ဘီဟာျပည္နယ္၌ စာခိုးခ်ျခင္းမျပဳႏုိ္င္ေရး ေက်ာင္းသားမ်ား ႐ွဴးဖိနိပ္ႏွင့္ ေျခအိတ္မဝတ္ဆင္ရန္ ညႊန္ၾကား

0
172

ဘီဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀

အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ဘီဟာျပည္နယ္ရွိ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ စာေမးပဲြစစ္ေဆးစဥ္အတြင္း စာခိုးခ်ျခင္းမျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႐ွဴးဖိနပ္ႏွင့္ ေျခအိတ္မ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ ပိတ္ပင္ခ်က္ထုတ္ျပန္ထားရသည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၌ ဘီဟာျပည္နယ္သည္ စာခိုးခ်မႈေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကား ေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား စာရြက္အတိုအစမ်ားကို ခိုးဝွက္ယူေဆာင္ၿပီး စာခိုးခ်ျခင္းမျပဳႏုိင္ရန္ ပိတ္ပင္ခ်က္ထုတ္ျပန္ ထားရျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁ ဒသမ ၈ သန္းသည္ စာေမးပဲြေျဖဆိုၾကမည္ ျဖစ္သည္။

စာေမးပဲြခန္းထဲသို႔ မဝင္မီတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ စစ္ေဆး မည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပဲြေျဖဆိုေနစဥ္အတြင္းတြင္လည္း လံုၿခံဳေရးကင္မရာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ အရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႐ွဴးဖိနပ္ႏွင့္ ေျခအိတ္မ်ားဝတ္ဆင္လာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာေမးပဲြခန္းျပင္ပတြင္ ဖိနပ္ႏွင့္ ေျခအိတ္မ်ားကိုထားခဲ့ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးအရာရွိတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စာေမးပဲြခန္း၌ စာခိုးခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြနွင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘီဟာျပည္နယ္ အာဏာပိုင္ မ်ားကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးသည္ စာေမးပဲြႀကီးတြင္ စာခိုးခ်ခဲ့ေၾကာင္း သံသယရွိခံရၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ေျဖဆိုခဲ့ရရာ ျပန္လည္ေျဖဆိုသည့္ စာေမးပဲြတြင္က်႐ႈံးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ၁၆၀၀ ေက်ာ္သည္ စာေမးပဲြခိုးခ်မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားစာခိုးခ်ရာတြင္ အကူအညီေပးခဲ့သည့္ မိဘ ၁၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ရသည္။

ဘီဟာျပည္နယ္ရွိ စာေမးပဲြေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက စာေမးပဲြခိုးခ်မႈရပ္ဆုိင္းသြားေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စာေမးပဲြေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းက်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဘီဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀

အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ဘီဟာျပည္နယ္ရွိ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ စာေမးပဲြစစ္ေဆးစဥ္အတြင္း စာခိုးခ်ျခင္းမျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႐ွဴးဖိနပ္ႏွင့္ ေျခအိတ္မ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ ပိတ္ပင္ခ်က္ထုတ္ျပန္ထားရသည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၌ ဘီဟာျပည္နယ္သည္ စာခိုးခ်မႈေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကား ေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား စာရြက္အတိုအစမ်ားကို ခိုးဝွက္ယူေဆာင္ၿပီး စာခိုးခ်ျခင္းမျပဳႏုိင္ရန္ ပိတ္ပင္ခ်က္ထုတ္ျပန္ ထားရျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁ ဒသမ ၈ သန္းသည္ စာေမးပဲြေျဖဆိုၾကမည္ ျဖစ္သည္။

စာေမးပဲြခန္းထဲသို႔ မဝင္မီတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ စစ္ေဆး မည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပဲြေျဖဆိုေနစဥ္အတြင္းတြင္လည္း လံုၿခံဳေရးကင္မရာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ အရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႐ွဴးဖိနပ္ႏွင့္ ေျခအိတ္မ်ားဝတ္ဆင္လာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာေမးပဲြခန္းျပင္ပတြင္ ဖိနပ္ႏွင့္ ေျခအိတ္မ်ားကိုထားခဲ့ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးအရာရွိတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စာေမးပဲြခန္း၌ စာခိုးခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြနွင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘီဟာျပည္နယ္ အာဏာပိုင္ မ်ားကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးသည္ စာေမးပဲြႀကီးတြင္ စာခိုးခ်ခဲ့ေၾကာင္း သံသယရွိခံရၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ေျဖဆိုခဲ့ရရာ ျပန္လည္ေျဖဆိုသည့္ စာေမးပဲြတြင္က်႐ႈံးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ၁၆၀၀ ေက်ာ္သည္ စာေမးပဲြခိုးခ်မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားစာခိုးခ်ရာတြင္ အကူအညီေပးခဲ့သည့္ မိဘ ၁၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ရသည္။

ဘီဟာျပည္နယ္ရွိ စာေမးပဲြေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက စာေမးပဲြခိုးခ်မႈရပ္ဆုိင္းသြားေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စာေမးပဲြေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းက်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply