ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ ရာတြင္ အသင္းအဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ မပါသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါဝင္ေန

0
186

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ နွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသင္းအဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ မပါသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါဝင္ေနသည့္အတြက္ နစ္နာမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ မီဒီယာစင္တာ မႏၲေလး၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသင္းအဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းတြင္ အသင္းဝင္သက္တမ္း (၂) နွစ္ရွိလွ်င္ အသင္းခ်ဳပ္ ၏ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ရာထူးကိုမဆို ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္က ကုမၸဏီသက္တမ္း(၂) နွစ္၊ BOD သက္တမ္း (၂) နွစ္ရွိမွ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳမည္ ဟု ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအခ်က္ဟာ ေအာက္ေျခက ေက်ာက္သမား ကိုယ္စားျပဳ ေနတဲ့ သူေတြကို ေနရာမရေအာင္လုပ္တာပါ ။ တကယ္ဆိုရင္အသင္းမွာ အလႊာစံုက ေက်ာက္သမားေတြပါရမယ္ ။ ဒါမွအဆင္ေျပနိုင္မယ္ ။ ခုဟာက ကုမၸဏီ ႀကီးေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သူတို႔က ေက်ာက္ဆို အရိုင္းလိုက္ ေရာင္းခ်င္တယ္ ။ အဲ့ဒီအခါ အေခ်ာထည္လုပ္တဲ့သူေတြ အခက္အခဲျဖစ္ တာေပါ့ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒါေတြ ေျပာင္းလဲခ်င္ေတာ့ အလႊာစံုက ေက်ာက္သမားေတြပါခ်င္တယ္” ဟု ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအးေဇာ္ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အသင္းဝင္သက္တမ္း(၁) နွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ပါရွိေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္ က ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (အစိုးရ) ၏ လိုင္စင္ရွိမွသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ျပဳမည္ဟုထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ဒီအခ်က္က အသင္းဝင္ ျဖစ္တဲ့ အေျခခံေက်ာက္သမားေတြ မဲေပးလို႔ မရေအာင္လုပ္လိုက္တာပါ ။ အခြင့္အေရးေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္တာပါ ။ ဒါလံုးဝမျဖစ္သင့္ပါဘူး ။ အသင္းမွာ (မကလ)လိုင္စင္ရွိသူက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပဲရွိတယ္ ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခြန္ေဆာင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ ဆိုတာပါတယ္ ။ အခြန္ေဆာင္တာက ကိစၥမရွိဘူး ။ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ဘ႑ာနွစ္က အခြန္ ေဆာင္ရမယ္ျဖစ္ေနတယ္ ။ တကယ္လို႔ ခုမွ ကုမၼဏီေထာင္တဲ့သူေတြ ဘယ္လိုလုပ္ အဲ့ဒီအခြန္ရွိမွာလဲ” ဟု ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ဝင္းဦးက ေျပာသည္။

ျဖစ္ေပၚေနသည့္အခက္အခဲမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန တို႔အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ စာတင္အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေက်ာက္ေစ်းကြက္ကို ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းနွင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့ေက်ာက္ မ်က္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (အစိုးရ) တို႔က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ေစ်းကြက္ အေျပာင္းအလဲမွာလည္း ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားေပၚတြင္မူတည္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ နွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသင္းအဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ မပါသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါဝင္ေနသည့္အတြက္ နစ္နာမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ မီဒီယာစင္တာ မႏၲေလး၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသင္းအဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းတြင္ အသင္းဝင္သက္တမ္း (၂) နွစ္ရွိလွ်င္ အသင္းခ်ဳပ္ ၏ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ရာထူးကိုမဆို ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္က ကုမၸဏီသက္တမ္း(၂) နွစ္၊ BOD သက္တမ္း (၂) နွစ္ရွိမွ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳမည္ ဟု ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအခ်က္ဟာ ေအာက္ေျခက ေက်ာက္သမား ကိုယ္စားျပဳ ေနတဲ့ သူေတြကို ေနရာမရေအာင္လုပ္တာပါ ။ တကယ္ဆိုရင္အသင္းမွာ အလႊာစံုက ေက်ာက္သမားေတြပါရမယ္ ။ ဒါမွအဆင္ေျပနိုင္မယ္ ။ ခုဟာက ကုမၸဏီ ႀကီးေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သူတို႔က ေက်ာက္ဆို အရိုင္းလိုက္ ေရာင္းခ်င္တယ္ ။ အဲ့ဒီအခါ အေခ်ာထည္လုပ္တဲ့သူေတြ အခက္အခဲျဖစ္ တာေပါ့ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒါေတြ ေျပာင္းလဲခ်င္ေတာ့ အလႊာစံုက ေက်ာက္သမားေတြပါခ်င္တယ္” ဟု ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအးေဇာ္ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အသင္းဝင္သက္တမ္း(၁) နွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ပါရွိေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္ က ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (အစိုးရ) ၏ လိုင္စင္ရွိမွသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ျပဳမည္ဟုထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ဒီအခ်က္က အသင္းဝင္ ျဖစ္တဲ့ အေျခခံေက်ာက္သမားေတြ မဲေပးလို႔ မရေအာင္လုပ္လိုက္တာပါ ။ အခြင့္အေရးေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္တာပါ ။ ဒါလံုးဝမျဖစ္သင့္ပါဘူး ။ အသင္းမွာ (မကလ)လိုင္စင္ရွိသူက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပဲရွိတယ္ ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခြန္ေဆာင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ ဆိုတာပါတယ္ ။ အခြန္ေဆာင္တာက ကိစၥမရွိဘူး ။ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ဘ႑ာနွစ္က အခြန္ ေဆာင္ရမယ္ျဖစ္ေနတယ္ ။ တကယ္လို႔ ခုမွ ကုမၼဏီေထာင္တဲ့သူေတြ ဘယ္လိုလုပ္ အဲ့ဒီအခြန္ရွိမွာလဲ” ဟု ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ဝင္းဦးက ေျပာသည္။

ျဖစ္ေပၚေနသည့္အခက္အခဲမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန တို႔အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ စာတင္အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေက်ာက္ေစ်းကြက္ကို ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းနွင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့ေက်ာက္ မ်က္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (အစိုးရ) တို႔က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ေစ်းကြက္ အေျပာင္းအလဲမွာလည္း ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားေပၚတြင္မူတည္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply