တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကာလအတြင္း ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန

0
161

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ကာလ အတြင္း၌ ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္ မႈမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

“စာေမးပြဲကာလအတြင္းမွာ ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစေရးအတြက္ ဓါတ္အားခြဲရုံေတြ၊ ဓါတ္အားလုိင္း ႀကံံခုိင္းေရးေတြကုိ ႀကဳိတင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး ထိန္းသိမ္းထာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ Transformer ဆီယုိစိမ့္မႈရွိ မရွိတုိ႔၊ Winding Temperature & Oil Temperature စစ္ေဆးတာေတြ၊ Silica Gel စစ္ေဆးတာေတြ၊ နဲ႔ အျခား လုိအပ္တဲ့ စစ္ေဆးမႈေတြကုိ ျပဳလုပ္ထားတယ္”ဟု ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

စာေမးပြဲကာလအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၆၆/၃၃ ေကဗြီ ဓာတ္အားခြဲရုံ (၂၇)ရုံ၊ ၆၆/၁၁ ေကဗြီ ဓာတ္အားခြဲရုံ (၁၁၆)ရုံ၊ ၃၃/၁၁ ေကဗြီ ဓာတ္အားခြဲရုံ (၂၆၆)ရုံ၊ ဓါတ္အားစနစ္မရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ (၃၀)ႏွင့္ ဒီဇယ္ ဓာတ္အား ေပးစက္ (၆၀၄) လုံးတို႔အား ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပုံမွန္ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ထားစဥ္ ဓါတ္အားခြဲရုံရွိ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္း ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ဓါတ္အားျပတ္ ေတာက္ျခင္းႏွင္႔ ဓါတ္အားလုိင္း အျပစ္ေၾကာင့္ ဓါတ္အားျပတ္ေထာက္ခဲ့ပါက ဓါတ္အားျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ျပဳျပင္/ထိန္း လုပ္နင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း အေရးႀကီးေနရာမ်ားသုိ႔ အရံမီးစက္မ်ား ျဖင့္ ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွ အပ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းလက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ တုိင္းေဒသႀကီး
ႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စာစစ္ဌာနေပါင္း ၁၁၈၆ ခုရွိရာ တာ၀န္ခ်ထားသည့္ စာစစ္ဌာနေပါင္း ၉၈၉ ခု၊ ဓါတ္အားစနစ္မရွိသည့္ စာစစ္ဌာန ၁၉၇ ခုႏွင့္ အရံမီးစက္ခ်ထားမႈ ၅၈၁ ခု တုိ႔အား စီမံထားေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

ဓါတ္အားခြဲရုံႏွင့္ ဓါတ္အားလုိင္းမ်ားအလုိက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္း သုံး ပစၥည္း၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္၊ တယ္လီဖုန္း အျပည္႔အစုံတုိ႔ျဖင္႔ ေန/ည Standby တာ၀န္ခ်ထားျခင္း၊ တုိင္း/ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ တာ၀န္က် ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေန႔/ည ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတုိ႔ကုိ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ စာေမးပြဲ ကာလအတြင္း စာစစ္ဌာန မ်ား၌ အေရးေပၚ အေျခ အေနတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ႀကဳိတင္ ညိွႏႈိင္းၿပီး Standby Generator မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ႀကဳိတင္ ထားရွိျခင္း၊ Test Run စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ကာလ အတြင္း၌ ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္ မႈမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

“စာေမးပြဲကာလအတြင္းမွာ ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစေရးအတြက္ ဓါတ္အားခြဲရုံေတြ၊ ဓါတ္အားလုိင္း ႀကံံခုိင္းေရးေတြကုိ ႀကဳိတင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး ထိန္းသိမ္းထာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ Transformer ဆီယုိစိမ့္မႈရွိ မရွိတုိ႔၊ Winding Temperature & Oil Temperature စစ္ေဆးတာေတြ၊ Silica Gel စစ္ေဆးတာေတြ၊ နဲ႔ အျခား လုိအပ္တဲ့ စစ္ေဆးမႈေတြကုိ ျပဳလုပ္ထားတယ္”ဟု ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

စာေမးပြဲကာလအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၆၆/၃၃ ေကဗြီ ဓာတ္အားခြဲရုံ (၂၇)ရုံ၊ ၆၆/၁၁ ေကဗြီ ဓာတ္အားခြဲရုံ (၁၁၆)ရုံ၊ ၃၃/၁၁ ေကဗြီ ဓာတ္အားခြဲရုံ (၂၆၆)ရုံ၊ ဓါတ္အားစနစ္မရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ (၃၀)ႏွင့္ ဒီဇယ္ ဓာတ္အား ေပးစက္ (၆၀၄) လုံးတို႔အား ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပုံမွန္ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ထားစဥ္ ဓါတ္အားခြဲရုံရွိ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္း ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ဓါတ္အားျပတ္ ေတာက္ျခင္းႏွင္႔ ဓါတ္အားလုိင္း အျပစ္ေၾကာင့္ ဓါတ္အားျပတ္ေထာက္ခဲ့ပါက ဓါတ္အားျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ျပဳျပင္/ထိန္း လုပ္နင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း အေရးႀကီးေနရာမ်ားသုိ႔ အရံမီးစက္မ်ား ျဖင့္ ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွ အပ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းလက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ တုိင္းေဒသႀကီး
ႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စာစစ္ဌာနေပါင္း ၁၁၈၆ ခုရွိရာ တာ၀န္ခ်ထားသည့္ စာစစ္ဌာနေပါင္း ၉၈၉ ခု၊ ဓါတ္အားစနစ္မရွိသည့္ စာစစ္ဌာန ၁၉၇ ခုႏွင့္ အရံမီးစက္ခ်ထားမႈ ၅၈၁ ခု တုိ႔အား စီမံထားေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

ဓါတ္အားခြဲရုံႏွင့္ ဓါတ္အားလုိင္းမ်ားအလုိက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္း သုံး ပစၥည္း၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္၊ တယ္လီဖုန္း အျပည္႔အစုံတုိ႔ျဖင္႔ ေန/ည Standby တာ၀န္ခ်ထားျခင္း၊ တုိင္း/ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ တာ၀န္က် ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေန႔/ည ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတုိ႔ကုိ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ စာေမးပြဲ ကာလအတြင္း စာစစ္ဌာန မ်ား၌ အေရးေပၚ အေျခ အေနတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ႀကဳိတင္ ညိွႏႈိင္းၿပီး Standby Generator မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ႀကဳိတင္ ထားရွိျခင္း၊ Test Run စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply