ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ စစ္ေဆးျခင္းကုိမခံရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရညႊန္ၾကားထား

0
173

စစ္ေတြ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ စစ္ေဆးျခင္းကုိ ခံစရာမလုိဟု ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ဌာနဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အဆုိပါစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၇၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ညီညြတ္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါအဖြဲ႕မွ ဖိတ္ၾကားစစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းျပဳလုပ္လာပါက ေျဖၾကားရန္မလုိေၾကာင္းႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား ေတာင္းခံလာပါကလည္း ျပသေပးပို႔ျခင္းမျပဳရန္၊ အကယ္၍ ေျဖၾကားျခင္း၊ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပျခင္းတု႔ိျပဳလုပ္ခဲ့ပါက သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရုံး၏ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ေလးဦး(စီမံကိန္း/ကြန္ပ်ဴတာ/စာရင္းအင္း) လက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါညႊန္ၾကားစာကုိ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ျပည္နယ္တြင္းရွိ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာတုိင္းကို ေပးပုိ႔ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

” ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ မကုိက္ညီဘူးလုိ႔ ျပည္နယ္အစုိးရရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ကြ်န္ေတာ္တု႔ိ ထုတ္ျပန္ရတာပါဗ်။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဌာနတစ္ခုတည္းထုတ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဌာနတုိင္းက ထုတ္ျပန္ရတာပါ။”ဟု ဦးသက္ေလးဦးက ေျပာသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းသာစိန္က “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေကာ္မရွင္မွာပါတဲ့ ေကာ္မတီဝင္ေတြနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႕နဲ႔ ဒီကိစၥေဆြးေႏြးၾကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ထားတာဟာ ဥပေဒနဲ႔ညီတယ္လို႔ အေျဖထြက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရကုိ တစ္ခုခုေတာ့ တုန္႔ျပန္သြားဖို႔စဥ္းစားထားၾကပါတယ္။”ဟု ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔၊ ညက ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ အရပ္သား ၇ ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂ဝ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူစံုစမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ အဆုိပါေကာ္မရွင္ကို ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးက အတည္ျပဳဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာင္စပ္စု

စစ္ေတြ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ စစ္ေဆးျခင္းကုိ ခံစရာမလုိဟု ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ဌာနဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အဆုိပါစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၇၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ညီညြတ္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါအဖြဲ႕မွ ဖိတ္ၾကားစစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းျပဳလုပ္လာပါက ေျဖၾကားရန္မလုိေၾကာင္းႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား ေတာင္းခံလာပါကလည္း ျပသေပးပို႔ျခင္းမျပဳရန္၊ အကယ္၍ ေျဖၾကားျခင္း၊ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပျခင္းတု႔ိျပဳလုပ္ခဲ့ပါက သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရုံး၏ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ေလးဦး(စီမံကိန္း/ကြန္ပ်ဴတာ/စာရင္းအင္း) လက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါညႊန္ၾကားစာကုိ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ျပည္နယ္တြင္းရွိ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာတုိင္းကို ေပးပုိ႔ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

” ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ မကုိက္ညီဘူးလုိ႔ ျပည္နယ္အစုိးရရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ကြ်န္ေတာ္တု႔ိ ထုတ္ျပန္ရတာပါဗ်။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဌာနတစ္ခုတည္းထုတ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဌာနတုိင္းက ထုတ္ျပန္ရတာပါ။”ဟု ဦးသက္ေလးဦးက ေျပာသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းသာစိန္က “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေကာ္မရွင္မွာပါတဲ့ ေကာ္မတီဝင္ေတြနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႕နဲ႔ ဒီကိစၥေဆြးေႏြးၾကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ထားတာဟာ ဥပေဒနဲ႔ညီတယ္လို႔ အေျဖထြက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရကုိ တစ္ခုခုေတာ့ တုန္႔ျပန္သြားဖို႔စဥ္းစားထားၾကပါတယ္။”ဟု ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔၊ ညက ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ အရပ္သား ၇ ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂ဝ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူစံုစမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ အဆုိပါေကာ္မရွင္ကို ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးက အတည္ျပဳဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာင္စပ္စု

Leave a Reply