လႈိင္သာယာ ပရီမီယာေကာ္ဖီစက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ

0
167

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃။ ၂၀၁၈

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ရွိ ပရီမီယာေကာ္ဖီ စက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယေန႔မနက္ ၆ နာရီက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၅ ခ်က္ကို အလုပ္သမား ၇၀၀ ခန္႔က စုေပါင္းေတာင္းဆိုၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား မရမခ်င္း ဆက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားကေျပာသည္။

အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ဌာနေျပာင္းေရြ႕ျခင္း မျပဳရန္၊ တရားဝင္ ခြင့္ တိုင္ၾကား ေသာ္လည္း ပ်က္ကြက္သည္ဟုဆိုကာ ရက္မွန္ေၾကးျဖတ္ ေတာက္ျခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အလုပ္နားေသာ အလုပ္ သမားမ်ားကို ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စက္ရံုတြင္ အေျခခံေဆးဝါးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ထားရွိေပးရန္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရမ်ားထားရွိေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၊ အတိုင္ပင္ခံရံုး၊ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ထားေၾကာင္းလည္း ၄င္းတို႔ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈသည္ ပရီမီယာစက္ရံုေရွ႕တြင္ စုေပါင္းေတာင္းဆို ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစက္ရံု၏ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔စည္းက ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃။ ၂၀၁၈

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ရွိ ပရီမီယာေကာ္ဖီ စက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယေန႔မနက္ ၆ နာရီက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၅ ခ်က္ကို အလုပ္သမား ၇၀၀ ခန္႔က စုေပါင္းေတာင္းဆိုၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား မရမခ်င္း ဆက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားကေျပာသည္။

အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ဌာနေျပာင္းေရြ႕ျခင္း မျပဳရန္၊ တရားဝင္ ခြင့္ တိုင္ၾကား ေသာ္လည္း ပ်က္ကြက္သည္ဟုဆိုကာ ရက္မွန္ေၾကးျဖတ္ ေတာက္ျခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အလုပ္နားေသာ အလုပ္ သမားမ်ားကို ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စက္ရံုတြင္ အေျခခံေဆးဝါးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ထားရွိေပးရန္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရမ်ားထားရွိေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၊ အတိုင္ပင္ခံရံုး၊ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ထားေၾကာင္းလည္း ၄င္းတို႔ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈသည္ ပရီမီယာစက္ရံုေရွ႕တြင္ စုေပါင္းေတာင္းဆို ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစက္ရံု၏ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔စည္းက ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply