စည္းကမ္းမဲ့ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီစိစစ္ေပးရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တိုင္ၾကား

0
180

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇။ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အရက္ခ်က္ စက္ရံု မ်ားႏွင့္ အျခားစက္ရံုအသီးသီးမွ စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ေနေသာေရဆိုး၊ ေရညစ္မ်ားကုိ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ၾကပ္မတ္ေပးရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔လိပ္မူၿပီး Right Views (SPT) တိုင္ၾကားလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အရက္ခ်က္စက္ရုံမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားကို သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီစြန္႔ျပစ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လိုက္နာမႈ မရွိေသာ အရက္ခ်က္စက္ရံုမ်ားကို ပိတ္သိမ္းရန္ႏွင့္ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ တည္ေဆာက္ဆဲကာလတြင္ စက္ရုံမ်ားလည္ပတ္မႈကို ရပ္နားထားရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က ေၾကညာထားသည္။

ယင္းသို႔ေသာ္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဥပေဒကိုမလိုက္နာဘဲ ေရဆိုးမ်ား စြန္႔ပစ္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူေပးရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ယေန႔မနက္ပိုင္းက တိုင္းၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ဒီမနက္ကပဲ တိုင္ၾကားစာကို အျမန္ေခ်ာပို႔နဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီကို ပို႔လိုက္ ပါၿပီ။ လံုးဝပိတ္ျပစ္ဖို႔အထိေတာ့ မေမွ်ာင္လင့္ပါဘူး။ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုး ကို လုပ္ေပးဖို႔ တိုင္ၾကားလုိက္တာပါ။ “ ဟု Right Views (SPT) အဖြဲ႔မွ ကိုမ်ိဳးမင္းမင္း က ေျပာသည္။

ေရဆိုးေရညစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထား သည့္ Right Views (SPT) အဖြဲ႔မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္အထိ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ စက္ရံုမ်ားသို႔ ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို သမၼတရံုးသို႔ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ ေပးပို႔တိုင္ၾကားထားသည္။

အဆိုပါတိုင္ၾကားစာတြင္ ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္သည့္ ေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ရွိ ေနအိမ္မ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈ လက္မွတ္မ်ား၊ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္သည့္ ဓာတ္ပုံ၊ ဗီြဒီယိုဖိုင္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သမၼတထံသို႔ တိုုင္ၾကားထားသည့္ စာမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္းေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇။ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိရက္ခ်က္ စက္ရံု မ်ားႏွင့္ အျခားစက္ရံုအသီးသီးမွ စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ေနေသာေရဆိုး၊ ေရညစ္မ်ားကုိ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ၾကပ္မတ္ေပးရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔လိပ္မူၿပီး Right Views (SPT) တိုင္ၾကားလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အရက္ခ်က္စက္ရုံမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားကို သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီစြန္႔ျပစ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လိုက္နာမႈ မရွိေသာ အရက္ခ်က္စက္ရံုမ်ားကို ပိတ္သိမ္းရန္ႏွင့္ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ တည္ေဆာက္ဆဲကာလတြင္ စက္ရုံမ်ားလည္ပတ္မႈကို ရပ္နားထားရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က ေၾကညာထားသည္။

ယင္းသို႔ေသာ္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဥပေဒကိုမလိုက္နာဘဲ ေရဆိုးမ်ား စြန္႔ပစ္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူေပးရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ယေန႔မနက္ပိုင္းက တိုင္းၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ဒီမနက္ကပဲ တိုင္ၾကားစာကို အျမန္ေခ်ာပို႔နဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီကို ပို႔လိုက္ ပါၿပီ။ လံုးဝပိတ္ျပစ္ဖို႔အထိေတာ့ မေမွ်ာင္လင့္ပါဘူး။ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုး ကို လုပ္ေပးဖို႔ တိုင္ၾကားလုိက္တာပါ။ “ ဟု Right Views (SPT) အဖြဲ႔မွ ကိုမ်ိဳးမင္းမင္း က ေျပာသည္။

ေရဆိုးေရညစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထား သည့္ Right Views (SPT) အဖြဲ႔မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္အထိ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ စက္ရံုမ်ားသို႔ ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို သမၼတရံုးသို႔ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ ေပးပို႔တိုင္ၾကားထားသည္။

အဆိုပါတိုင္ၾကားစာတြင္ ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္သည့္ ေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ရွိ ေနအိမ္မ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈ လက္မွတ္မ်ား၊ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္သည့္ ဓာတ္ပုံ၊ ဗီြဒီယိုဖိုင္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သမၼတထံသို႔ တိုုင္ၾကားထားသည့္ စာမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္းေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply