ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေျခရာခံျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အား ဘယ္လ္ဂ်ီယံ တရား႐ုံး ညႊန္ၾကား

0
173

 

ဘရပ္ဆဲလ္စ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇

ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လူမ်ားအား ေျခရာခံျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံရွိ တရား႐ုံးတစ္႐ုံးက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီကို ညႊန္ၾကားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးမျပဳသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ တရား႐ုံးက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီကို ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တရားမဝင္စုေဆာင္းခဲ့ေၾကာင္း တရား႐ုံးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ သည္ အျခားဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေျခရာခံသည့္ ကုတ္မ်ားကို ထည့္ သြင္းၿပီး လူမ်ားစြာတုိ႔၏အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမွတ္တမ္းကို စုေဆာင္း ခဲ့ေၾကာင္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံရွိ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ ကာကြယ္ေရး ေကာ္မရွင္( စီပီပီ)ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တရား႐ုံး၏ဆံုးျဖတ္္ခ်က္ကုိ အယူခံဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ တရား႐ုံး၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ မလိုက္နာပါက တစ္ရက္လွ်င္ ဒဏ္ေငြ ယူ႐ုိ ၂၅၀၀၀၀ ေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ လူမ်ား ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈကုိ ေျခရာခံၿပီး အင္တာနက္သံုးပံုအမူအက်င့္ကိုေစာင့္ၾကည့္ကာ ယင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း စီပီပီက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းအခ်ိန္က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ တရားရင္ဆုိင္ခဲ့ရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တရား႐ုံးက ယင္းအခ်ိန္က ဆံုးျဖတ္မႈကို ပယ္ခ်ၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ တရား႐ုံး၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကုမၸဏီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဝက္ဘက္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေျခရာခံသည့္ ကုတ္မ်ားကုိထည့္သြင္းျခင္းသည္ အင္တာနက္လုပ္ငန္း၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢတစ္ဝန္းရွိ စားသုံးသူမ်ား၏ႏွစ္သက္မႈကိုသိရွိေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အလား တူလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ၏ ဥေရာပရွိ အမ်ားျပည္သူမူဝါဒေရးရာဒုတိယဥကၠ႒ ရစ္ခ်တ္အလန္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဘရပ္ဆဲလ္စ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇

ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လူမ်ားအား ေျခရာခံျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံရွိ တရား႐ုံးတစ္႐ုံးက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီကို ညႊန္ၾကားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးမျပဳသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ တရား႐ုံးက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီကို ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တရားမဝင္စုေဆာင္းခဲ့ေၾကာင္း တရား႐ုံးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ သည္ အျခားဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေျခရာခံသည့္ ကုတ္မ်ားကို ထည့္ သြင္းၿပီး လူမ်ားစြာတုိ႔၏အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမွတ္တမ္းကို စုေဆာင္း ခဲ့ေၾကာင္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံရွိ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ ကာကြယ္ေရး ေကာ္မရွင္( စီပီပီ)ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တရား႐ုံး၏ဆံုးျဖတ္္ခ်က္ကုိ အယူခံဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ တရား႐ုံး၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ မလိုက္နာပါက တစ္ရက္လွ်င္ ဒဏ္ေငြ ယူ႐ုိ ၂၅၀၀၀၀ ေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ လူမ်ား ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈကုိ ေျခရာခံၿပီး အင္တာနက္သံုးပံုအမူအက်င့္ကိုေစာင့္ၾကည့္ကာ ယင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း စီပီပီက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းအခ်ိန္က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ တရားရင္ဆုိင္ခဲ့ရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တရား႐ုံးက ယင္းအခ်ိန္က ဆံုးျဖတ္မႈကို ပယ္ခ်ၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ တရား႐ုံး၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကုမၸဏီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဝက္ဘက္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေျခရာခံသည့္ ကုတ္မ်ားကုိထည့္သြင္းျခင္းသည္ အင္တာနက္လုပ္ငန္း၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢတစ္ဝန္းရွိ စားသုံးသူမ်ား၏ႏွစ္သက္မႈကိုသိရွိေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အလား တူလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ၏ ဥေရာပရွိ အမ်ားျပည္သူမူဝါဒေရးရာဒုတိယဥကၠ႒ ရစ္ခ်တ္အလန္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply