သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး ကမ္းပိန္းျပဳလုပ္မည္

0
182

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၆

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ား လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားနွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားပေပ်ာက္ေရးနွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ကမ္းပိန္းျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ လူစည္ကားရာေနရာမ်ား၌ ကေလးမိဘမ်ား အသိပညာေပးေရး လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားေဝငွျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔နွင့္ ၂၅ ရက္တို႔တြင္ မေနာ္ရမၼံလူထုဟစ္တိုင္ကြင္း၌ ဖိုတိုကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းအေနနဲ႔ စီစဥ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ မေနာ္ရမၼံလူ ထု ဟစ္တိုင္ကြင္းမွာ လုပ္မယ့္ ဖိုတိုကမ္ပိန္းမွာ ကေလးသူငယ္ေတြ စိတ္ဝင္စားေအာင္ မ်က္လွည့္ျပတာေတြ ပါထည့္သြားမယ္။ ေနာက္ၿပီး ဂရဖစ္တီေရးဆြဲတာေတြ လုပ္မယ္”ဟု Online ပရဟိတ Family မွ ကိုဟန္ေဇာ္ ကေျပာသည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေရး ေတာင္းဆိုရျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရနွင့္ တရားစီရင္ေရးကို ျပည္သူလူထု၏ အသံအား တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း One ပရဟိတအဖြဲ႔ မွ ကိုဝမ္း က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ မုဒိမ္းမႈစုစုေပါင္း ၁၄၀၅ မႈရွိသည့္အနက္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ၈၉၇ မႈပါဝင္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ပံုစာ – ၂၀၁၆ ခုနွစ္ က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဖိုတို ကမ္ပိန္းျဖစ္သည္

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၆

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ား လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားနွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားပေပ်ာက္ေရးနွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ကမ္းပိန္းျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ လူစည္ကားရာေနရာမ်ား၌ ကေလးမိဘမ်ား အသိပညာေပးေရး လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားေဝငွျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔နွင့္ ၂၅ ရက္တို႔တြင္ မေနာ္ရမၼံလူထုဟစ္တိုင္ကြင္း၌ ဖိုတိုကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းအေနနဲ႔ စီစဥ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ မေနာ္ရမၼံလူ ထု ဟစ္တိုင္ကြင္းမွာ လုပ္မယ့္ ဖိုတိုကမ္ပိန္းမွာ ကေလးသူငယ္ေတြ စိတ္ဝင္စားေအာင္ မ်က္လွည့္ျပတာေတြ ပါထည့္သြားမယ္။ ေနာက္ၿပီး ဂရဖစ္တီေရးဆြဲတာေတြ လုပ္မယ္”ဟု Online ပရဟိတ Family မွ ကိုဟန္ေဇာ္ ကေျပာသည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေရး ေတာင္းဆိုရျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရနွင့္ တရားစီရင္ေရးကို ျပည္သူလူထု၏ အသံအား တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း One ပရဟိတအဖြဲ႔ မွ ကိုဝမ္း က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ မုဒိမ္းမႈစုစုေပါင္း ၁၄၀၅ မႈရွိသည့္အနက္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ၈၉၇ မႈပါဝင္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ပံုစာ – ၂၀၁၆ ခုနွစ္ က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဖိုတို ကမ္ပိန္းျဖစ္သည္

Leave a Reply