လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔မွ က်န္းမာေရးေေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေဆးရုံ လုံေလာက္မႈမရွိ၍ ပုဂၢလိက ေဆးရုံ၊ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္ေပးမည္

0
145

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ၊၂၀၁၈။

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔မွ အက်ဳံး၀င္အာမခံ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရာ၌ ေဆးရုံ ေဆးခန္း လံုေလာက္မႈမရွိ၍ ပုဂၢလိက ေဆးရုံ၊ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ကုသႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားလူဝန္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

“လူမႈဖူလံုေရးေဆးခန္းေတြကလံုေလာက္မႈမရွိေသးတဲ့အတြက္ လက္ရွိေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအေရအတြက္နဲ႔ႏႈိင္းဆမႈ မရွိေသးပါဘူး။ ဒီအတြက္ကိုလည္း ပုဂၢလိက ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပေတာင္းခံသြားမွာပါ ၊ ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ “ ဟုဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန စုေ၀းခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔အစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါလူမႈဖူလုံေရး စီမံကိန္းအား ေခတ္မီီ ICT နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ နိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး Provider –Purchaser Split ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ၊အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ (ILO ) အပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားနွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔သည္ အက်ံဳး၀င္အာမခံ အလုပ္သမားမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ထိေရာက္ ျမန္ဆန္စြာ ေပးနိုင္ရန္အားလံုးယုံၾကည္ကိုးစားရသည့္ လူမႈဖူလံုေရး စီမံကိန္းႀကီး ျဖစ္ေပၚေစရန္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာက႑၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑၊ ဥပေဒေရးရာ က႑ မ်ားပါ၀င္သည့္က႑ ၄ ခုတြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမ်ားအား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔သည္ အက်ံဳး၀င္အာမခံလုပ္ငန္းေပါင္း (၁.၁)သန္း ခန္႔ကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအားရရွိေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၁၁၆)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (၃)ရံု ၊ၿမိဳ႕နယ္ရံုး (၇၇)ရံုး၊ၿမိဳ႕နယ္ေဆးခန္းေပါင္း(၉၆)ခန္း၊ဌာနႀကီးေဆးခန္း (၅၅)ခန္း၊လူမႈဖူလံုေရး-ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း(၃)ခန္း၊တိုင္းရင္းေဆးကုခန္း(၁) တို႔အျပင္ ေရႊ႕လ်ားေဆးကုသယာဥ္(၂)စီးတို႔ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အစိုးရ၊အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားသံုးပြင့္ဆိုင္ဆက္္္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျခင္း
ျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားျဖစ္ေပၚေစေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေရာဂါရရွိခံစားမႈေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရး၊လူဖူလံုေရးအာမခံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈကာကြယ္ေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈ ေပးနိုင္သည့္ လူမႈဖူလံုေရး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေရးအစရွိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ (၉)ရပ္ျဖင့္ ခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသိရွိရသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈ ဖူလံုေရးအဖြဲ႔၀င္အစိုးရ၊အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ၊၂၀၁၈။

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔မွ အက်ဳံး၀င္အာမခံ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရာ၌ ေဆးရုံ ေဆးခန္း လံုေလာက္မႈမရွိ၍ ပုဂၢလိက ေဆးရုံ၊ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ကုသႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားလူဝန္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

“လူမႈဖူလံုေရးေဆးခန္းေတြကလံုေလာက္မႈမရွိေသးတဲ့အတြက္ လက္ရွိေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအေရအတြက္နဲ႔ႏႈိင္းဆမႈ မရွိေသးပါဘူး။ ဒီအတြက္ကိုလည္း ပုဂၢလိက ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပေတာင္းခံသြားမွာပါ ၊ ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ “ ဟုဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန စုေ၀းခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔အစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါလူမႈဖူလုံေရး စီမံကိန္းအား ေခတ္မီီ ICT နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ နိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး Provider –Purchaser Split ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ၊အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ (ILO ) အပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားနွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔သည္ အက်ံဳး၀င္အာမခံ အလုပ္သမားမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ထိေရာက္ ျမန္ဆန္စြာ ေပးနိုင္ရန္အားလံုးယုံၾကည္ကိုးစားရသည့္ လူမႈဖူလံုေရး စီမံကိန္းႀကီး ျဖစ္ေပၚေစရန္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာက႑၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑၊ ဥပေဒေရးရာ က႑ မ်ားပါ၀င္သည့္က႑ ၄ ခုတြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမ်ားအား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔သည္ အက်ံဳး၀င္အာမခံလုပ္ငန္းေပါင္း (၁.၁)သန္း ခန္႔ကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအားရရွိေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၁၁၆)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (၃)ရံု ၊ၿမိဳ႕နယ္ရံုး (၇၇)ရံုး၊ၿမိဳ႕နယ္ေဆးခန္းေပါင္း(၉၆)ခန္း၊ဌာနႀကီးေဆးခန္း (၅၅)ခန္း၊လူမႈဖူလံုေရး-ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း(၃)ခန္း၊တိုင္းရင္းေဆးကုခန္း(၁) တို႔အျပင္ ေရႊ႕လ်ားေဆးကုသယာဥ္(၂)စီးတို႔ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အစိုးရ၊အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားသံုးပြင့္ဆိုင္ဆက္္္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျခင္း
ျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားျဖစ္ေပၚေစေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေရာဂါရရွိခံစားမႈေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရး၊လူဖူလံုေရးအာမခံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈကာကြယ္ေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈ ေပးနိုင္သည့္ လူမႈဖူလံုေရး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေရးအစရွိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ (၉)ရပ္ျဖင့္ ခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသိရွိရသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈ ဖူလံုေရးအဖြဲ႔၀င္အစိုးရ၊အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply