၄ ႏွစ္အတြင္း LNG ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ ၄ ရုံတည္ေဆာက္ၿပီး မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္မည္ 

0
174

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈၊ ၂၀၁၈

၄ ႏွစ္အတြင္း LNG ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ ၄ ရုံတည္ေဆာက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္စနစ္အတြင္းသုိ႔ မဂၢါ၀ပ္ ၃၁၁၁ ခန္႔ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

အဆုိပါ စက္ရုံ ၄ ရုံႏွင့္ တည္ေဆာက္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကံေပါက္ LNG to Power ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ စီမံကိန္း အတြက္ TOTAL & SIEMENS A.G ကုမၸဏီအားလည္းေကာင္း၊ မီးေလာင္ဂ်ဳိင္ LNG to Power ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ စီမံကိန္း အတြက္ Zhefu & Supreme ကုမၸဏီအားလည္းေကာင္း၊ အလုံ LNG to Power ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ စီမံကိန္း အတြက္ TTCL Public Company Limited ကုမၸဏီအားလည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ CCGT စီမံကိန္း အတြက္ Sinohydro & Supreme ကုမၸဏီအားလည္းေကာင္း Notice to Proceed ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ႔နည္းလာျခင္း၊ ေရအားနဲ႔ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြကလည္း အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ရတဲ့ အတြက္ ကာလလတ္တစ္အခုအေတာအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေလ်ာ႔နည္းမႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ LNG အား ႏုိင္ငံျခားမွ တင္သြင္းၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြာမယ္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင္႔ LNG တင္သြင္းျခင္းသာမက ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ကုန္းတြင္း/ကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ားအား LNG သုိ႔ ေျပာင္းလဲေပးသြားႏုိင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္သြားမယ္”ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာသည္။

ကံေပါက္ LNG သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္သည္ ၃၆ လအတြင္း ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ၿပီး ၄၈ လအတြင္း ဒုတိယအဆင့္ ၿပီးစီးကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္ဂ်ဳိင္ စီမံကိန္းအား ပထမ/ဒုတိယ အဆင့္အေနျဖင့္ ၄၈ လအတြင္း ၿပီးစီးပါက ၁၃၉၀ မီဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ အလုံ စီမံကိန္းအား (၂၈)လအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၃၅၆ မီဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္သြားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အလားတူ ေက်ာက္ျဖဴ စီမံကိန္း Combined Cycle Power Project (CCPT) ကုိလည္း ၂၈ လတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၁၃၅ မီဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန႔္ျဖဴးရာတြင္ Reliable Power ျဖစ္ရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ဳိးစုံပါ၀င္သည့္ Proper Generation Mix ျဖစ္ရန္ အဓိကလုိအပ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ Generation Mix သည္ Hydro ႏွင္႔ ျပည္တြင္းထုတ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ (Natural Gas) ၂ မ်ဳိးထည္းရွိခဲ႔ရာ LNG အား သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ဳိးအစားႏွင့္ ပါ၀င္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက သိရသည္။

စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားအား အနည္းဆုံး ျဖစ္ေစေရးအတြက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအား လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

LND ဓာတ္အားေပးစက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ကုမၸဏိီမ်ားသုိ႔ Notice to Proceed ေပးအပ္သည္႔ အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ Horizon Lake View Hotel မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈၊ ၂၀၁၈

၄ ႏွစ္အတြင္း LNG ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ ၄ ရုံတည္ေဆာက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္စနစ္အတြင္းသုိ႔ မဂၢါ၀ပ္ ၃၁၁၁ ခန္႔ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

အဆုိပါ စက္ရုံ ၄ ရုံႏွင့္ တည္ေဆာက္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကံေပါက္ LNG to Power ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ စီမံကိန္း အတြက္ TOTAL & SIEMENS A.G ကုမၸဏီအားလည္းေကာင္း၊ မီးေလာင္ဂ်ဳိင္ LNG to Power ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ စီမံကိန္း အတြက္ Zhefu & Supreme ကုမၸဏီအားလည္းေကာင္း၊ အလုံ LNG to Power ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ စီမံကိန္း အတြက္ TTCL Public Company Limited ကုမၸဏီအားလည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ CCGT စီမံကိန္း အတြက္ Sinohydro & Supreme ကုမၸဏီအားလည္းေကာင္း Notice to Proceed ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ႔နည္းလာျခင္း၊ ေရအားနဲ႔ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြကလည္း အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ရတဲ့ အတြက္ ကာလလတ္တစ္အခုအေတာအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေလ်ာ႔နည္းမႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ LNG အား ႏုိင္ငံျခားမွ တင္သြင္းၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြာမယ္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင္႔ LNG တင္သြင္းျခင္းသာမက ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ကုန္းတြင္း/ကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ားအား LNG သုိ႔ ေျပာင္းလဲေပးသြားႏုိင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္သြားမယ္”ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာသည္။

ကံေပါက္ LNG သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္သည္ ၃၆ လအတြင္း ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ၿပီး ၄၈ လအတြင္း ဒုတိယအဆင့္ ၿပီးစီးကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္ဂ်ဳိင္ စီမံကိန္းအား ပထမ/ဒုတိယ အဆင့္အေနျဖင့္ ၄၈ လအတြင္း ၿပီးစီးပါက ၁၃၉၀ မီဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ အလုံ စီမံကိန္းအား (၂၈)လအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၃၅၆ မီဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္သြားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အလားတူ ေက်ာက္ျဖဴ စီမံကိန္း Combined Cycle Power Project (CCPT) ကုိလည္း ၂၈ လတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၁၃၅ မီဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန႔္ျဖဴးရာတြင္ Reliable Power ျဖစ္ရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ဳိးစုံပါ၀င္သည့္ Proper Generation Mix ျဖစ္ရန္ အဓိကလုိအပ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ Generation Mix သည္ Hydro ႏွင္႔ ျပည္တြင္းထုတ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ (Natural Gas) ၂ မ်ဳိးထည္းရွိခဲ႔ရာ LNG အား သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ဳိးအစားႏွင့္ ပါ၀င္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက သိရသည္။

စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားအား အနည္းဆုံး ျဖစ္ေစေရးအတြက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအား လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

LND ဓာတ္အားေပးစက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ကုမၸဏိီမ်ားသုိ႔ Notice to Proceed ေပးအပ္သည္႔ အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ Horizon Lake View Hotel မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply