မိုဇမ္ဘစ္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အမႈိက္ပံုႀကီးတစ္ပုံၿပိဳလဲမႈျဖစ္၊ ၁၇ ဦးေသဆံုး

0
152

မာပူတို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀

မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ မာပူတိုရွိ အမႈိက္ပံုႀကီးတစ္ပံုၿပိဳလဲမႈေၾကာင့္ လူ ၁၇ ဦးထက္မနည္းေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္။

အျမင့္ ၁၅ မီတာ( ၄၉ ေပ) ရွိေသာ အမႈိက္ပံုႀကီးသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္တြင္ မိုးသည္ထန္စြာရြာသြန္းၿပီးေနာက္ ၿပိဳလဲက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမႈိက္ပုံနားတစ္ဝုိက္တြင္ အမႈိက္ေကာက္ၿပီး အသက္ေမြးသူမ်ားစြာသည္ ယာယီတဲမ်ားေဆာက္လုပ္ၿပီးေနထုိင္ၾကသည္။ ၿပိဳလဲမႈေၾကာင့္ ယာယီတဲငါးလံုးခန္႔ အမႈိက္မ်ားေအာက္တြင္ ပိသြားခဲ့သည္။
ကယ္ဆယ္ေရး သမားမ်ားသည္ အမႈိက္မ်ားေအာက္၌ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူရွိမရွိကို ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။

အမႈိက္မ်ားေအာက္တြင္ လူမ်ားရွိေနႏုိင္ေသးေၾကာင္း အေရးေပၚဌာန ၏ေျပာခြင့္ရွိသူ လီယိုနီဒဲပဲလမ္ဘဲကေျပာဆုိခ့ဲသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ မာပူတိုရွိ ဟူလဲနာခ႐ိုင္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္း အဆင္းရဲဆံုးလူမ်ားေနထုိင္ရာ အရပ္ျဖစ္ သည္။ ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ အမႈိက္ပံုတြင္ ေရာင္းခ်လို႔ရႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုရွာေဖြၿပီး အသက္ေမြးၾကရသည္။

စည္ပင္သာယာဌာနသည္ မိုးရာသီေရာက္ၿပီဆိုပါက အမႈိက္ပံုနား တစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းၿပီး ေနထုိင္စရာေနရာ ေပးေလ့ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိုးရြာသီကုန္ဆံုးသြားပါက လူမ်ားသည္ အမႈိက္ပံုနားတြင္ ျပန္လည္ေနထုိင္ၾကသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ အမႈိက္ပံုရွိ ရက္လြန္အစားအစာမ်ားကုိ ေကာက္ယူၿပီး ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္တုိင္စားသံုးျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

အမႈိက္ပံုႀကီးကုိ ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ကတိအႀကိမ္ႀကိမ္ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကတိကိုျဖည့္ဆည္းျခင္းမျပဳေသာေၾကာင့္ အမႈိက္ပံုမွာ ႀကီးသထက္ႀကီးလာခဲ့သည္။

အျခားသြားစရာေနရာမရွိေသာေၾကာင့္ အမႈိက္ပံုနားတြင္ သာေနထုိင္ ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရသည္ ေျမကြက္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မည္ဆိုပါက အမႈိက္ပံုနားမွစြန္႔ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမႈိက္ပံုနားတြင္ေနထုိင္သူ မာရီယာေဟာင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

မာပူတို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀

မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ မာပူတိုရွိ အမႈိက္ပံုႀကီးတစ္ပံုၿပိဳလဲမႈေၾကာင့္ လူ ၁၇ ဦးထက္မနည္းေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္။

အျမင့္ ၁၅ မီတာ( ၄၉ ေပ) ရွိေသာ အမႈိက္ပံုႀကီးသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္တြင္ မိုးသည္ထန္စြာရြာသြန္းၿပီးေနာက္ ၿပိဳလဲက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမႈိက္ပုံနားတစ္ဝုိက္တြင္ အမႈိက္ေကာက္ၿပီး အသက္ေမြးသူမ်ားစြာသည္ ယာယီတဲမ်ားေဆာက္လုပ္ၿပီးေနထုိင္ၾကသည္။ ၿပိဳလဲမႈေၾကာင့္ ယာယီတဲငါးလံုးခန္႔ အမႈိက္မ်ားေအာက္တြင္ ပိသြားခဲ့သည္။ 
ကယ္ဆယ္ေရး သမားမ်ားသည္ အမႈိက္မ်ားေအာက္၌ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူရွိမရွိကို ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။

အမႈိက္မ်ားေအာက္တြင္ လူမ်ားရွိေနႏုိင္ေသးေၾကာင္း အေရးေပၚဌာန ၏ေျပာခြင့္ရွိသူ လီယိုနီဒဲပဲလမ္ဘဲကေျပာဆုိခ့ဲသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ မာပူတိုရွိ ဟူလဲနာခ႐ိုင္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္း အဆင္းရဲဆံုးလူမ်ားေနထုိင္ရာ အရပ္ျဖစ္ သည္။ ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ အမႈိက္ပံုတြင္ ေရာင္းခ်လို႔ရႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုရွာေဖြၿပီး အသက္ေမြးၾကရသည္။

စည္ပင္သာယာဌာနသည္ မိုးရာသီေရာက္ၿပီဆိုပါက အမႈိက္ပံုနား တစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းၿပီး ေနထုိင္စရာေနရာ ေပးေလ့ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိုးရြာသီကုန္ဆံုးသြားပါက လူမ်ားသည္ အမႈိက္ပံုနားတြင္ ျပန္လည္ေနထုိင္ၾကသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ အမႈိက္ပံုရွိ ရက္လြန္အစားအစာမ်ားကုိ ေကာက္ယူၿပီး ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္တုိင္စားသံုးျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

အမႈိက္ပံုႀကီးကုိ ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ကတိအႀကိမ္ႀကိမ္ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကတိကိုျဖည့္ဆည္းျခင္းမျပဳေသာေၾကာင့္ အမႈိက္ပံုမွာ ႀကီးသထက္ႀကီးလာခဲ့သည္။

အျခားသြားစရာေနရာမရွိေသာေၾကာင့္ အမႈိက္ပံုနားတြင္ သာေနထုိင္ ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရသည္ ေျမကြက္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မည္ဆိုပါက အမႈိက္ပံုနားမွစြန္႔ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမႈိက္ပံုနားတြင္ေနထုိင္သူ မာရီယာေဟာင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply