ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ဂ်ာမနီရွိ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ဟု တရား႐ုံးဆံုးျဖတ္

0
180

ဘာလင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီသည္ ဂ်ာမနီရွိ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ာမနီရွိ တရား႐ုံးတစ္႐ုံးက ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရွိ အသံုးျပဳသူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ဆုိင္ရာ မူဝါဒ တခ်ိဳ႕သည္ တရားဝင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း တရား႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာလႈပ္ရွားသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အပလီေကးရွင္းရွိ ဝန္ေဆာင္မႈငါးခုကို အသံုးျပဳသူမ်ားကို အသိမေပးဘဲ ဖြင့္ထားခဲဲ့ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္ မ်ားသည္ ၎တို႔သိရွိျခင္းမရွိဘဲ ျပန္႔ပြားခဲ့ေၾကာင္း စားသံုးသူႏွင့္ အသံုးျပဳသူဆိုင္ရာအဖဲြ႕ ဗီြဇက္ဘီဗြီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အခမဲ့ဟုဆိုထားေသာ္လည္း အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ကုိ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ အခမဲ့မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဗီြဇက္ဘီဗြီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘာလင္ေဒသဆိုင္ရာတရား႐ုံးက ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္မွသာ ဗြီြဇက္ဘီဗြီေၾကာင့္ လူမ်ားသိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုသတင္းအခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားသည္ အသံုးျပဳသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မ်ားကို အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ဦးစြာအသိေပးၿပီး ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံ ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ အပလီေကးရွင္းရွိ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ဆုိင္ရာဆက္တင္ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားအား အသိမေပးဘဲ ႀကိဳတင္ ဖြင့္ထားခဲ့ေၾကာင္း တရား႐ုံးက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းႀကိဳတင္ ဖြင့္ထား သည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ခ်က္တင္ဝင္ရာ၌အျခားလူအား ကုိယ့္ရွိေနသည့္ ေနရာကို အသိေပးထားၿပီးျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္လည္းပါဝင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ နာမည္အရင္းကုိသာ ေဖာ္ျပရမည္ဆိုသည့္ လိုအပ္ခ်က္သည္လည္း တရားမဝင္ေၾကာင္း တရား႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

လူမႈမီဒီယာသည္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏အမည္ႏွင့္ ပ႐ိုဖုိင္းပံုမ်ားကုိ စီးပြားေရး အတြက္ အသံုးျပဳရာတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တရား႐ုံးက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ လူမႈမီဒီယာ ေဖ့စ္ဘြတ္္ခ္ သည္ အနာဂတ္တြင္ အသံုးျပဳသူမ်ား စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ နားလည္ သိရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဗြီဇက္ဘီဗြီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

ဘာလင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီသည္ ဂ်ာမနီရွိ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ာမနီရွိ တရား႐ုံးတစ္႐ုံးက ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရွိ အသံုးျပဳသူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ဆုိင္ရာ မူဝါဒ တခ်ိဳ႕သည္ တရားဝင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း တရား႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာလႈပ္ရွားသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အပလီေကးရွင္းရွိ ဝန္ေဆာင္မႈငါးခုကို အသံုးျပဳသူမ်ားကို အသိမေပးဘဲ ဖြင့္ထားခဲဲ့ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္ မ်ားသည္ ၎တို႔သိရွိျခင္းမရွိဘဲ ျပန္႔ပြားခဲ့ေၾကာင္း စားသံုးသူႏွင့္ အသံုးျပဳသူဆိုင္ရာအဖဲြ႕ ဗီြဇက္ဘီဗြီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အခမဲ့ဟုဆိုထားေသာ္လည္း အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ကုိ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ အခမဲ့မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဗီြဇက္ဘီဗြီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘာလင္ေဒသဆိုင္ရာတရား႐ုံးက ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္မွသာ ဗြီြဇက္ဘီဗြီေၾကာင့္ လူမ်ားသိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုသတင္းအခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားသည္ အသံုးျပဳသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မ်ားကို အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ဦးစြာအသိေပးၿပီး ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံ ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ အပလီေကးရွင္းရွိ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ဆုိင္ရာဆက္တင္ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားအား အသိမေပးဘဲ ႀကိဳတင္ ဖြင့္ထားခဲ့ေၾကာင္း တရား႐ုံးက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းႀကိဳတင္ ဖြင့္ထား သည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ခ်က္တင္ဝင္ရာ၌အျခားလူအား ကုိယ့္ရွိေနသည့္ ေနရာကို အသိေပးထားၿပီးျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္လည္းပါဝင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ နာမည္အရင္းကုိသာ ေဖာ္ျပရမည္ဆိုသည့္ လိုအပ္ခ်က္သည္လည္း တရားမဝင္ေၾကာင္း တရား႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

လူမႈမီဒီယာသည္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏အမည္ႏွင့္ ပ႐ိုဖုိင္းပံုမ်ားကုိ စီးပြားေရး အတြက္ အသံုးျပဳရာတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တရား႐ုံးက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ လူမႈမီဒီယာ ေဖ့စ္ဘြတ္္ခ္ သည္ အနာဂတ္တြင္ အသံုးျပဳသူမ်ား စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ နားလည္ သိရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဗြီဇက္ဘီဗြီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply