ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစနစ္တခုေပၚေပါက္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ

0
197

ဒီဇင္ဘာ ၃။ ၂၀၁၇

ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အေျခအေနတိုင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
(Early Childhood Intervention –ECI) စနစ္တခုေပၚေပါက္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ကေျပာသည္။

“ မသန္စြမ္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးျခင္းတို႔ကိုခံစားႏိုင္ေျခရွိေသာ ေမြးကင္းစမွ အသက္ ၅ႏွစ္အထိရွိတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕မိသားစုမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးမည့္ ပညာနယ္ပယ္မ်ိဳးစံု ၊ က႑ေပါင္းစံု ၊ ဘက္စံုေပါင္းစံုညႈိႏႈိင္းရတဲ့ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အေျခအေနတိုင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး( Early Childhood Intervention –ECI) စနစ္တခုေပၚေပါက္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ “ ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ (MICC 2) တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔အခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ECI ကနဦးစီမံကိန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပေနရာ ၉ ခုတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၆-၂၀၂၅) အားခ်မွတ္ခဲ့ျပီး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၂၀၁၆-၂၀၂၀) မူႀကမ္းေရးဆြဲျခင္းအျပင္ ကေလးသူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီး ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစသည္တို႕ကို မ်က္မျမင္စာျဖင့္ထုတ္ေ၀ျခင္း ၊ Audio Version ျဖင့္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ လက္သေကၤတျပဘာသာစကားျဖင့္ထုတ္ေ၀ျခင္း ၊ မသန္စြမ္းေက်ာင္းမ်ား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျပင္ဆင္ျခင္း သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေႀကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply