၂ လတြင္း တရားမ၀င္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ ၃ သိန္း ၅ ေသာင္းေက်ာ္ ယူနစ္ရွိခဲ့ၿပီး က်ပ္သိန္း ၅၀၀ နီးပါး ေလ်ာ္ေၾကး/နစ္နာေၾကးရရွိ 

0
150

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလပုိင္းအတြင္း တရားမ၀င္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ယူနစ္ ၃၅၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခုိးယူသုံးစြဲမႈအား ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“ဓါတ္အားေတြက ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ေတာ့ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ခုိးယူသုံးစြဲေနၾကတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီအတြက္လဲ စစ္ေဆး ဖမ္းဆီးတာေတြ လုပ္ပါတယ္။ ခုိးယူသုံးစြဲၾကတာကေတာ႔ နည္းမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ေပါ႔။ ဥပမာ မီတာေပါက္ တစ္လုံးကေန ေဘးအိမ္ကုိ မွ်သုံးတာေတြ၊ အိမ္သုံး မီတာနဲ႔ လုပ္ငန္း သုံးတာေတြ အဲလုိေတြရွိၾကတာေပါ႔”ဟု ရန္ကုန္ ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

တရားမ၀င္ ဓါတ္အားသုံးစြဲမႈအမ်ဳိးအစားမ်ားအား DC၊ ဆင့္ပြား By Pass၊ ၀န္ပုိ မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲြျခားၿပီး တရားမ၀င္သုံးစြဲခဲ့သည့္ယူနစ္မ်ားအတြက္ က်ပ္ ၄၈၅၇၇၁၅၀ ေလ်ာ္ေၾကး/နစ္နာေၾကးေငြ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ဌာန သိရွိရသည္။

တရားမ၀င္ ဓါတ္အားသုံးစြဲမႈမ်ားတြင္ DC သုံးစြဲမႈယူနစ္ ၃၁၁၈၂၆ ရွိခဲ့ၿပီး ေငြ က်ပ္ ၄၄၁၀၈၀၀၀ ေလ်ာ္ေၾကး/နစ္နာေၾကးရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆင့္ပြား သုံးစြဲမႈ၌ ၁၂၄၉၀ ယူနစ္ ရွိခဲ႔ၿပီး ေငြက်ပ္ ၁၇၁၁၃၅၀ ေလ်ာ္ေၾကး/နစ္နာေၾကး ရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ By Pass သုံးစြဲမႈ၌ ၁၃၂၃၆ ယူနစ္ ရွိခဲ႔ၿပီး ေငြက်ပ္ ၂၀၃၅၄၀၀ ေလ်ာ္ေၾကး/နစ္နာေၾကးရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၀န္ပုိ သုံးစြဲမႈ၌ ၁၃၄၄၈ ယူစ္ ရိွခဲ့ၿပီး ေငြက်ပ္ ၇၂၂၄၀၀ ေလ်ာ္ေၾကး/နစ္နာေၾကးရရွိခဲ႔ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

တရားမ၀င္ဓါတ္အားသုံးစြဲမႈ၌ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၇၀၆ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၉၉၈ ယူနစ္ ရွိခဲ့ကာ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြ အေနျဖင့္ ၇၄၈၅၀ က်ပ္ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၃၃၈၃ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၁၀၂၈၃ ယူနစ္ ရွိခဲ႔ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြအေနျဖင့္ ၁၁၁၄၁၅၀ က်ပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၁၇၉ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၁၉၈၆ ယူနစ္ ရွိခဲ့ကာ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြအေနျဖင့္ ၉၉၃၀၀ က်ပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုအျပင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၉၄၈၄ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၃၄၁၉၉ ယူနစ္ ရွိခဲ႔ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြ အေနျဖင္႔ ၃၁၀၁၉၅၀ က်ပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ပဲခူး (အေနာက္) တုိင္းေဒ သႀကီးတြင္ ၅၀၉၀ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၁၀၉၀၂ ယူနစ္ ရွိခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြအေနျဖင့္ ၆၄၅၁၀၀ က်ပ္ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၂၆၄ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ႔ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၂၄၃၇၃ ယူနစ္ ရွိခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြအေနျဖင့္၂၈၃၇၂၅၀ က်ပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

