အေမရိကန္သမၼတထရမ့္၏ကိုယ္ေရးအရာရွိ ေနာက္တစ္ဦး အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ရျပန္

0
143

ဝါရွင္တန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္အတြက္ မိန္႔ခြန္းေရးသားေပးေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒးဗစ္ဆိုရန္ဆင္သည္ ဇနီးေဟာင္းအား ႐ုပ္ပိုင္း သာမက စိတ္ပိုင္းဒဏ္ရာရရွိသည္အထိ ရက္စက္စြာဆက္ဆံခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခံရၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဇနီးေဟာင္း၏ေျပာဆုိမႈမ်ား မွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆိုရန္ဆင္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီရက္မ်ားအတြင္းတြင္လည္း ထရမ့္၏ ဝန္ထမ္းေရးရာအတြင္းဝန္ ေရာ့ေပၚတာသည္ ဇနီးေဟာင္းႏွစ္ဦးကို အၾကမ္းဖက္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ထရမ့္၏ကိုယ္ေရးအရာရွိႏွစ္ဦး အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရသျဖင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ဝန္ထမ္းေရးရာဦးစီးအရာရွိ ဂၽြန္ကယ္လီသည္ ၎၏လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိ္ိလာခဲ့သည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ကယ္လီသည္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ မေကာင္းေသာ အတိတ္ကိုသိရွိေသာ္လည္း ဖံုးဖိထားခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိေနသည္။

ဝန္ထမ္းေရးရာဦးစီးအရာရွိ ကယ္လီသည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္တြင္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ အသက္ ၄၀ ႏွစ္အရြယ္ ေပၚတာသည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ခုခံေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေပၚတာသည္ ပထမဇနီးကို မ်က္လံုး၌ အညိဳအမဲစဲြသည္အထိ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယဇနီးသည္ကမူ ေပၚတာ အၾကမ္းဖက္လြန္းေသာေၾကာင့္ ၎ကိုထိန္းသိမ္းေပးရန္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့ရေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ေပၚတာအဆင္ေျပပါေစဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ေပၚတာသည္ အလုပ္ႀကိဳးစားသူျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေပၚတာသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္တြင္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကယ္လီသည္ လက္ေအာက္ငယ္ သားမ်ားအေပၚ စြပ္စဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းအက်ဥ္းသိရွိခဲ့သည္။ ေပၚတာအား ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီးေနာက္ ကယ္လီသည္ စြပ္စဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရၿပီး အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို လံုးဝသည္းခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုစြပ္စဲြမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အိမ္ျဖဴေတာ္ဆက္သြယ္ေရးညႊန္မွဴး ဟုတ္ပ္ဟစ္ခ္၏ကိုင္တြယ္ပံုေၾကာင့္ ထရမ့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ဟစ္ခ္သည္ မၾကာေသးမီတြင္ ေပၚတာႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့သည္။ ေပၚတာဘက္မွ ခုခံေျပာဆုိသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ဟစ္ခ္သည္ ထရမ့္အား ႀကိဳတင္တုိင္ပင္ျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။

BBC

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္အတြက္ မိန္႔ခြန္းေရးသားေပးေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒးဗစ္ဆိုရန္ဆင္သည္ ဇနီးေဟာင္းအား ႐ုပ္ပိုင္း သာမက စိတ္ပိုင္းဒဏ္ရာရရွိသည္အထိ ရက္စက္စြာဆက္ဆံခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခံရၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဇနီးေဟာင္း၏ေျပာဆုိမႈမ်ား မွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆိုရန္ဆင္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီရက္မ်ားအတြင္းတြင္လည္း ထရမ့္၏ ဝန္ထမ္းေရးရာအတြင္းဝန္ ေရာ့ေပၚတာသည္ ဇနီးေဟာင္းႏွစ္ဦးကို အၾကမ္းဖက္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ထရမ့္၏ကိုယ္ေရးအရာရွိႏွစ္ဦး အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရသျဖင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ဝန္ထမ္းေရးရာဦးစီးအရာရွိ ဂၽြန္ကယ္လီသည္ ၎၏လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိ္ိလာခဲ့သည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ကယ္လီသည္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ မေကာင္းေသာ အတိတ္ကိုသိရွိေသာ္လည္း ဖံုးဖိထားခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိေနသည္။

ဝန္ထမ္းေရးရာဦးစီးအရာရွိ ကယ္လီသည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္တြင္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ အသက္ ၄၀ ႏွစ္အရြယ္ ေပၚတာသည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ခုခံေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေပၚတာသည္ ပထမဇနီးကို မ်က္လံုး၌ အညိဳအမဲစဲြသည္အထိ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယဇနီးသည္ကမူ ေပၚတာ အၾကမ္းဖက္လြန္းေသာေၾကာင့္ ၎ကိုထိန္းသိမ္းေပးရန္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့ရေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ေပၚတာအဆင္ေျပပါေစဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ေပၚတာသည္ အလုပ္ႀကိဳးစားသူျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေပၚတာသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္တြင္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကယ္လီသည္ လက္ေအာက္ငယ္ သားမ်ားအေပၚ စြပ္စဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းအက်ဥ္းသိရွိခဲ့သည္။ ေပၚတာအား ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီးေနာက္ ကယ္လီသည္ စြပ္စဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရၿပီး အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို လံုးဝသည္းခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုစြပ္စဲြမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အိမ္ျဖဴေတာ္ဆက္သြယ္ေရးညႊန္မွဴး ဟုတ္ပ္ဟစ္ခ္၏ကိုင္တြယ္ပံုေၾကာင့္ ထရမ့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ဟစ္ခ္သည္ မၾကာေသးမီတြင္ ေပၚတာႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့သည္။ ေပၚတာဘက္မွ ခုခံေျပာဆုိသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ဟစ္ခ္သည္ ထရမ့္အား ႀကိဳတင္တုိင္ပင္ျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply