ကာစီႏုိ လုပ္ငန္းမ်ားတရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

0
196

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈။

ကာစီႏုိ လုပ္ငန္းမ်ား တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ ကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းေ၀းတြင္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လႈိင္၀င္း မွ “ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းနွင့္ အခြန္ေကာက္မ်ားရရွိနိုင္သည့္အတြက္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားသာ ၀င္ေရာက္ကစားခြင့္ရွိသည့္Casino လုပ္ငန္းမ်ားကို ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ေလ့ရွိသည့္ေရေပၚကၽြန္းေပၚမ်ားတြင္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးနိုင္ ျခင္း ရွိ/ မရွိ အားေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“နိုင္ငံျခားသားမ်ားသာ၀င္ေရာက္ကစားခြင့္ရွိသည့္ Casino လုပ္ငန္းမ်ား ကိုကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္ေလ့ရွိသည့္ေရေပၚကၽြန္းေပၚမ်ား တြင္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးနိုင္ေရး ကိစၥရပ္မွာ ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳေပးနိုင္ေခ်မရွိေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳေပးေရး ကိစၥကို မကန္႔ကြက္ပါ၍ လုပ္သာကိုင္သာရွိမည့္ အေျခအေနကို ေတြ႔ရွိေလ့လာ ရၿပီး သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မ်ား ၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၏လက္ရွိေလာင္းကစား ဥပေဒကို လိုအပ္သလိုေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးၿပီးပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင့္ညိႈႏႈိင္းၿပီးလိုအပ္ေသာခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားေတာင္းခံၿပီး
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးအုန္းေမာင္ ကေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈေကာ္မရွင္၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာ၌ ပါရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ နိုင္သည့္ လုပ္ငန္း အမ်ိဳး အစား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၌ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ “နိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ Casino လုပ္ငန္းကိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္နွင့္ အညီ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ကန္႔သတ္ ဧရိယာမ်ားတြင္ တည္ရွိသည့္ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳနိုင္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ကစားခြင့္မျပဳရ” ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၁၉၈၆ ခုနွစ္ေလာင္းကစားဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ပါသျဖင့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားသာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ Casino လုပ္ငန္းမ်ားအား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ေလ့ရွီသည့္ ေရေပၚကၽြန္းေပၚမ်ားတြင္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးျခင္း သည္ ေလာင္းကစားဥပေဒျပဌာန္းခ်က္နွင့္ ၿငိစြန္းေနေၾကာင္း ျပန္ၾကား ထားမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

လာအိုနိုင္ငံသည္ ျမန္မာ-လာအို – ထိုင္းနိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသတြင္ ကာစီႏုိ (Casino) လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းနွင့္အတူ ကြန္ျမဴနစ္နိုင္ငံျဖစ္ေသာ လာအိုနိုင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သြားသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ မေလးရွားနိုင္ငံသည္လည္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားေၾကာင္း ၊ ကမၻာမွာ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္သည့္ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္လည္း ေျမရွားသည့္ အတြက္ ကၽြန္းအတုမ်ားဖန္တီးၿပီး ဟိုတယ္မ်ားေဆာက္လုပ္ကာ Casino Island အားတည္ေထာင္ထားရွိေၾကာင္း၊ Casino လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြရရွိနိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ သိသာ ထင္ရွားေၾကာင္း ဦးအုန္းေမာင္ ကေျပာသည္။

Casino လုပ္ငန္းအား နိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ခြင့္ျပဳသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအျဖစ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ အညီ ခြင့္ျပဳေပး နိုင္ရန္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ထပ္မံေတာင္းခဲ့ရာ နိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားအတြက္သာခြင့္ျပဳသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း အျဖစ္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမည့္ကိစၥ အေပၚ သေဘာ တူပါေၾကာင္း နွင့္ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳ ျပန္ၾကားထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈။

ကာစီႏုိ လုပ္ငန္းမ်ား တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ ကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းေ၀းတြင္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လႈိင္၀င္း မွ “ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းနွင့္ အခြန္ေကာက္မ်ားရရွိနိုင္သည့္အတြက္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားသာ ၀င္ေရာက္ကစားခြင့္ရွိသည့္Casino လုပ္ငန္းမ်ားကို ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ေလ့ရွိသည့္ေရေပၚကၽြန္းေပၚမ်ားတြင္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးနိုင္ ျခင္း ရွိ/ မရွိ အားေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“နိုင္ငံျခားသားမ်ားသာ၀င္ေရာက္ကစားခြင့္ရွိသည့္ Casino လုပ္ငန္းမ်ား ကိုကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္ေလ့ရွိသည့္ေရေပၚကၽြန္းေပၚမ်ား တြင္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးနိုင္ေရး ကိစၥရပ္မွာ ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳေပးနိုင္ေခ်မရွိေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳေပးေရး ကိစၥကို မကန္႔ကြက္ပါ၍ လုပ္သာကိုင္သာရွိမည့္ အေျခအေနကို ေတြ႔ရွိေလ့လာ ရၿပီး သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မ်ား ၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၏လက္ရွိေလာင္းကစား ဥပေဒကို လိုအပ္သလိုေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးၿပီးပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင့္ညိႈႏႈိင္းၿပီးလိုအပ္ေသာခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားေတာင္းခံၿပီး
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးအုန္းေမာင္ ကေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈေကာ္မရွင္၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာ၌ ပါရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ နိုင္သည့္ လုပ္ငန္း အမ်ိဳး အစား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၌ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ “နိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ Casino လုပ္ငန္းကိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္နွင့္ အညီ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ကန္႔သတ္ ဧရိယာမ်ားတြင္ တည္ရွိသည့္ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳနိုင္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ကစားခြင့္မျပဳရ” ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၁၉၈၆ ခုနွစ္ေလာင္းကစားဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ပါသျဖင့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားသာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ Casino လုပ္ငန္းမ်ားအား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ေလ့ရွီသည့္ ေရေပၚကၽြန္းေပၚမ်ားတြင္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးျခင္း သည္ ေလာင္းကစားဥပေဒျပဌာန္းခ်က္နွင့္ ၿငိစြန္းေနေၾကာင္း ျပန္ၾကား ထားမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

လာအိုနိုင္ငံသည္ ျမန္မာ-လာအို – ထိုင္းနိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသတြင္ ကာစီႏုိ (Casino) လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းနွင့္အတူ ကြန္ျမဴနစ္နိုင္ငံျဖစ္ေသာ လာအိုနိုင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သြားသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ မေလးရွားနိုင္ငံသည္လည္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားေၾကာင္း ၊ ကမၻာမွာ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္သည့္ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္လည္း ေျမရွားသည့္ အတြက္ ကၽြန္းအတုမ်ားဖန္တီးၿပီး ဟိုတယ္မ်ားေဆာက္လုပ္ကာ Casino Island အားတည္ေထာင္ထားရွိေၾကာင္း၊ Casino လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြရရွိနိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ သိသာ ထင္ရွားေၾကာင္း ဦးအုန္းေမာင္ ကေျပာသည္။

Casino လုပ္ငန္းအား နိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ခြင့္ျပဳသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအျဖစ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ အညီ ခြင့္ျပဳေပး နိုင္ရန္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ထပ္မံေတာင္းခဲ့ရာ နိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားအတြက္သာခြင့္ျပဳသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း အျဖစ္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမည့္ကိစၥ အေပၚ သေဘာ တူပါေၾကာင္း နွင့္ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳ ျပန္ၾကားထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္

Leave a Reply