၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သက္ငယ္မုဒိမ္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလာ

0
134

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅။ ၂၀၁၈

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ သက္ႀကီး မုဒိမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္စာရင္းကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ သက္ႀကီးမုဒိမ္းထက္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ျဖစ္ပြားမႈက ထက္ဝက္ခန္႔ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ မုဒိမ္းမႈစုစုေပါင္းသည္ ၁၄၀၅ မႈရွိၿပီး သက္ငယ္မုဒိမ္း ၈၉၇ မႈႏွင့္ သက္ႀကီးမုဒိမ္း ၅၀၈ မႈရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မုဒိမ္းမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၅ ခုကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ၊ မႏၱေလး၊ ပဲခူးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းအမ်ားဆံုးျဖင့္ အစဥ္လိုက္ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ၁၉၂ မႈႏွင့္ သက္ႀကီးမုဒိမ္း ( ၁၆ ႏွစ္အထက္) ၇၈ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားသည့္ တိုင္းေဒ သႀကီး အျဖစ္ရပ္တည္ေနသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ မုဒိမ္းမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၅ ခုကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားမပါဝင္ဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသာ ပါဝင္ေနသည္။

မုဒိမ္းမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး ၅ ခုတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း စုစုေပါင္း မုဒိမ္းမႈ ၉၅၆ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိုအမႈမ်ားထဲတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈသည္ ၆၀၇ မႈအအထိပါဝင္ေနကာ ၃၄၉ မႈသည္ သက္ႀကီးမုဒိမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။

အဆိုပါသက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားသည္ ရန္ကုန္တြင္ ၁၉၂မႈ၊ ဧရာဝတီတြင္ ၁၅၆ မႈ၊ မႏၱေလးတြင္ ၁၀၈ မႈ၊ ပဲခူးတြင္ ၇၆ မႈႏွင့္ စစ္ကိုင္းတြင္ ၇၅ မႈ အသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာတစ္ႏွစ္စာအတြက္ မုဒိမ္းမႈစာရင္းမ်ားအရ သက္ႀကီးမုဒိမ္းမႈထက္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို အုပ္ထိန္းသူမ်ားက ရင္အုပ္မကြာေစာင့္ေရွာက္ထားရန္လိုအပ္ၿပီး တစ္ေယာက္တည္း အျပင္သို႔ေစလႊတ္ျခင္း၊ ေဖာ္မဲ့တစ္ဦးတည္းေနအိမ္တြင္ ထားရွိခဲ့ျခင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ အပ္ႏွံခဲ့ျခင္း၊ လမ္ႀကံဳလိုက္ျခင္း၊ မုန္႔ႏွင့္ေငြမ်ားေပးကာ ျမဴဆြယ္တတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ခံရျခင္းမ်ား ရွိသည့္အတြက္ သူစိမ္းျဖစ္ေစ၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူျဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းျဖစ္ေစ အလြယ္တကူထားခဲ့ျခင္း၊ ထည့္ေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းလည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတိေပးထုတ္ျပန္ထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅။ ၂၀၁၈

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ သက္ႀကီး မုဒိမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္စာရင္းကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ သက္ႀကီးမုဒိမ္းထက္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ျဖစ္ပြားမႈက ထက္ဝက္ခန္႔ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ မုဒိမ္းမႈစုစုေပါင္းသည္ ၁၄၀၅ မႈရွိၿပီး သက္ငယ္မုဒိမ္း ၈၉၇ မႈႏွင့္ သက္ႀကီးမုဒိမ္း ၅၀၈ မႈရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မုဒိမ္းမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၅ ခုကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ၊ မႏၱေလး၊ ပဲခူးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းအမ်ားဆံုးျဖင့္ အစဥ္လိုက္ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ၁၉၂ မႈႏွင့္ သက္ႀကီးမုဒိမ္း ( ၁၆ ႏွစ္အထက္) ၇၈ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားသည့္ တိုင္းေဒ သႀကီး အျဖစ္ရပ္တည္ေနသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ မုဒိမ္းမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၅ ခုကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားမပါဝင္ဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသာ ပါဝင္ေနသည္။

မုဒိမ္းမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး ၅ ခုတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း စုစုေပါင္း မုဒိမ္းမႈ ၉၅၆ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိုအမႈမ်ားထဲတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈသည္ ၆၀၇ မႈအအထိပါဝင္ေနကာ ၃၄၉ မႈသည္ သက္ႀကီးမုဒိမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။

အဆိုပါသက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားသည္ ရန္ကုန္တြင္ ၁၉၂မႈ၊ ဧရာဝတီတြင္ ၁၅၆ မႈ၊ မႏၱေလးတြင္ ၁၀၈ မႈ၊ ပဲခူးတြင္ ၇၆ မႈႏွင့္ စစ္ကိုင္းတြင္ ၇၅ မႈ အသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာတစ္ႏွစ္စာအတြက္ မုဒိမ္းမႈစာရင္းမ်ားအရ သက္ႀကီးမုဒိမ္းမႈထက္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို အုပ္ထိန္းသူမ်ားက ရင္အုပ္မကြာေစာင့္ေရွာက္ထားရန္လိုအပ္ၿပီး တစ္ေယာက္တည္း အျပင္သို႔ေစလႊတ္ျခင္း၊ ေဖာ္မဲ့တစ္ဦးတည္းေနအိမ္တြင္ ထားရွိခဲ့ျခင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ အပ္ႏွံခဲ့ျခင္း၊ လမ္ႀကံဳလိုက္ျခင္း၊ မုန္႔ႏွင့္ေငြမ်ားေပးကာ ျမဴဆြယ္တတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ခံရျခင္းမ်ား ရွိသည့္အတြက္ သူစိမ္းျဖစ္ေစ၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူျဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းျဖစ္ေစ အလြယ္တကူထားခဲ့ျခင္း၊ ထည့္ေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းလည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတိေပးထုတ္ျပန္ထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply