အိုးဘိုေထာင္စာစစ္ဌာနတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖမည့္သူ (၅၅) ဦးရွိ

0
171

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားထဲက အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူ (၅၅) ဦး အိုးဘိုေထာင္ စာစစ္ဌာနတြင္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္ အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူမ်ားကို အေျခခံပညာဦးစီးဌာန မွ ဆရာ ဆရာမ မ်ားသာမက အျပင္က်ဴရွင္ ဆရာမ်ားနွင့္ပါသင္ၾကားနိုင္ရန္ မႏၲေလးအိုးဘိုအက်ဥ္းဦးစီးဌာန က ေဆာင္ရြက္ေပးထားေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ထိုသို႔စာေမးပြဲေျဖဆိုနိုင္ရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနနွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ က စတင္ၿပီး မႏၲေလးအိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္ စာစစ္ဌာန အျဖစ္ စာစစ္ဌာနတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မႏၲေလး ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွေန၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ဝင္ေျဖသူ ၁၁ ဦးရွိခဲ့ၿပီး (၇) ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ကာ သံုးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ေလးဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားထဲက အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူ (၅၅) ဦး အိုးဘိုေထာင္ စာစစ္ဌာနတြင္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္ အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူမ်ားကို အေျခခံပညာဦးစီးဌာန မွ ဆရာ ဆရာမ မ်ားသာမက အျပင္က်ဴရွင္ ဆရာမ်ားနွင့္ပါသင္ၾကားနိုင္ရန္ မႏၲေလးအိုးဘိုအက်ဥ္းဦးစီးဌာန က ေဆာင္ရြက္ေပးထားေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ထိုသို႔စာေမးပြဲေျဖဆိုနိုင္ရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနနွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ က စတင္ၿပီး မႏၲေလးအိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္ စာစစ္ဌာန အျဖစ္ စာစစ္ဌာနတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မႏၲေလး ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွေန၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ဝင္ေျဖသူ ၁၁ ဦးရွိခဲ့ၿပီး (၇) ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ကာ သံုးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ေလးဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply