ကေလးအလုပ္သမားမ်ား လုံး၀ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဒုတိယ သမၼတ ေျပာ 

0
154

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈

လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ ႏုိင္မႈမရွိေသးေသာ္လည္း ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ေဆာင္ ရြက္ လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင္႔ေဆြက ေျပာသည္။

“ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လုံး၀ဆိပ္သုဥ္း ပေပ်ာက္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမရွိေသးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈေပၚမႈတည္ၿပီး ကေလးအလုပ္သမား ေလွ်ာ႔ခ် ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံအဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ေနတာ ကုိ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

ဖြံ႔ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအစု၌ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ လူငယ္၊ လူရြယ္ႏွင့္ ကေလးအလုပ္ သမားမ်ား အသုံးျပဳေလ႔ရွိၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကေလးအလုပ္သမား အသုံးျပဳျခင္းမ်ားအား ေတြ႔ရွိေနရေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရးႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးဦးေရသည္ ၁၈ သန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္ အလုပ္သမား အင္အားစစ္တမ္းမ်ား အရ ၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္း ကေလးဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၂ သန္း ေက်ာ္ရွိၿပီး ၎တုိ႔အထဲမွ ကေလးအလုပ္သမား ဦးေရ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အႏၱရာယ္ ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္၌ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနရသည္႔ ကေလးအလုပ္သမား ၄ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ကေလးအလုပ္သမား ျပႆနာသည္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္တည္ရွိေနၿပီး ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရး ကိစၥသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္အတြက္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ကေလး အလုပ္သမားျပႆနာမ်ားဟာ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ တစ္ခုတည္း သာမကပဲ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား အၾကားႀကဳံေတြ႔ေနရ တဲ႔ ႀကီးမားတဲ႔ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္မွကေလးသူငယ္မ်ားအား အလုပ္ခုိင္းေစရာ၌ အဆုိး၀ါးဆုံး ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း အမွတ္ ၁၈၂ ႏွင့္ ကေလသူငယ္ မ်ားအား အလုပ္ ခုိင္းေစရာ၌ အဆုိး၀ါးဆုံးေသာ ပုံသ႑ာန္မ်ားအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ ၁၉၉၉ (အမွတ္စဥ္ ၁၉၀) တုိ႔အား လက္ခံက်င့္သုံးရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ က လက္မွတ္ေရး ထုိးထားဲခ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိသို႔ လက္ခံက်င္႔သုံးရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိကေလး အလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးအစီအစဥ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း ေထာက္ပံ႔ကူညီေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္၊ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ရုံး၌ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

အစည္းအေ၀းသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင္႔ တုိင္းေဒ သႀကီးမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးတုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈

လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ ႏုိင္မႈမရွိေသးေသာ္လည္း ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ေဆာင္ ရြက္ လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင္႔ေဆြက ေျပာသည္။

“ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လုံး၀ဆိပ္သုဥ္း ပေပ်ာက္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမရွိေသးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈေပၚမႈတည္ၿပီး ကေလးအလုပ္သမား ေလွ်ာ႔ခ် ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံအဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ေနတာ ကုိ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

ဖြံ႔ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအစု၌ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ လူငယ္၊ လူရြယ္ႏွင့္ ကေလးအလုပ္ သမားမ်ား အသုံးျပဳေလ႔ရွိၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကေလးအလုပ္သမား အသုံးျပဳျခင္းမ်ားအား ေတြ႔ရွိေနရေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရးႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးဦးေရသည္ ၁၈ သန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္ အလုပ္သမား အင္အားစစ္တမ္းမ်ား အရ ၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္း ကေလးဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၂ သန္း ေက်ာ္ရွိၿပီး ၎တုိ႔အထဲမွ ကေလးအလုပ္သမား ဦးေရ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အႏၱရာယ္ ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္၌ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနရသည္႔ ကေလးအလုပ္သမား ၄ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ကေလးအလုပ္သမား ျပႆနာသည္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္တည္ရွိေနၿပီး ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရး ကိစၥသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္အတြက္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ကေလး အလုပ္သမားျပႆနာမ်ားဟာ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ တစ္ခုတည္း သာမကပဲ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား အၾကားႀကဳံေတြ႔ေနရ တဲ႔ ႀကီးမားတဲ႔ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္မွကေလးသူငယ္မ်ားအား အလုပ္ခုိင္းေစရာ၌ အဆုိး၀ါးဆုံး ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း အမွတ္ ၁၈၂ ႏွင့္ ကေလသူငယ္ မ်ားအား အလုပ္ ခုိင္းေစရာ၌ အဆုိး၀ါးဆုံးေသာ ပုံသ႑ာန္မ်ားအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ ၁၉၉၉ (အမွတ္စဥ္ ၁၉၀) တုိ႔အား လက္ခံက်င့္သုံးရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ က လက္မွတ္ေရး ထုိးထားဲခ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိသို႔ လက္ခံက်င္႔သုံးရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိကေလး အလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးအစီအစဥ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း ေထာက္ပံ႔ကူညီေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္၊ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ရုံး၌ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

အစည္းအေ၀းသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင္႔ တုိင္းေဒ သႀကီးမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးတုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply