ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ျပန္ဌာန္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္အား ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တိုက္တြန္း

0
170

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂ဝ၁၈

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အားအေျခခံသည့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္း ဖက္ဒရယ္ စနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒ မ်ားျပင္ ဆင္ျပဌာန္းေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဝင္းသိန္းက တိုက္တြန္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ နဝမေျမာက္အစည္းအေဝးပထမေန႔ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္းပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးတို႔မွာ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေနတာရွိပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ကလည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္ျပ ဌာန္းသြားဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္တို႔သည္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအား နားလည္မႈရွိရွိ လုပ္ ေဆာင္သြားႏိုင္မွသာ ျပည္သူလူထု၏အက်ဳိးကို သယ္ပိုးႏိုင္သည့္အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔ အျဖစ္တည္ရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“လက္ရွိက်င္းပေနတဲ့လႊတ္ေတာ္မွာ ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ အသစ္တစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္မယ့္အလား အလာရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အျခားေသာျပဳျပင္စရာရွိတဲ့ဥပေဒေတြကိုလည္း လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ျပဌာန္းႏိုင္ဖို႔ ညွိႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ဦးၾကည္ဇင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ပဲခူးတိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးပထမေန႔တြင္ တရားမဝင္ အဆီစပ္အရက္မ်ား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥ၊ တရားမဝင္စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားကိစၥအပါအဝင္ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း သေႏၶမီးသတ္စခန္း ထားရွိေရးအစရွိေသာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၆ ခုအားေမးျမန္းခဲ့သည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂ဝ၁၈

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အားအေျခခံသည့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္း ဖက္ဒရယ္ စနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒ မ်ားျပင္ ဆင္ျပဌာန္းေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဝင္းသိန္းက တိုက္တြန္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ နဝမေျမာက္အစည္းအေဝးပထမေန႔ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္းပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးတို႔မွာ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေနတာရွိပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ကလည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္ျပ ဌာန္းသြားဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္တို႔သည္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအား နားလည္မႈရွိရွိ လုပ္ ေဆာင္သြားႏိုင္မွသာ ျပည္သူလူထု၏အက်ဳိးကို သယ္ပိုးႏိုင္သည့္အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔ အျဖစ္တည္ရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“လက္ရွိက်င္းပေနတဲ့လႊတ္ေတာ္မွာ ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ အသစ္တစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္မယ့္အလား အလာရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အျခားေသာျပဳျပင္စရာရွိတဲ့ဥပေဒေတြကိုလည္း လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ျပဌာန္းႏိုင္ဖို႔ ညွိႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ဦးၾကည္ဇင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ပဲခူးတိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးပထမေန႔တြင္ တရားမဝင္ အဆီစပ္အရက္မ်ား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥ၊ တရားမဝင္စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားကိစၥအပါအဝင္ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း သေႏၶမီးသတ္စခန္း ထားရွိေရးအစရွိေသာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၆ ခုအားေမးျမန္းခဲ့သည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply