၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ၄၈ ဦးေသဆုံး 

0
122

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ မေတာ္တဆျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံး ဒဏ္ရာရရွိသူေတြ ပုိမုိမ်ားျပားခဲ႔ၿပီး လူဦးေရ (၄၈) ဦးအထိ ေသဆံုးခဲ့ကာ (၉) ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင့္ေသဆုံးမႈမ်ား မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆုံးသူ (၆) ဦး၊ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရရွိသူ (၁) ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆုံးသူ (၆) ဦး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆုံးသူ (၂၆) ဦးႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူ (၄) ဦး တုိ႔ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္။

ထ႔ုိအျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ (၂၄) ဦး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူ (၄) ဦး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆုံးသူ (၂၁) ဦးႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူ (၂) ဦးတို႔ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ေလ်ာ႔နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ပုိမုိ ထားရွိေစရန္အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနရုံးတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း ေရးအတြက္ ပုိမုိေဆာင္ရြက္ထားရွိေစရန္ တုိက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္တဲ႔ သူေတြဟာ ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္သလုိ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္လည္း မျဖစ္မေန သတိျပဳ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ႀကဳိတင္ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ကာကြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘူးဆုိရင္ မေတာ္တဆထိခုိက္ေသဆုံးမႈမ်ား ေတြ ႀကဳံေတြ႔လာတဲ့ အခါ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ တစ္နည္းတစ္ဖုံ ထိခုိက္ႏုိင္ၿပီး အခက္အခဲေတြျဖစ္လာေစမွာ မလြဲမေသြျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန (သတၱဳေရးရာ) မွ အႀကီးစား သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း ခြင္႔ ျပဳမိန္႔ (၁၅၀)ခု၊ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ခြင့္ ျပဳမိန္႔ (၇၈၇) ခု၊ စမ္းသပ္ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္/ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း ခြင့္ ျပဳမိန္႔ (၂၄) ခု၊ လက္လုပ္လက္စား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ခြင့္ ျပဳမိန္႔ (၃၇)ခုႏွင္႔ အေသးစားဆင္႔တက္ျပဳျပင္ျခင္းခြင့္ ျပဳမိန္႔ (၉၂) ခုတုိ႔အား ခြင့္ျပဳလုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ မေတာ္တဆျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံး ဒဏ္ရာရရွိသူေတြ ပုိမုိမ်ားျပားခဲ႔ၿပီး လူဦးေရ (၄၈) ဦးအထိ ေသဆံုးခဲ့ကာ (၉) ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင့္ေသဆုံးမႈမ်ား မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆုံးသူ (၆) ဦး၊ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရရွိသူ (၁) ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆုံးသူ (၆) ဦး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆုံးသူ (၂၆) ဦးႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူ (၄) ဦး တုိ႔ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္။

ထ႔ုိအျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ (၂၄) ဦး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူ (၄) ဦး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆုံးသူ (၂၁) ဦးႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူ (၂) ဦးတို႔ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ေလ်ာ႔နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ပုိမုိ ထားရွိေစရန္အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနရုံးတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း ေရးအတြက္ ပုိမုိေဆာင္ရြက္ထားရွိေစရန္ တုိက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္တဲ႔ သူေတြဟာ ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္သလုိ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္လည္း မျဖစ္မေန သတိျပဳ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ႀကဳိတင္ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ကာကြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘူးဆုိရင္ မေတာ္တဆထိခုိက္ေသဆုံးမႈမ်ား ေတြ ႀကဳံေတြ႔လာတဲ့ အခါ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ တစ္နည္းတစ္ဖုံ ထိခုိက္ႏုိင္ၿပီး အခက္အခဲေတြျဖစ္လာေစမွာ မလြဲမေသြျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန (သတၱဳေရးရာ) မွ အႀကီးစား သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း ခြင္႔ ျပဳမိန္႔ (၁၅၀)ခု၊ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ခြင့္ ျပဳမိန္႔ (၇၈၇) ခု၊ စမ္းသပ္ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္/ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း ခြင့္ ျပဳမိန္႔ (၂၄) ခု၊ လက္လုပ္လက္စား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ခြင့္ ျပဳမိန္႔ (၃၇)ခုႏွင္႔ အေသးစားဆင္႔တက္ျပဳျပင္ျခင္းခြင့္ ျပဳမိန္႔ (၉၂) ခုတုိ႔အား ခြင့္ျပဳလုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply