ဝန္ႀကီးမ်ား လက္ေအာက္ငယ္သားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္း ပတ္သက္မႈ မျပဳရဟု ၾသစေၾတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပိတ္ပင္

0
183

ပံုစာ။ ၾသစေၾတးလ်ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘာနဲဘီဂၽြိဳက္။

ကင္ဘာရာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆

ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားၾကား လိင္ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြမ္းတန္း ဘူးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာဆုိလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘာနဲဘီဂၽြိဳက္က ဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ လိင္ပိုင္းပတ္သက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခံရၿပီးေနာက္ တန္းဘူးက အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာနဲဘီဂၽြိဳက္သည္ ရွက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အေတြးအျမင္မွားခဲ့ေၾကာင္း တန္းဘူးက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂၽြိဳက္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးဆုိင္ရာက်င့္ထံုးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္မွစၿပီး ခြင့္ယူမည္ျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း တန္းဘူးႏွင့္ ဂၽြိဳက္တို႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ရာထူးႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳမူက်င့္ႀကံရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လိင္မႈေရးရာပတ္သက္မႈမရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တန္းဘူးက သတင္းေထာက္မ်ားအားေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၎သည္ လာမည့္အပတ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔သြားေရာက္မည္ျဖစ္ရာ ၎မရွိခ်ိန္တြင္ ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ကုိ ဂၽြိဳက္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တန္းဘူးက အေစာပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂၽြိဳက္ႏွင့္ ၎၏မီဒီယာအႀကံေပး ဗစ္ကီကမ္ပီယံတုိ႔ လိင္ပိုင္း ပတ္သက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ခံရသည္။ ဂၽြိဳက္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသားခံယူထားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခံရၿပီးေနာက္ ရာထူးမွဆင္းေပးခဲ့ရေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။

ဂၽြိဳက္၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အေနေဝးေနသည့္ ဇနီး နာတာလီဂၽြိဳက္၊ သမီးေလးဦးႏွင့္ ကမ္ပီယံတုိ႔ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရေၾကာင္း တန္းဘူး ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၎၏မေကာင္းေသာ အက်င့္အႀကံအတြက္ ယင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း ဂၽြိဳက္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အျပဳအမူမ်ိဳးကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ေလးစားအပ္သည့္ အလုပ္ခြင္ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တန္းဘူးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂၽြိဳက္ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ ေပးရန္ အဆိုကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပံုစာ။ ၾသစေၾတးလ်ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘာနဲဘီဂၽြိဳက္။

ကင္ဘာရာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆

ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားၾကား လိင္ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြမ္းတန္း ဘူးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာဆုိလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘာနဲဘီဂၽြိဳက္က ဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ လိင္ပိုင္းပတ္သက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခံရၿပီးေနာက္ တန္းဘူးက အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာနဲဘီဂၽြိဳက္သည္ ရွက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အေတြးအျမင္မွားခဲ့ေၾကာင္း တန္းဘူးက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂၽြိဳက္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးဆုိင္ရာက်င့္ထံုးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္မွစၿပီး ခြင့္ယူမည္ျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း တန္းဘူးႏွင့္ ဂၽြိဳက္တို႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ရာထူးႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳမူက်င့္ႀကံရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လိင္မႈေရးရာပတ္သက္မႈမရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တန္းဘူးက သတင္းေထာက္မ်ားအားေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၎သည္ လာမည့္အပတ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔သြားေရာက္မည္ျဖစ္ရာ ၎မရွိခ်ိန္တြင္ ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ကုိ ဂၽြိဳက္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တန္းဘူးက အေစာပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂၽြိဳက္ႏွင့္ ၎၏မီဒီယာအႀကံေပး ဗစ္ကီကမ္ပီယံတုိ႔ လိင္ပိုင္း ပတ္သက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ခံရသည္။ ဂၽြိဳက္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသားခံယူထားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခံရၿပီးေနာက္ ရာထူးမွဆင္းေပးခဲ့ရေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။

ဂၽြိဳက္၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အေနေဝးေနသည့္ ဇနီး နာတာလီဂၽြိဳက္၊ သမီးေလးဦးႏွင့္ ကမ္ပီယံတုိ႔ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရေၾကာင္း တန္းဘူး ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၎၏မေကာင္းေသာ အက်င့္အႀကံအတြက္ ယင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း ဂၽြိဳက္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အျပဳအမူမ်ိဳးကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ေလးစားအပ္သည့္ အလုပ္ခြင္ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တန္းဘူးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂၽြိဳက္ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ ေပးရန္ အဆိုကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

 

 

Leave a Reply