အလားတူ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၈၅၃ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၂၆၇၃၉၈ ယူနစ္ ရွိခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြ အေနျဖင္႔ ၄၀၃၁၁၅၀၀ က်ပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၆၇၅၈ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၈၆၁ ယူနစ္ ရွိခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြအေနျဖင့္ ၃၉၃၀၅၀ က်ပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလပုိင္းအတြင္း တရားမ၀င္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ယူနစ္ ၃၅၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခုိးယူသုံးစြဲမႈအား ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“ဓါတ္အားေတြက ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ေတာ့ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ခုိးယူသုံးစြဲေနၾကတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီအတြက္လဲ စစ္ေဆး ဖမ္းဆီးတာေတြ လုပ္ပါတယ္။ ခုိးယူသုံးစြဲၾကတာကေတာ႔ နည္းမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ေပါ႔။ ဥပမာ မီတာေပါက္ တစ္လုံးကေန ေဘးအိမ္ကုိ မွ်သုံးတာေတြ၊ အိမ္သုံး မီတာနဲ႔ လုပ္ငန္း သုံးတာေတြ အဲလုိေတြရွိၾကတာေပါ႔”ဟု ရန္ကုန္ ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

တရားမ၀င္ ဓါတ္အားသုံးစြဲမႈအမ်ဳိးအစားမ်ားအား DC၊ ဆင့္ပြား By Pass၊ ၀န္ပုိ မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲြျခားၿပီး တရားမ၀င္သုံးစြဲခဲ့သည့္ယူနစ္မ်ားအတြက္ က်ပ္ ၄၈၅၇၇၁၅၀ ေလ်ာ္ေၾကး/နစ္နာေၾကးေငြ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ဌာန သိရွိရသည္။

တရားမ၀င္ ဓါတ္အားသုံးစြဲမႈမ်ားတြင္ DC သုံးစြဲမႈယူနစ္ ၃၁၁၈၂၆ ရွိခဲ့ၿပီး ေငြ က်ပ္ ၄၄၁၀၈၀၀၀ ေလ်ာ္ေၾကး/နစ္နာေၾကးရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆင့္ပြား သုံးစြဲမႈ၌ ၁၂၄၉၀ ယူနစ္ ရွိခဲ႔ၿပီး ေငြက်ပ္ ၁၇၁၁၃၅၀ ေလ်ာ္ေၾကး/နစ္နာေၾကး ရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ By Pass သုံးစြဲမႈ၌ ၁၃၂၃၆ ယူနစ္ ရွိခဲ႔ၿပီး ေငြက်ပ္ ၂၀၃၅၄၀၀ ေလ်ာ္ေၾကး/နစ္နာေၾကးရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၀န္ပုိ သုံးစြဲမႈ၌ ၁၃၄၄၈ ယူစ္ ရိွခဲ့ၿပီး ေငြက်ပ္ ၇၂၂၄၀၀ ေလ်ာ္ေၾကး/နစ္နာေၾကးရရွိခဲ႔ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

တရားမ၀င္ဓါတ္အားသုံးစြဲမႈ၌ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၇၀၆ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၉၉၈ ယူနစ္ ရွိခဲ့ကာ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြ အေနျဖင့္ ၇၄၈၅၀ က်ပ္ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၃၃၈၃ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၁၀၂၈၃ ယူနစ္ ရွိခဲ႔ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြအေနျဖင့္ ၁၁၁၄၁၅၀ က်ပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၁၇၉ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၁၉၈၆ ယူနစ္ ရွိခဲ့ကာ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြအေနျဖင့္ ၉၉၃၀၀ က်ပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုအျပင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၉၄၈၄ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၃၄၁၉၉ ယူနစ္ ရွိခဲ႔ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြ အေနျဖင္႔ ၃၁၀၁၉၅၀ က်ပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ပဲခူး (အေနာက္) တုိင္းေဒ သႀကီးတြင္ ၅၀၉၀ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၁၀၉၀၂ ယူနစ္ ရွိခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြအေနျဖင့္ ၆၄၅၁၀၀ က်ပ္ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၂၆၄ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ႔ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၂၄၃၇၃ ယူနစ္ ရွိခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြအေနျဖင့္၂၈၃၇၂၅၀ က်ပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

အလားတူ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၈၅၃ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၂၆၇၃၉၈ ယူနစ္ ရွိခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြ အေနျဖင္႔ ၄၀၃၁၁၅၀၀ က်ပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၆၇၅၈ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ သုံးစြဲမႈ ၈၆၁ ယူနစ္ ရွိခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေငြအေနျဖင့္ ၃၉၃၀၅၀ က်ပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply