ပဲဆီသန္႔တစ္ပိႆာ ၃၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းထိေလွ်ာ့ခ်ေရာင္းနိုင္ရန္ ေရရွည္ စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေန

0
141

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈

၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ပဲဆီသန္႔တစ္ပိႆာ ၃၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းထိေလွ်ာ့ခ် ေရာင္းနိုင္ရန္ ေရရွည္စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက သိရသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ပဲဆီေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ရွိၿပီး ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းနိုင္ရန္အတြက္ ေျမပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ား အထြက္ႏႈန္း တိုးေစရန္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ား အဆင္ျမွင့္ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ေတာင္သူမ်ားကို ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တစ္ဆင့္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ထုိုင္ဝမ္နည္းပညာျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနျပီး စတင္ စိုက္ပ်ဳိး သည့္ႏွစ္တြင္ေျမပဲထြက္နွဳန္းမွာ ဖမိရိုးဖလာ စိုက္ပ်ဳိးနည္းထက္ ၃ ဆ ခန္႔ပိုမိုထြက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“တကယ္သာအထြက္ႏႈန္းတိုးမယ္ဆိုရင္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုိခ်င္တဲ့ ပဲဆီတစ္ပိႆာကို ၃၀၀၀ ျပည္တြင္းကုန္ၾကမ္း ပဲဖတ္ တစ္ပိႆာ ၈၀၀နဲ ႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေအင္ လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရိတ္သိမ္း ခ်ိန္မွာ မိုးေတြရြာသြားလို႔ အခက္အခဲေတြရွိတာေတာင္မွ ထြက္ႏႈန္းက ၆၀ ေလာက္ထြက္ေသးတယ္။ ေတာင္သူေတြလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈေတြရွိလာတယ္။ သူတို႔ဘက္က အားတက္သေရာရွိတယ္။´´ဟု ျမန္မာနုိင္ငံ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

ယင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာျမွင့္တင္ေရး စီမံကိန္းကို မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး စီမံကိန္းေအာင္ျမင္မႈပမာဏမွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိကာ ယင္းစီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ရန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဧက ၃၀၀၀ခန္႔ စာရင္းေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအေနျဖင့္ ထိုင္ဝမ္ နည္းပညာျဖင့္စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေတာင္သူမ်ားထံက ေျမပဲေစ်းႏႈန္းကို ပံုမွန္ ေပါက္ေစ်းထက္ ၂ဆနီးေပးဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈

၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ပဲဆီသန္႔တစ္ပိႆာ ၃၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းထိေလွ်ာ့ခ် ေရာင္းနိုင္ရန္ ေရရွည္စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက သိရသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ပဲဆီေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ရွိၿပီး ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းနိုင္ရန္အတြက္ ေျမပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ား အထြက္ႏႈန္း တိုးေစရန္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ား အဆင္ျမွင့္ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ေတာင္သူမ်ားကို ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တစ္ဆင့္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ထုိုင္ဝမ္နည္းပညာျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနျပီး စတင္ စိုက္ပ်ဳိး သည့္ႏွစ္တြင္ေျမပဲထြက္နွဳန္းမွာ ဖမိရိုးဖလာ စိုက္ပ်ဳိးနည္းထက္ ၃ ဆ ခန္႔ပိုမိုထြက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“တကယ္သာအထြက္ႏႈန္းတိုးမယ္ဆိုရင္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုိခ်င္တဲ့ ပဲဆီတစ္ပိႆာကို ၃၀၀၀ ျပည္တြင္းကုန္ၾကမ္း ပဲဖတ္ တစ္ပိႆာ ၈၀၀နဲ ႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေအင္ လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရိတ္သိမ္း ခ်ိန္မွာ မိုးေတြရြာသြားလို႔ အခက္အခဲေတြရွိတာေတာင္မွ ထြက္ႏႈန္းက ၆၀ ေလာက္ထြက္ေသးတယ္။ ေတာင္သူေတြလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈေတြရွိလာတယ္။ သူတို႔ဘက္က အားတက္သေရာရွိတယ္။´´ဟု ျမန္မာနုိင္ငံ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

ယင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာျမွင့္တင္ေရး စီမံကိန္းကို မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး စီမံကိန္းေအာင္ျမင္မႈပမာဏမွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိကာ ယင္းစီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ရန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဧက ၃၀၀၀ခန္႔ စာရင္းေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအေနျဖင့္ ထိုင္ဝမ္ နည္းပညာျဖင့္စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေတာင္သူမ်ားထံက ေျမပဲေစ်းႏႈန္းကို ပံုမွန္ ေပါက္ေစ်းထက္ ၂ဆနီးေပးဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply