ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီး (၁၄)ခုတြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သို႔တင္ျပမည္

0
195

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီး (၁၄)ခုတြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ နွင့္ (၂၀၁၇) ေျမသိမ္းဥပေဒတို႔ကို ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ တင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး (၇)ခုနွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔နွင့္ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြက္ ယင္းဥပေဒမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“(၂၀၁၇) ေျမသိမ္းဥပေဒမွာဆိုရင္ ေျမသိမ္းထားတဲ့သူေတြကိုပဲ အကာအကြယ္ေပးတယ္ ။ လုပ္ကြက္မဲ့ေတာင္သူေတြကို အကာ အကြယ္ေပးတာမေတြ႔ရဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အကုန္လံုးမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုမွာ တင္ျပဖို႔လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေတာင္သူကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္႔စင္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးပါက တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခု ၊ ျပည္နယ္ တစ္ခုတြင္ ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦးစီေရြးခ်ယ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားျဖစ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းေရးရာေကာ္မတီ ၊ လယ္သမားေရးရာေကာ္မတီမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုသြားမည္ဟု သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ (၇) ရက္နွင့္ (၈) ရက္ေန႔တို႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ေတာင္သူမ်ား ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူအင္အား (၅၀၀) ေက်ာ္ က (၂၀၁၂) လယ္ယာေျမဥပေဒနွင့္ လယ္ယာေျမဥအေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ဥပေဒၾကမ္း (၂၀၁၇)၊ (၂၀၁၂) ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒနွင့္ (၂၀၁၂) ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံ ခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း (၂၀၁၇)၊ (၂၀၁၇) ေျမသိမ္းဥပေဒ စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူထုသေဘာဆႏၵနွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိေနေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲ၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီး (၁၄)ခုတြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ နွင့္ (၂၀၁၇) ေျမသိမ္းဥပေဒတို႔ကို ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ တင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး (၇)ခုနွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔နွင့္ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြက္ ယင္းဥပေဒမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“(၂၀၁၇) ေျမသိမ္းဥပေဒမွာဆိုရင္ ေျမသိမ္းထားတဲ့သူေတြကိုပဲ အကာအကြယ္ေပးတယ္ ။ လုပ္ကြက္မဲ့ေတာင္သူေတြကို အကာ အကြယ္ေပးတာမေတြ႔ရဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အကုန္လံုးမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုမွာ တင္ျပဖို႔လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေတာင္သူကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္႔စင္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးပါက တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခု ၊ ျပည္နယ္ တစ္ခုတြင္ ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦးစီေရြးခ်ယ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားျဖစ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းေရးရာေကာ္မတီ ၊ လယ္သမားေရးရာေကာ္မတီမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုသြားမည္ဟု သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ (၇) ရက္နွင့္ (၈) ရက္ေန႔တို႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ေတာင္သူမ်ား ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူအင္အား (၅၀၀) ေက်ာ္ က (၂၀၁၂) လယ္ယာေျမဥပေဒနွင့္ လယ္ယာေျမဥအေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ဥပေဒၾကမ္း (၂၀၁၇)၊ (၂၀၁၂) ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒနွင့္ (၂၀၁၂) ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံ ခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း (၂၀၁၇)၊ (၂၀၁၇) ေျမသိမ္းဥပေဒ စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူထုသေဘာဆႏၵနွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိေနေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲ၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply