ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ ခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈ ႏွစ္ဆခန္႔တိုးတက္လာ

0
142

ရန္ကုန္ ၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအနည္းဆံုး ျပည္နယ္အတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ႀကိဳးစားေနေသာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ ႏွစ္ဆခန္႔ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆလိုင္းလ်န္လြယ္ က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါး၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ေတြထက္ ယခုႏွစ္မွာ ႏွစ္ဆခန္႔ပိုမိုတိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆလိုင္းလ်န္လြယ္က အခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေခါႏူးစုမ္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အေျချပဳ ခရီးသြားအေျချပဳလုပ္ငန္းသည္ လူသိမ်ားလာၿပီး ရိဒ္ေရကန္အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္၊ သီကီရ္ေက်းရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၂၀၁၇ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ေဆာေလာင္ေက်းရြာႏွင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ တာရႊန္းေက်းရြာ တို႔တြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပသည့္ ခြာဒိုပြဲေတာ္သည္လည္း ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားလာသည့္ ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ စုစုေပါင္းဘ႑ာေငြ က်ပ္သန္း တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး လမ္းတံတား၊ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ား၊ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြဲတမ္းခ်အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ၿမိဳ႕ ၁၅ ခုရွိသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၆ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ ထန္တလန္၊ ခိုင္ကမ္း၊ မင္းတပ္ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕မ်ားကို မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ လ်ပ္စစ္ပို႔လႊတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မတူပီၿမိဳ႕ကို ခရိုင္ၿမိဳ႕အျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ မကီြအိမ္ႏူးေက်းရြာႏွင့္ ႏွာရိန္းေက်းရြာတို႔ကို ၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ အဆင္ျမွင့္တင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေသာ္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈမ်ားျပားလာျခင္းမ်ား၏ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအနည္းဆံုး ျပည္နယ္အတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ႀကိဳးစားေနေသာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ ႏွစ္ဆခန္႔ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆလိုင္းလ်န္လြယ္ က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါး၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ေတြထက္ ယခုႏွစ္မွာ ႏွစ္ဆခန္႔ပိုမိုတိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆလိုင္းလ်န္လြယ္က အခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေခါႏူးစုမ္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အေျချပဳ ခရီးသြားအေျချပဳလုပ္ငန္းသည္ လူသိမ်ားလာၿပီး ရိဒ္ေရကန္အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္၊ သီကီရ္ေက်းရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၂၀၁၇ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ေဆာေလာင္ေက်းရြာႏွင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ တာရႊန္းေက်းရြာ တို႔တြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပသည့္ ခြာဒိုပြဲေတာ္သည္လည္း ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားလာသည့္ ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ စုစုေပါင္းဘ႑ာေငြ က်ပ္သန္း တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး လမ္းတံတား၊ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ား၊ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြဲတမ္းခ်အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ၿမိဳ႕ ၁၅ ခုရွိသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၆ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ ထန္တလန္၊ ခိုင္ကမ္း၊ မင္းတပ္ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕မ်ားကို မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ လ်ပ္စစ္ပို႔လႊတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မတူပီၿမိဳ႕ကို ခရိုင္ၿမိဳ႕အျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ မကီြအိမ္ႏူးေက်းရြာႏွင့္ ႏွာရိန္းေက်းရြာတို႔ကို ၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ အဆင္ျမွင့္တင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေသာ္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈမ်ားျပားလာျခင္းမ်ား၏ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply