ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီရံုးခန္းမ်ား တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ (၅) ခုဖြင့္ၿပီးျဖစ္

0
177

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၈

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းလွ်က္ရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ (၅) ခုတြင္ ရံုးခန္းမ်ားဖြင့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး (စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ) တိုင္းေဒသႀကီးရံုးဖြင့္ပြဲကို
က်င္းပခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ရံုးခန္းမ်ားထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ရံုးခန္းဖြင့္ၿပီးသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္ကာ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မၾကာခင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိမွာ ပါတီက မွတ္ပံုတင္ထားတုန္းရွိေသးတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိရတာေတာ့ ျပည္ထဲေရးက စစ္ေဆးၿပီးၿပီလို႔သိရတယ္ ။ စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ေပးၿပီးရင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ေရာက္မွာ ။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကမွ ကန္႔ကြက္ရန္ရွိမရွိေၾကျငာၿပီး အဆင့္ဆင့္လုပ္မွာ ။ ခုဟာကေတာ့ စည္းရံုးေရးေကာ္တီေတြဖြဲ႔တုန္းပါ”ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီသည္ ရွစ္ေလးလံုးပါတီအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၈

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းလွ်က္ရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ (၅) ခုတြင္ ရံုးခန္းမ်ားဖြင့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး (စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ) တိုင္းေဒသႀကီးရံုးဖြင့္ပြဲကို
က်င္းပခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ရံုးခန္းမ်ားထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ရံုးခန္းဖြင့္ၿပီးသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္ကာ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မၾကာခင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိမွာ ပါတီက မွတ္ပံုတင္ထားတုန္းရွိေသးတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိရတာေတာ့ ျပည္ထဲေရးက စစ္ေဆးၿပီးၿပီလို႔သိရတယ္ ။ စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ေပးၿပီးရင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ေရာက္မွာ ။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကမွ ကန္႔ကြက္ရန္ရွိမရွိေၾကျငာၿပီး အဆင့္ဆင့္လုပ္မွာ ။ ခုဟာကေတာ့ စည္းရံုးေရးေကာ္တီေတြဖြဲ႔တုန္းပါ”ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီသည္ ရွစ္ေလးလံုးပါတီအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply