လုပ္ငန္းခြင္သုံး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္အား အမ်ဳိးသား ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၌ထည့္သြင္းေရးဆြဲ

0
188

ေနျပည္ေတာ္ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈။

လုပ္ငန္းခြင္သုံး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားအား သင္ၾကားပုိ႔ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း၌ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပင္ဦးလြင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ခင္က “ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အလုပ္ လက္မဲ့ျပသနာေလ်ာ့နည္းၿပီးလုပ္ငန္းခြင္အသံုး၀င္မည့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာကို အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျခင္း ရွိ/ မရွိ အားေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

“ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးကို အေထာက္ အကူျပဳၿပီးေဒသလုပ္သားေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း နိုင္ေရးနွင့္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား၊ ပညာၿပီးဆံုးေအာင္မသင္ၾကားရသူမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးနိုင္ ေရးတို႔အတြက္ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာနွင့္ ေလ့က်င့္ေရး က႑ တို႔အား အမ်ိဳးသားေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၆-၂၀၂၁) တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္ “ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦး၀င္းေမာ္ထြန္း ကေျပာသည္။

၎စီမံကိန္းတြင္ နည္းပညာ၊သက္ေမြးပညာနွင့္ ေလ့က်င့္ေရးက႑ အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္မဟာဗ်ဴဟာ ၃ ခုခ်မွတ္ထားၿပီး နည္းပညာ ၊သက္ေမြးပညာနွင့္ ေလ့က်င့္ေရးက႑သည္ လည္း တခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း နည္းပညာနွင့္အသက္ေမြးပညာသို႔တက္ေရာက္ လိုသူမ်ား(တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အခြင့္ အလမ္း နည္းပါးသူမ်ား စသည္တို႔အပါအ၀င္) သင္ယူနိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ၊ နည္းပညာနွင့္ သက္ေမြးပညာေရး အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊နည္းပညာနွင့္အသက္ေမြးပညာဆိုင္ရာစိမံခန္႔ခြဲမႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈။

လုပ္ငန္းခြင္သုံး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားအား သင္ၾကားပုိ႔ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း၌ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပင္ဦးလြင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ခင္က “ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အလုပ္ လက္မဲ့ျပသနာေလ်ာ့နည္းၿပီးလုပ္ငန္းခြင္အသံုး၀င္မည့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာကို အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျခင္း ရွိ/ မရွိ အားေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

“ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးကို အေထာက္ အကူျပဳၿပီးေဒသလုပ္သားေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း နိုင္ေရးနွင့္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား၊ ပညာၿပီးဆံုးေအာင္မသင္ၾကားရသူမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးနိုင္ ေရးတို႔အတြက္ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာနွင့္ ေလ့က်င့္ေရး က႑ တို႔အား အမ်ိဳးသားေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၆-၂၀၂၁) တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္ “ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦး၀င္းေမာ္ထြန္း ကေျပာသည္။

၎စီမံကိန္းတြင္ နည္းပညာ၊သက္ေမြးပညာနွင့္ ေလ့က်င့္ေရးက႑ အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္မဟာဗ်ဴဟာ ၃ ခုခ်မွတ္ထားၿပီး နည္းပညာ ၊သက္ေမြးပညာနွင့္ ေလ့က်င့္ေရးက႑သည္ လည္း တခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း နည္းပညာနွင့္အသက္ေမြးပညာသို႔တက္ေရာက္ လိုသူမ်ား(တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အခြင့္ အလမ္း နည္းပါးသူမ်ား စသည္တို႔အပါအ၀င္) သင္ယူနိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ၊ နည္းပညာနွင့္ သက္ေမြးပညာေရး အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊နည္းပညာနွင့္အသက္ေမြးပညာဆိုင္ရာစိမံခန္႔ခြဲမႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply