ၿငိမ္း/စု/စီ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားမွ စပြန္ဆာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္မည္

0
163

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၃ မွ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစုိးမွ တင္သြင္းခဲ့သည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့အခါမွာ အရင္တုန္းကဥပေဒမွာ လူဦးေရ၊ ေနရာ၊ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ၊ သြားမယ့္အစီအစဥ္စသျဖင့္ ေဖာ္ျပဖို႔အခ်က္ေတြ ျပဌာန္းထားတာရွိတယ္။ အခုေတာ့ ခန္႔မွန္း ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ စပြန္ဆာေပးတဲ့ လူ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းကို ထည့္ေပးရမယ္လို႔ ျပင္ထားတာ ေလးရွိ တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒါကိုျပင္သလည္းဆိုေတာ့ အခုဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့ ေနရာေတြ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွာရွိတယ္။ ရွိေတာ့ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့လူ၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့ လူအုပ္စုႀကီးကို စပြန္ဆာေပးတယ္။ တစ္ဦးကို ၃၀၀၀ေပးတယ္။ ၅၀၀၀ ေပးတယ္စသျဖင့္ ၾကားရတယ္။ၾကားရေတာ့ ဒီသတင္းမ်ိဳးဟာ ဟုတ္ႏုိင္ေလာက္တဲ့အေနအထားမ်ိဳးလည္းရွိတယ္”ဟု ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစုိးက ေျပာသည္။

၎ အခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး မွန္ကန္မႈရွိျခင္း၊ ေငြေရတြက္မႈ ပုံမ်ားအား အြန္လုိင္းမီဒီယာမ်ား၌ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားအား ေတြ႔ရွိရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ႔သုိ႔ ျပင္ဆင္ရန္ ထည့္ သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမတ္ ဥာဏစုိးက ေျပာသည္။

ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း၏ ဥပေဒပုဒ္မ ၄ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္၊ ခန္႔မွန္း လူဦးေရ၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်ခံမည့္ ပုဂၢဳိလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း” ဟု အစားထုိးႏုိင္ရန္ တင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၄ ကုိ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္း၌
“ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ သုံးစြဲေဆာင္ရြက္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတုိ႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား အက်ဳိးငွာ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မဆန္႔က်င္လွ်င္ မိမိသေဘာ ဆႏၵကုိ ေဖာ္ျပရန္အလုိ႔ငွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါရွိေသာ အသိေပး တင္ျပခ်က္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေန႔မတုိင္မီ အနည္းဆုံး ၄၈ နာရီ ႀကဳိတင္၍ စာျဖင္႔ေပးပိ႔ုရမည္။ စီတန္းလွည့္လည္ရာတြင္ ျဖတ္သန္းလုိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွိပါက သက္ဆုိင္ ရာ ၿမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖြ႔ဲမွဴးမ်ားထံ ၄၈ နာရီ ႀကဳိတင္၍ အသိေပး တင္ျပခ်က္ မိတၱဴကုိ ေပးပုိ႔ရမည္” ဟု အစားထုိးႏုိင္ရန္ တင္သြင္းထားသည္။

ထုိအျပင္ ဥပေဒအခန္း (၇) ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ အျဖစ္ “မည္သူမဆုိ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ျပည္သူတုိ႔၏ ကုိယ္က်င့္တရား အက်ဳိးတုိ႔ကုိ ပ်က္ျပားေစရန္ အႀကံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထုိသုိ႔ ပ်က္ျပားတန္ရာေသာ အေျခ အေနျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုကုိေသာ္လည္းေကာင္း သုံးစြဲ၍ လူတစ္ဦးဦးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳေအာင္ လႈံေဆာ္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ျဖားေယာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တုိက္တြန္းျခင္းကုိ ျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ သုံးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္ လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္”ဟု ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ တင္ျပထားသည္။

ဥပေဒမွ ပုဒ္မ ၁၈ ၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇ ႏွင့္ ၂၈ တုိ႔ကုိ ပုဒ္မ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ တုိ႔အျဖစ္ ျပန္လည္ အမွတ္စဥ္ရမည္ဟုလည္း ပါရွိေသးသည္။

ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပုဒ္မ ၂၃ ကုိ ပုဒ္မ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁ ႏွင့္ ၂၂ တုိ႔ကုိ ရဲအေရးပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ပုဒ္မ ၂၄ အား မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၁၈ မွ အပ ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ပါက ထုိသူကုိ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည့္ ေန႔မွ ၁၅ ရက္အတြင္း သက္ဆုိင္ရာ တရားရုံးသုိ႔ တရားစြဲဆုိတင္ပုိ႔ရမည္ဟု အစားထုိးရန္ ပါရွိသည္။

ထုိအျပင္ ပုဒ္မ ၂၅ ပါ “ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင္႔ ၁၉” ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ “ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင္႔ ၂၀”ဟု ဆုိသည္႔ စကားရပ္ျဖင့္အစားထုိးရမည္ဟု ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၌ ထည့္သြင္းထားသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၃ မွ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစုိးမွ တင္သြင္းခဲ့သည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့အခါမွာ အရင္တုန္းကဥပေဒမွာ လူဦးေရ၊ ေနရာ၊ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ၊ သြားမယ့္အစီအစဥ္စသျဖင့္ ေဖာ္ျပဖို႔အခ်က္ေတြ ျပဌာန္းထားတာရွိတယ္။ အခုေတာ့ ခန္႔မွန္း ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ စပြန္ဆာေပးတဲ့ လူ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းကို ထည့္ေပးရမယ္လို႔ ျပင္ထားတာ ေလးရွိ တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒါကိုျပင္သလည္းဆိုေတာ့ အခုဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့ ေနရာေတြ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွာရွိတယ္။ ရွိေတာ့ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့လူ၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့ လူအုပ္စုႀကီးကို စပြန္ဆာေပးတယ္။ တစ္ဦးကို ၃၀၀၀ေပးတယ္။ ၅၀၀၀ ေပးတယ္စသျဖင့္ ၾကားရတယ္။ၾကားရေတာ့ ဒီသတင္းမ်ိဳးဟာ ဟုတ္ႏုိင္ေလာက္တဲ့အေနအထားမ်ိဳးလည္းရွိတယ္”ဟု ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစုိးက ေျပာသည္။

၎ အခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး မွန္ကန္မႈရွိျခင္း၊ ေငြေရတြက္မႈ ပုံမ်ားအား အြန္လုိင္းမီဒီယာမ်ား၌ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားအား ေတြ႔ရွိရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ႔သုိ႔ ျပင္ဆင္ရန္ ထည့္ သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမတ္ ဥာဏစုိးက ေျပာသည္။

ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း၏ ဥပေဒပုဒ္မ ၄ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္၊ ခန္႔မွန္း လူဦးေရ၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်ခံမည့္ ပုဂၢဳိလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း” ဟု အစားထုိးႏုိင္ရန္ တင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၄ ကုိ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္း၌ 
“ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ သုံးစြဲေဆာင္ရြက္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတုိ႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား အက်ဳိးငွာ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မဆန္႔က်င္လွ်င္ မိမိသေဘာ ဆႏၵကုိ ေဖာ္ျပရန္အလုိ႔ငွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါရွိေသာ အသိေပး တင္ျပခ်က္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေန႔မတုိင္မီ အနည္းဆုံး ၄၈ နာရီ ႀကဳိတင္၍ စာျဖင္႔ေပးပိ႔ုရမည္။ စီတန္းလွည့္လည္ရာတြင္ ျဖတ္သန္းလုိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွိပါက သက္ဆုိင္ ရာ ၿမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖြ႔ဲမွဴးမ်ားထံ ၄၈ နာရီ ႀကဳိတင္၍ အသိေပး တင္ျပခ်က္ မိတၱဴကုိ ေပးပုိ႔ရမည္” ဟု အစားထုိးႏုိင္ရန္ တင္သြင္းထားသည္။

ထုိအျပင္ ဥပေဒအခန္း (၇) ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ အျဖစ္ “မည္သူမဆုိ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ျပည္သူတုိ႔၏ ကုိယ္က်င့္တရား အက်ဳိးတုိ႔ကုိ ပ်က္ျပားေစရန္ အႀကံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထုိသုိ႔ ပ်က္ျပားတန္ရာေသာ အေျခ အေနျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုကုိေသာ္လည္းေကာင္း သုံးစြဲ၍ လူတစ္ဦးဦးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳေအာင္ လႈံေဆာ္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ျဖားေယာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တုိက္တြန္းျခင္းကုိ ျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ သုံးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္ လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္”ဟု ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ တင္ျပထားသည္။

ဥပေဒမွ ပုဒ္မ ၁၈ ၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇ ႏွင့္ ၂၈ တုိ႔ကုိ ပုဒ္မ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ တုိ႔အျဖစ္ ျပန္လည္ အမွတ္စဥ္ရမည္ဟုလည္း ပါရွိေသးသည္။

ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပုဒ္မ ၂၃ ကုိ ပုဒ္မ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁ ႏွင့္ ၂၂ တုိ႔ကုိ ရဲအေရးပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ပုဒ္မ ၂၄ အား မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၁၈ မွ အပ ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ပါက ထုိသူကုိ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည့္ ေန႔မွ ၁၅ ရက္အတြင္း သက္ဆုိင္ရာ တရားရုံးသုိ႔ တရားစြဲဆုိတင္ပုိ႔ရမည္ဟု အစားထုိးရန္ ပါရွိသည္။

ထုိအျပင္ ပုဒ္မ ၂၅ ပါ “ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင္႔ ၁၉” ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ “ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင္႔ ၂၀”ဟု ဆုိသည္႔ စကားရပ္ျဖင့္အစားထုိးရမည္ဟု ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၌ ထည့္သြင္းထားသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply