ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ားရွိေန

0
185

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၈

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အြန္လိုင္းနွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ အေျခအေနကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း အရသိရသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာကို အက္ပတ္ (ECPAT) နွင့္ ယူနီဆက္ဖ္ (UNICEF) တို႔၏ ပံ့ပို႔မႈျဖင့္ ျမန္မာ့တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (MRTI) ၊ ခရီးသြားနွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္အဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မွ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ခရီးသြားနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြအမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတတ္လာတာနဲ႔ အမွ် ဆိုးက်ိဳးေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိလာနိုင္တယ္ ။ ခရီးသြားဘုပ္ငန္းမွာ ကေလးသူငယ္ေတြကို လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းက အစိုးရ ၊ ျပည္သူနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာ အားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တားစီးရမွာျဖစ္တယ္” ဟု ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြား လာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းယု က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္သည့္ ပုဂံ ၊ မႏၲေလးအနီးတဝိုက္၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္၊ ရန္ကုန္ တို႔ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းသည္ အနာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ အႏၲရာယ္မဟုတ္ပဲ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ေလးေသာင္း မွ ရွစ္ေသာင္းအထိ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းနွင့္ ကေလးျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး သံုးပံု တစ္ပံုခန္႔သည္ ရန္ကုန္ နွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ ရွိေနကာ ျပည့္တန္ဆာ (၁၀) ရာခိုင္နွဳန္းမွာ (၁၄) နွစ္ေအာက္ျဖစ္၍ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ (၁၉) နွစ္ေအာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အြန္လိုင္းနွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ အေျခအေနကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၈

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အြန္လိုင္းနွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ အေျခအေနကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ အရသိရသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာကို အက္ပတ္ (ECPAT) နွင့္ ယူနီဆက္ဖ္ (UNICEF) တို႔၏ ပံ့ပို႔မႈျဖင့္ ျမန္မာ့တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (MRTI) ၊ ခရီးသြားနွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္အဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မွ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ခရီးသြားနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြအမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတတ္လာတာနဲ႔ အမွ် ဆိုးက်ိဳးေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိလာနိုင္တယ္ ။ ခရီးသြားဘုပ္ငန္းမွာ ကေလးသူငယ္ေတြကို လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းက အစိုးရ ၊ ျပည္သူနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာ အားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တားစီးရမွာျဖစ္တယ္” ဟု ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြား လာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းယု က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္သည့္ ပုဂံ ၊ မႏၲေလးအနီးတဝိုက္၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္၊ ရန္ကုန္ တို႔ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းသည္ အနာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ အႏၲရာယ္မဟုတ္ပဲ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ေလးေသာင္း မွ ရွစ္ေသာင္းအထိ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းနွင့္ ကေလးျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး သံုးပံု တစ္ပံုခန္႔သည္ ရန္ကုန္ နွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ ရွိေနကာ ျပည့္တန္ဆာ (၁၀) ရာခိုင္နွဳန္းမွာ (၁၄) နွစ္ေအာက္ျဖစ္၍ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ (၁၉) နွစ္ေအာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အြန္လိုင္းနွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ အေျခအေနကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply