စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ကမ္းေဒသ ေျမယာေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ျပည္နယ္အစိုးရညႊန္ၾကား

0
141

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅။ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ရွိ တိုးခ်ဲ႕ေျမကြက္ မ်ားေရာင္း ခ်ေနျခင္းကို မေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ လံုးဝရပ္ဆိုင္းထားရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္တြင္ ေျမဖို႔ေျမယာေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ BXT Internation Co.Ltd တို႔အက်ိဳးတူပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ကိုလည္း အဖြဲ႔ဝင္ ၇ ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါညႊန္ၾကားစာတြင္ ပါရွိသည္။

စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ပါရွိေသာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေဈးႀကီးေဖာင္ေတာ္ေျမဖို႔ျခင္း လုပ္ငန္းမွာ ၿပီးစီးသြားၿပီး ေျမယာျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ေနျခင္း မ်ားကို BXT Internation Co.Ltd က လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါကုမၸဏီ ဥကၠ႒ထံသို႔လိပ္မူၿပီး အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းၾကားစာကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းတင့္ က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ေျမယာေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လည္း ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ပါရွိ္သည္။

ေျမဖို႔ေျမယာစီမံကိန္းအတြက္ ဇန္နဝါရီ ၆ ႏွင့္ ၇ ရက္ ႏွစ္ရက္တြင္ ေရာင္းခ် ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉.၅ သန္း
( ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၆ ဘီလီလ်ံ) ထိေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း iMyanmarHouse.com က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅။ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ရွိ တိုးခ်ဲ႕ေျမကြက္ မ်ားေရာင္း ခ်ေနျခင္းကို မေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ လံုးဝရပ္ဆိုင္းထားရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္တြင္ ေျမဖို႔ေျမယာေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ BXT Internation Co.Ltd တို႔အက်ိဳးတူပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ကိုလည္း အဖြဲ႔ဝင္ ၇ ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါညႊန္ၾကားစာတြင္ ပါရွိသည္။

စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ပါရွိေသာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေဈးႀကီးေဖာင္ေတာ္ေျမဖို႔ျခင္း လုပ္ငန္းမွာ ၿပီးစီးသြားၿပီး ေျမယာျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ေနျခင္း မ်ားကို BXT Internation Co.Ltd က လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါကုမၸဏီ ဥကၠ႒ထံသို႔လိပ္မူၿပီး အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းၾကားစာကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းတင့္ က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ေျမယာေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လည္း ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ပါရွိ္သည္။

ေျမဖို႔ေျမယာစီမံကိန္းအတြက္ ဇန္နဝါရီ ၆ ႏွင့္ ၇ ရက္ ႏွစ္ရက္တြင္ ေရာင္းခ် ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉.၅ သန္း 
( ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၆ ဘီလီလ်ံ) ထိေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း iMyanmarHouse.com က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply