ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္တစ္ခုရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား စကတ္တို ဝတ္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

0
205

ဘုိဂိုတာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉

တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူမ်ား စကတ္တိုဝတ္ဆင္မႈေၾကာင့္ အျခား အတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားအတြက္ ေနရထုိင္ရက်ဥ္းက်ပ္ေစခဲ့သျဖင့္ ယင္းစကတ္ဝတ္ဆင္ျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားရန္ ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္ တစ္ခု၏အာဏာပိုင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားသည္ စကတ္တိုမ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ပြန္တီဖီကယ္ဘုိလီဗီးယားတကၠသိုလ္သို႔မဟုတ္ ယူပီဘီမွ အာဏာပိုင္ မ်ား၏ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ က်ားမခဲြျခားမႈဟု ႐ႈျမင္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေယာက်္ားေလးမိန္းကေလးမခဲြျခားဘဲ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ စကတ္တိုဝင္ဆင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ တုိက္တြန္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက မေက်မနပ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ သာမန္အႀကံျပဳျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယူပီဘီသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ တန္ဖိုး ထားေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ ဝတ္စား ဆင္ယင္ ရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ မူလေဖာ္ျပခ်က္ကိုမူ ျဖဳတ္ခ်လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ မူလေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အဓိကထား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကိုယ့္ေၾကာင့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားအတန္းေဖာ္မ်ား ေနရထုိင္ရခက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းစြာဝတ္စားဆင္ယင္ရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ လည္ဟိုက္လြန္းေသာ အက်ႋီမ်ား၊ စကတ္တိုမ်ားႏွင့္ ေဘာင္းဘီအက်ပ္မ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း မူလေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုတြင္ေတြ႕ရသည္။

တကၠသိုလ္သည္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ယူပီဘီမီနီစကတ္ဆိုသည့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စကတ္တိုဝတ္ထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို လူမႈမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စကတ္တုိဝတ္ခ်င္လြန္းေသာေၾကာင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ မေလးမစားလုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းသြားေရးကိုသာ လုိလားသည့္အတြက္ ယခုလုိလႈပ္ရွားလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသူ ဟဲလီနာမူနဲရာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

ဘုိဂိုတာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉

တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူမ်ား စကတ္တိုဝတ္ဆင္မႈေၾကာင့္ အျခား အတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားအတြက္ ေနရထုိင္ရက်ဥ္းက်ပ္ေစခဲ့သျဖင့္ ယင္းစကတ္ဝတ္ဆင္ျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားရန္ ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္ တစ္ခု၏အာဏာပိုင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားသည္ စကတ္တိုမ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ပြန္တီဖီကယ္ဘုိလီဗီးယားတကၠသိုလ္သို႔မဟုတ္ ယူပီဘီမွ အာဏာပိုင္ မ်ား၏ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ က်ားမခဲြျခားမႈဟု ႐ႈျမင္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေယာက်္ားေလးမိန္းကေလးမခဲြျခားဘဲ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ စကတ္တိုဝင္ဆင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ တုိက္တြန္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက မေက်မနပ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ သာမန္အႀကံျပဳျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယူပီဘီသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ တန္ဖိုး ထားေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ ဝတ္စား ဆင္ယင္ ရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ မူလေဖာ္ျပခ်က္ကိုမူ ျဖဳတ္ခ်လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ မူလေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အဓိကထား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကိုယ့္ေၾကာင့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားအတန္းေဖာ္မ်ား ေနရထုိင္ရခက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းစြာဝတ္စားဆင္ယင္ရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ လည္ဟိုက္လြန္းေသာ အက်ႋီမ်ား၊ စကတ္တိုမ်ားႏွင့္ ေဘာင္းဘီအက်ပ္မ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း မူလေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုတြင္ေတြ႕ရသည္။

တကၠသိုလ္သည္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ယူပီဘီမီနီစကတ္ဆိုသည့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စကတ္တိုဝတ္ထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို လူမႈမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စကတ္တုိဝတ္ခ်င္လြန္းေသာေၾကာင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ မေလးမစားလုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းသြားေရးကိုသာ လုိလားသည့္အတြက္ ယခုလုိလႈပ္ရွားလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသူ ဟဲလီနာမူနဲရာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply