကင္းကာ ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိေသာ သံုးသပ္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားရွိ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့့္ ပတ္သက္၍ ကနဦးစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ဆိုဒါကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တရားဝင္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ဦးမည္မဟုတ္ဘဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံကာ သံုးသပ္မႈမ်ားကုိသာ ျပဳလုပ္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အုိင္စီစီဥပေဒအရာရွိခ်ဳပ္႐ုံးသည္ အစိုးရ၏ မူးယစ္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ေဆာင္မႈအေျခအေနကို ဦးစြာခဲြျခမ္း စိတ္ျဖာေ
ေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ဆိုဒါကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္မွစၿပီး မူးယစ္ေမွာင္ခိုမႈတြင္ပါဝင္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး သံုးမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သတ္ျဖတ္မႈအမ်ားစုသည္ မူးယစ္ဂိုဏ္းမ်ားၾကား တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားပါဝင္သည့္ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားလည္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ဘန္ဆိုဒါက ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အုိင္စီစီ၏စစ္ေဆးမႈသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ျဖဳန္းျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဒူတာေတး၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဟာရီ႐ိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သမၼတဒူတာေတးသည္ ႏုိင္ငံကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အႏၱရာယ္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အင္အားသံုးတန္ျပန္လုိက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အုိင္စီစီ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔အတြက္ အေရးပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖဲြ႕ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

သည္ေဟ့ဂ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉

ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရက မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသံုးစဲြမႈႈ ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈအတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ဖြယ္ရွိသည့္ ရာဇဝတ္ မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာရာဇဝတ္ခံု႐ုံး( အုိင္စီစီ) ကနဦး သေဘာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အုိင္စီစီ၏ဥပေဒအရာရွိခ်ဳပ္ ဖာတိုဘန္ဆိုဒါက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ဦးစြာေလ့လာသံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ဆိုဒါကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးက မူးယစ္ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားအတြင္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္းတိုက္တြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဗင္နီဇဲြလားႏုိင္ငံရွိ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား အင္အားအလြန္အကၽြံအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း စစ္ေဆး ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ဆိုဒါကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ဗင္နီဇဲြလားတုိ႔ရွိ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေစာင့္ၾကည့္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခိုကင္းကာ ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိေသာ သံုးသပ္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားရွိ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့့္ ပတ္သက္၍ ကနဦးစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ဆိုဒါကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တရားဝင္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ဦးမည္မဟုတ္ဘဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံကာ သံုးသပ္မႈမ်ားကုိသာ ျပဳလုပ္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အုိင္စီစီဥပေဒအရာရွိခ်ဳပ္႐ုံးသည္ အစိုးရ၏ မူးယစ္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ေဆာင္မႈအေျခအေနကို ဦးစြာခဲြျခမ္း စိတ္ျဖာေ
ေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ဆိုဒါကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္မွစၿပီး မူးယစ္ေမွာင္ခိုမႈတြင္ပါဝင္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး သံုးမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သတ္ျဖတ္မႈအမ်ားစုသည္ မူးယစ္ဂိုဏ္းမ်ားၾကား တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားပါဝင္သည့္ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားလည္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ဘန္ဆိုဒါက ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အုိင္စီစီ၏စစ္ေဆးမႈသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ျဖဳန္းျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဒူတာေတး၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဟာရီ႐ိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သမၼတဒူတာေတးသည္ ႏုိင္ငံကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အႏၱရာယ္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အင္အားသံုးတန္ျပန္လုိက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အုိင္စီစီ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔အတြက္ အေရးပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖဲြ႕ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply