အမိႈက္ကားမ်ားႏွင့္ မိလႅာကားမ်ားတြင္ GPS တပ္ ဆင္မည္

0
170

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း အမိႈက္သိမ္းေနသည့္ အမိႈက္ကားမ်ားႏွင့္ မိလႅာကားမ်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္းဝန္ထမ္းမ်ား တာဝန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိေစရန္ အတြက္ GPS စနစ္ တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရသည္။

“အမိႈက္ကားက အမိႈက္မသိမ္းပဲ ပုလင္းဝင္းထဲသြားၿပီး ပစၥည္းေရာင္းေနတယ္တို႔ ဘာတို႔ဆိုတာၾကားတယ္။ အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြရွိလည္းရွိမွာပါ ။ GPS တပ္ထားေတာ့ သူ႔လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း တကယ္သြားမသြားဆိုတာ ထိမ္းခ်ဳပ္လို႔ရသြားၿပီ´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အမိႈက္ကားေမာင္းသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမိႈက္တန္ခ်ိန္အတိုင္း မတင္ပဲ ေလွ်ာ့နည္းသယ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ အမိႈက္ပံုသို႔ အဝင္တြင္ အမိႈက္ကားမ်ားကို ခ်ိန္တြယ္ရန္ ကတၱားတပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ကတၱားတပ္ဆင္ျခင္းသည္ အမိႈက္ကားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္အတိုင္း တင္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္အေခါက္ေရျပည့္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် အမိႈက္ထြက္ ႐ွိႏႈန္းမွာ တန္ခ်ိန္ ၉၄၀ ခန္႔အထိ ရွိေနၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္း ၀.၇၄ ကီလိုဂရမ္အထိ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း အမိႈက္သိမ္းေနသည့္ အမိႈက္ကားမ်ားႏွင့္ မိလႅာကားမ်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္းဝန္ထမ္းမ်ား တာဝန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိေစရန္ အတြက္ GPS စနစ္ တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရသည္။

“အမိႈက္ကားက အမိႈက္မသိမ္းပဲ ပုလင္းဝင္းထဲသြားၿပီး ပစၥည္းေရာင္းေနတယ္တို႔ ဘာတို႔ဆိုတာၾကားတယ္။ အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြရွိလည္းရွိမွာပါ ။ GPS တပ္ထားေတာ့ သူ႔လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း တကယ္သြားမသြားဆိုတာ ထိမ္းခ်ဳပ္လို႔ရသြားၿပီ´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အမိႈက္ကားေမာင္းသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမိႈက္တန္ခ်ိန္အတိုင္း မတင္ပဲ ေလွ်ာ့နည္းသယ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ အမိႈက္ပံုသို႔ အဝင္တြင္ အမိႈက္ကားမ်ားကို ခ်ိန္တြယ္ရန္ ကတၱားတပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ကတၱားတပ္ဆင္ျခင္းသည္ အမိႈက္ကားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္အတိုင္း တင္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္အေခါက္ေရျပည့္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် အမိႈက္ထြက္ ႐ွိႏႈန္းမွာ တန္ခ်ိန္ ၉၄၀ ခန္႔အထိ ရွိေနၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္း ၀.၇၄ ကီလိုဂရမ္အထိ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply