ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္တနသၤာရီ ကမ္းရုိးတန္းတြင္ ၅ ႏွစ္ စီမံကိန္း ျဖင့္ ဒီေရေတာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္မည္

0
195

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာ – ဒိန္းမတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ တနသၤာရီ ကမ္းရုိးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဒီေရေတာမ်ား ၅ႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ေဒသမ်ားရွိ ကမ္းရုိးတန္းေဒသ တစ္ေလွ်ာက္္ ေနထုိင္ၾကသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အေျခ အေန မ်ားႏွင့္ အညီ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရပ္တည္ ေနထုိင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

စီမံကိန္းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္မတ္လအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒိန္းမတ္ – ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ ၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ (Denmark – Myanmar Country Programme 2016 – 2020) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ၎စီမံကိန္းအတြက္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ၾကသည္။
ကမာၻေပၚတြင္ ဒီေရေတာ ေပါက္ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ ၇ ေနရာ၌ တည္ရွိေနၿပီး ဒီေရေတာမ်ား ဖုံးလႊမ္းေနသည့္ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းသည္ ၄၈၅၀၀၀ ဟတ္တာ ခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စုိက္ပ်ဳိးေျမတုိးခ်ဲ႔ျခင္း သစ္ထင္း အလြန္အကၽြံထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ပုဇြန္ကန္မ်ား တုိးခ်ဲ႔တူးေဖာ္ျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ ဒီေရေတာေပါက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ကာ ဒီေရေတာ ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးၿပီး သစ္ေတာႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားရွားပါးလာျခင္း၊ ပုဇြန္ ဂဏန္း စသည့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းလာျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးလာျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ အတား အဆီးမ့ဲ ၀င္ေရာက္လာျခင္း၊ ဆားငန္ေရ ၀င္ေရာက္လာျခင္းတုိ႔အား ႀကဳံေတြ႔လာရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ ႀကဳံေတြ႔ေနရမႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား တည္ေဆာက္ရာ၌ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ေပးျခင္း၊ ထင္းသုံးနည္း စြမ္းအားျမွင့္မီးဖုိထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ဒီေရေတာ မထိခုိက္ေစရန္ စီမံထားသည့္ ေရထြက္ပစၥည္းေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိွရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာ – ဒိန္းမတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ တနသၤာရီ ကမ္းရုိးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဒီေရေတာမ်ား ၅ႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ေဒသမ်ားရွိ ကမ္းရုိးတန္းေဒသ တစ္ေလွ်ာက္္ ေနထုိင္ၾကသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အေျခ အေန မ်ားႏွင့္ အညီ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရပ္တည္ ေနထုိင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

စီမံကိန္းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္မတ္လအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒိန္းမတ္ – ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ ၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ (Denmark – Myanmar Country Programme 2016 – 2020) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ၎စီမံကိန္းအတြက္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ၾကသည္။
ကမာၻေပၚတြင္ ဒီေရေတာ ေပါက္ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ ၇ ေနရာ၌ တည္ရွိေနၿပီး ဒီေရေတာမ်ား ဖုံးလႊမ္းေနသည့္ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းသည္ ၄၈၅၀၀၀ ဟတ္တာ ခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စုိက္ပ်ဳိးေျမတုိးခ်ဲ႔ျခင္း သစ္ထင္း အလြန္အကၽြံထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ပုဇြန္ကန္မ်ား တုိးခ်ဲ႔တူးေဖာ္ျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ ဒီေရေတာေပါက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ကာ ဒီေရေတာ ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးၿပီး သစ္ေတာႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားရွားပါးလာျခင္း၊ ပုဇြန္ ဂဏန္း စသည့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းလာျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးလာျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ အတား အဆီးမ့ဲ ၀င္ေရာက္လာျခင္း၊ ဆားငန္ေရ ၀င္ေရာက္လာျခင္းတုိ႔အား ႀကဳံေတြ႔လာရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ ႀကဳံေတြ႔ေနရမႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား တည္ေဆာက္ရာ၌ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ေပးျခင္း၊ ထင္းသုံးနည္း စြမ္းအားျမွင့္မီးဖုိထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ဒီေရေတာ မထိခုိက္ေစရန္ စီမံထားသည့္ ေရထြက္ပစၥည္းေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိွရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply