အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွအမ်ိဳးသားအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္

0
179

 

ေဒလီ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ အမ်ိဳးသားအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ၿပီး အမ်ိဳး သမီးႏွစ္ဦးကိုလက္ထပ္ကာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး ဘက္မွေပးရသည့္ အသြင္းဥစၥာကိုေတာင္းယူခဲ့ေၾကာင္း အိိႏိၵယ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ဥတၱရာခန္းျပည္နယ္၌ ခရစ္ရွ္နာဆန္အား ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္ဟုသတ္မွတ္ထားသည့္ အသြင္းဥစၥာ ေတာင္းယူ မႈျဖင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဆန္အား ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ေၾကာေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္စဥ္တြင္ ဆန္သည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္ဟု ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆန္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး အမ်ိဳးသားအျဖစ္ဟန္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္သည္ ပထမဆံုးလက္ထပ္ခဲ့သည္။ လက္ထပ္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ဆန္သည္ ဇနီးႏွင့္ကြာရွင္းျပတ္စဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ အျခားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဇနီးျဖစ္သူ၏သားခ်င္းမ်ားက ဆန္သည္ သမီးျဖစ္သူကို ဖိအားေပးၿပီး လက္ထပ္အသြင္းဥစၥာကို ေတာင္းယူခ့ဲကာ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ အတြက္ လည္း ႐ူပီး ၈၅၀၀၀၀ ( ၁၃၉၇ ေဒၚလာ) ကိုေခ်းယူခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ျပန္မေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၌ သတုိ႔သမီး၏မိဘမ်ားသည္ သတုိ႔သားဘက္အား ေငြေၾကး၊ အဝတ္အစားႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားအပါအဝင္ တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းမ်ား ကိုအသြင္းဥစၥာအျဖစ္ေပးအပ္ရသည့္ ဓေလ့ကို ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ယင္းဓေလ့တရားမဝင္ေၾကာင္း အိႏိၵယအစိုးရက ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္သည္။

ဆန္က ၎သည္ ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးသာအၿမဲျဖစ္ခ်င္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအားေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဆန္လက္ထပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးသည္ ၎ကိုအမ်ိဳးသမီးျဖစ္မွန္း မသိရွိခဲ့ေခ်။ ဆန္သည္ ယင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းပတ္သက္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆန္သည္ အမ်ိဳးသားသံုးသန္႔စင္ခန္းကိုသာအသံုးျပဳေလ့ရွိၿပီး ေဆးလိပ္ ေသာက္၊ အရက္ေသာက္ကာ အမ်ိဳးသားမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္ စီးေလ့ရွိခဲ့ေကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ေဒလီ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ အမ်ိဳးသားအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ၿပီး အမ်ိဳး သမီးႏွစ္ဦးကိုလက္ထပ္ကာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး ဘက္မွေပးရသည့္ အသြင္းဥစၥာကိုေတာင္းယူခဲ့ေၾကာင္း အိိႏိၵယ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ဥတၱရာခန္းျပည္နယ္၌ ခရစ္ရွ္နာဆန္အား ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္ဟုသတ္မွတ္ထားသည့္ အသြင္းဥစၥာ ေတာင္းယူ မႈျဖင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဆန္အား ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ေၾကာေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္စဥ္တြင္ ဆန္သည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္ဟု ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆန္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး အမ်ိဳးသားအျဖစ္ဟန္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္သည္ ပထမဆံုးလက္ထပ္ခဲ့သည္။ လက္ထပ္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ဆန္သည္ ဇနီးႏွင့္ကြာရွင္းျပတ္စဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ အျခားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဇနီးျဖစ္သူ၏သားခ်င္းမ်ားက ဆန္သည္ သမီးျဖစ္သူကို ဖိအားေပးၿပီး လက္ထပ္အသြင္းဥစၥာကို ေတာင္းယူခ့ဲကာ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ အတြက္ လည္း ႐ူပီး ၈၅၀၀၀၀ ( ၁၃၉၇ ေဒၚလာ) ကိုေခ်းယူခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ျပန္မေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၌ သတုိ႔သမီး၏မိဘမ်ားသည္ သတုိ႔သားဘက္အား ေငြေၾကး၊ အဝတ္အစားႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားအပါအဝင္ တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းမ်ား ကိုအသြင္းဥစၥာအျဖစ္ေပးအပ္ရသည့္ ဓေလ့ကို ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ယင္းဓေလ့တရားမဝင္ေၾကာင္း အိႏိၵယအစိုးရက ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္သည္။

ဆန္က ၎သည္ ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးသာအၿမဲျဖစ္ခ်င္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအားေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဆန္လက္ထပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးသည္ ၎ကိုအမ်ိဳးသမီးျဖစ္မွန္း မသိရွိခဲ့ေခ်။ ဆန္သည္ ယင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းပတ္သက္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆန္သည္ အမ်ိဳးသားသံုးသန္႔စင္ခန္းကိုသာအသံုးျပဳေလ့ရွိၿပီး ေဆးလိပ္ ေသာက္၊ အရက္ေသာက္ကာ အမ်ိဳးသားမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္ စီးေလ့ရွိခဲ့ေကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply