တူးတူး၏ ႏိုင္ပဲြရလာဒ္ကိုေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳ ဒိုင္အဖဲြ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းျခင္းမရွိ

0
149

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၈ေ

နျပည္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့သည့္WLC-4 မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းကမၻာ့ခ်န္ပီယံလုပဲြတြင္ ခ်န္ပီယံတူးတူးက အမွတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ခါးပတ္ကိုဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည့္ႏိုင္ပဲြအၿပီး ေ၀ဖန္မႈမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိုးရာအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ကစားပဲြကိုျပန္ လည္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တူးတူး၏ႏိုင္ပဲြရလာဒ္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပဲ အမွတ္ေပးဒိုင္အဖဲြ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာအမွားအယြင္းမရွိ ေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႕အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ရာေ၀ဖန္ခံေနရသည့္ ႏိုင္ပဲြရလာဒ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႕အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေအာင္ ၊ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ခံုဒိုင္အဖဲြ႕မ်ားက ဘုတ္အဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းကာ ဗီဒီယိုျပကြက္မ်ား ကိုအေသးစိတ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လက္ရည္ ျပတ္သားသာလြန္မႈမရွိၾကျခင္း၊ထိုးခ်က္ ၊ ထိခ်က္ကြာျခားမႈမရွိေၾကာင္း ႐ိုးရာအ ဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ေလးခ်ီေျမာက္ႏွင့္ငါးခ်ီေျမာက္တြင္ တူးတူမွဦးေဆာင္လိုက္လံထိုးသတ္ခဲ့ၿပီး ဆို႐ိုကင္မွခံစစ္အသြင္ျဖင့္သာထိုးသတ္ခဲ့ ၍ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွာ မွုားယြင္းမႈမရွိခဲ့ပဲ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မည္သည့္အားကစားၿပိဳင္ပဲြတြင္မဆို ပဲြရလာဒ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႕အဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ယခုပဲြရလာဒ္ကိုျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲမႈမျပဳပဲ ဒိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းမႈမရွိခဲ့ဟုစီစစ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်န္ပီယံတူးတူးက ပဲြအၿပီးတြင္ ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကိုရယူလိုပါက ဆို႐ိုကင္ အေနျဖငိ့္တိုက္စစ္ဆင္ကစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်န္ပီယံကာကြယ္သူအေနျဖင့္ တိုက္စစ္ဖြင့္လိုက္လံထိုးသတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းဆိုထားသည္။

ခ်န္ပီယံအားစိန္ေခၚသူသည္ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ အမွတ္ရယူသည့္ အေျခအေနတြင္ လက္ရည္ကြာဟမႈမရွိခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ျပဳလုပ္သည့္အတိုင္း လက္ရွိခ်န္ပီယံသာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း WLC-4 ၿပိဳင္ပဲြအၿပီး တြင္ သတင္း မီဒီယာမ်ားကို ျမန္မာလက္ခေမာင္းကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေဇသီဟက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – WLC

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၈ေ

နျပည္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့သည့္WLC-4 မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းကမၻာ့ခ်န္ပီယံလုပဲြတြင္ ခ်န္ပီယံတူးတူးက အမွတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ခါးပတ္ကိုဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည့္ႏိုင္ပဲြအၿပီး ေ၀ဖန္မႈမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိုးရာအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ကစားပဲြကိုျပန္ လည္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တူးတူး၏ႏိုင္ပဲြရလာဒ္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပဲ အမွတ္ေပးဒိုင္အဖဲြ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာအမွားအယြင္းမရွိ ေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႕အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ရာေ၀ဖန္ခံေနရသည့္ ႏိုင္ပဲြရလာဒ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႕အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေအာင္ ၊ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ခံုဒိုင္အဖဲြ႕မ်ားက ဘုတ္အဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းကာ ဗီဒီယိုျပကြက္မ်ား ကိုအေသးစိတ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လက္ရည္ ျပတ္သားသာလြန္မႈမရွိၾကျခင္း၊ထိုးခ်က္ ၊ ထိခ်က္ကြာျခားမႈမရွိေၾကာင္း ႐ိုးရာအ ဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ေလးခ်ီေျမာက္ႏွင့္ငါးခ်ီေျမာက္တြင္ တူးတူမွဦးေဆာင္လိုက္လံထိုးသတ္ခဲ့ၿပီး ဆို႐ိုကင္မွခံစစ္အသြင္ျဖင့္သာထိုးသတ္ခဲ့ ၍ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွာ မွုားယြင္းမႈမရွိခဲ့ပဲ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မည္သည့္အားကစားၿပိဳင္ပဲြတြင္မဆို ပဲြရလာဒ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႕အဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ယခုပဲြရလာဒ္ကိုျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲမႈမျပဳပဲ ဒိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းမႈမရွိခဲ့ဟုစီစစ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်န္ပီယံတူးတူးက ပဲြအၿပီးတြင္ ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကိုရယူလိုပါက ဆို႐ိုကင္ အေနျဖငိ့္တိုက္စစ္ဆင္ကစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်န္ပီယံကာကြယ္သူအေနျဖင့္ တိုက္စစ္ဖြင့္လိုက္လံထိုးသတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းဆိုထားသည္။

ခ်န္ပီယံအားစိန္ေခၚသူသည္ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ အမွတ္ရယူသည့္ အေျခအေနတြင္ လက္ရည္ကြာဟမႈမရွိခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ျပဳလုပ္သည့္အတိုင္း လက္ရွိခ်န္ပီယံသာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း WLC-4 ၿပိဳင္ပဲြအၿပီး တြင္ သတင္း မီဒီယာမ်ားကို ျမန္မာလက္ခေမာင္းကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေဇသီဟက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – WLC

Leave a Reply