စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းကမတည္ရင္းႏွီေငြမ်ားထုတ္ေခ်း

0
169

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၁၉၊၂၀၁၈

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္း၏ ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳး တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးတို႔မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မတည္ရင္းႏွီးေငြ ထုတ္ေခ်းသည့္ အခမ္းအနားကို ယေန႔တြင္ ဒဂုံျမိဳ႕နယ္၊ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္းရွိ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တည္ရွိရာရုံးခန္း မတြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

ပန္းႏွင့္ ကြမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၀ိုင္းၾကီးခ်ဳပ္ စနစ္ျဖင့္ ရင္းႏွီးမတည္ေငြမ်ား တစ္ဦးလွ်င္က်ပ္ ၅သိန္း ပမာခန္႔ျဖင့္စုစုေပါင္းေက်းရြာ ၁၀ရြာသို႔က်ပ္သိန္း၃၉၀ပမာဏ ကိုျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းမွထုတ္ေခ်းခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

“အမ်ိဳးသမီးေတြ၀င္ေငြရႏိုင္ၿပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး ေတြျဖစ္ဖို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္။စိုက္ပ်ိဳးခ်င္စိတ္ရွိတယ္။ကိုယ့္မိသားစု ၀င္ေငြရေအာင္လုပ္ ျခင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက ေတာ္တဲ႔အမ်ိဳးသမီးေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္မေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟုျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း ၏တည္ေထာင္သူ၊ နာယကျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာေဒၚရီရီျမင္႔ ကေျပာသည္။

ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ တြင္ အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ သူမ်ားအား ရင္းႏွီးေငြထုတ္ေခ်းေပးျခင္းအျပင္ ယင္းေခ်းေငြမွ ျပန္လည္ရရွိမည့္ အတိုး၃ရာခိုင္ႏႈန္း၌ ၁ရာခိုင္ႏႈန္းအား ေငြေခ်းၿပီးျပန္ ဆပ္ေနသည့္ ရြာတြင္ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ား မွာရန္ပုံေငြအျဖစ္ျပန္ လည္သုံးစြဲေစမည္ျဖစ္ၿပီး၂ရာခိုင္ႏႈန္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးမႈ ရန္ပုံေငြအျဖစ္အသုံးျပဳ ရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

“ဒီအသင္းႀကီးကေန အခုလို မတည္ရင္းႏွီးေငြကို သက္သက္သာသာနဲ႔ ထုတ္ေခ်း ေပးတာ ကၽြန္မတို႕လည္း လုပ္ငန္းေတြ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သလို အက်ိဳးအျမတ္ေတြလည္းရရွိပါတယ္။ကၽြန္မသားသမီး ေတြ အတြက္လည္းပညာေရး အသုံးစရိတ္ေတြမွာပိုမိုသုံးစြဲ လာႏိုင္တဲ့ အတြက္အရမ္း ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္”ဟု ပန္းစိုက္ပ်ိဳးသူ ေတာင္သူ ေဒၚ၀င္းျမင့္ ကေျပာသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္းကို ၁၉၉၅ခုႏွစ္ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးအမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနလွ်က္ရွိေနေၾကာင္း ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မတည္ေငြ ထုတ္ေခ်းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအမံကို ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာတြင္ လူဦးေရ၁၁၄ဦး အား က်ပ္သိန္း၄၅၀၀ေက်ာ္ကိုအသင္းမွ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ပင္ထုတ္ေခ်း ထားျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၁၉၊၂၀၁၈

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္း၏ ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳး တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးတို႔မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မတည္ရင္းႏွီးေငြ ထုတ္ေခ်းသည့္ အခမ္းအနားကို ယေန႔တြင္ ဒဂုံျမိဳ႕နယ္၊ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္းရွိ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တည္ရွိရာရုံးခန္း မတြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

ပန္းႏွင့္ ကြမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၀ိုင္းၾကီးခ်ဳပ္ စနစ္ျဖင့္ ရင္းႏွီးမတည္ေငြမ်ား တစ္ဦးလွ်င္က်ပ္ ၅သိန္း ပမာခန္႔ျဖင့္စုစုေပါင္းေက်းရြာ ၁၀ရြာသို႔က်ပ္သိန္း၃၉၀ပမာဏ ကိုျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းမွထုတ္ေခ်းခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

“အမ်ိဳးသမီးေတြ၀င္ေငြရႏိုင္ၿပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး ေတြျဖစ္ဖို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္။စိုက္ပ်ိဳးခ်င္စိတ္ရွိတယ္။ကိုယ့္မိသားစု ၀င္ေငြရေအာင္လုပ္ ျခင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက ေတာ္တဲ႔အမ်ိဳးသမီးေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္မေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟုျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း ၏တည္ေထာင္သူ၊ နာယကျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာေဒၚရီရီျမင္႔ ကေျပာသည္။

ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ တြင္ အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ သူမ်ားအား ရင္းႏွီးေငြထုတ္ေခ်းေပးျခင္းအျပင္ ယင္းေခ်းေငြမွ ျပန္လည္ရရွိမည့္ အတိုး၃ရာခိုင္ႏႈန္း၌ ၁ရာခိုင္ႏႈန္းအား ေငြေခ်းၿပီးျပန္ ဆပ္ေနသည့္ ရြာတြင္ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ား မွာရန္ပုံေငြအျဖစ္ျပန္ လည္သုံးစြဲေစမည္ျဖစ္ၿပီး၂ရာခိုင္ႏႈန္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးမႈ ရန္ပုံေငြအျဖစ္အသုံးျပဳ ရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

“ဒီအသင္းႀကီးကေန အခုလို မတည္ရင္းႏွီးေငြကို သက္သက္သာသာနဲ႔ ထုတ္ေခ်း ေပးတာ ကၽြန္မတို႕လည္း လုပ္ငန္းေတြ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သလို အက်ိဳးအျမတ္ေတြလည္းရရွိပါတယ္။ကၽြန္မသားသမီး ေတြ အတြက္လည္းပညာေရး အသုံးစရိတ္ေတြမွာပိုမိုသုံးစြဲ လာႏိုင္တဲ့ အတြက္အရမ္း ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္”ဟု ပန္းစိုက္ပ်ိဳးသူ ေတာင္သူ ေဒၚ၀င္းျမင့္ ကေျပာသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္းကို ၁၉၉၅ခုႏွစ္ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးအမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနလွ်က္ရွိေနေၾကာင္း ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မတည္ေငြ ထုတ္ေခ်းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအမံကို ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာတြင္ လူဦးေရ၁၁၄ဦး အား က်ပ္သိန္း၄၅၀၀ေက်ာ္ကိုအသင္းမွ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ပင္ထုတ္ေခ်း ထားျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply