အဖရခိုင္ပါတီတည္ေထာင္သူကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ႏႈတ္ထြက္ခြင့္မျပဳေသး

0
193

ရန္ကုန္ ၊ေဖေဖာ္ဝါရိီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီး အဖရခိုင္ပါတီတည္ေထာင္မည့္ ဦးေက်ာ္ေဇာဦးအား ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္မျပဳေသးေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ဦးေက်ာ္ေဇာဦးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ မွ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ခံေသာေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္ ခန္႔တြင္ ပါတီတြင္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္စာေပးပို႔ကာ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ တစ္သီးပုဂၢလလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔တင္ျပခဲ့ၿပီး တစ္လခန္႔အၾကာတြင္ အဖရခိုင္ပါတီ တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ အဖရခိုင္ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ နံနက္ပိုင္း၌ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အရ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ ကနဦးအဆင့္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္” ဟု ၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ယမန္ေန႔က ေရးသားထားသည္။

ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား စိစစ္ၿပီးပါက ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္စာတင္ၿပီး ပါတီတည္ေထာင္ျခင္းကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္ေအာင္ေက်ာ္ က “ ပါတီကေတာ့ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ မေပးေသးပါဘူး။ သူက ပါတီတြင္းမွာ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ထဲမွာပါပါတယ္။ ရွင္းစရာေတြက်န္ေနပါေသးတယ္။ ဘာေတြရွင္းစရာလည္း ဆိုတာေတာ့ ပါတီကိစၥမို႔ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ပါတီတည္ေထာင္တာကိုေတာ့ ဘာမွ မေျပာလိုပါဘူး” ဟု ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ပါတီဝင္တစ္ဦးသည္ ပါတီဝင္အျဖစ္ ႏႈတ္ထြက္လိုပါက မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ႏႈတ္ထြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပါတီဝင္ ျဖစ္စဥ္က တစ္စံုတစ္ရာရွင္းလင္းရန္ရွိပါက ရွင္းလင္းၿပီးမွသာ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ႏႈတ္ထြက္စာတင္ၿပီး တစ္လခန္႔အၾကာတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပါတီတြင္းတြင္လည္း ရွင္းစရာကိစၥမ်ား လံုးဝမရွိသည့္အတြက္ ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္ ဟုလည္း ဦးေက်ာ္ေဇာဦးက ေရးသားထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္ဥပေဒအရ တစ္ဦးတည္းက ပါတီႏွစ္ခုတြင္ ပါတီဝင္ျဖစ္ထားျခင္းကို ခြင့္မျပဳေၾကာင္းျပဌာန္းထားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃ ခုအထိရွိၿပီး အဖရခိုင္ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ရရွိပါက ပါတီ ၄ ခုအထိရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ၊ေဖေဖာ္ဝါရိီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီး အဖရခိုင္ပါတီတည္ေထာင္မည့္ ဦးေက်ာ္ေဇာဦးအား ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္မျပဳေသးေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ဦးေက်ာ္ေဇာဦးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ မွ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ခံေသာေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္ ခန္႔တြင္ ပါတီတြင္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္စာေပးပို႔ကာ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ တစ္သီးပုဂၢလလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔တင္ျပခဲ့ၿပီး တစ္လခန္႔အၾကာတြင္ အဖရခိုင္ပါတီ တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ အဖရခိုင္ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ နံနက္ပိုင္း၌ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အရ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ ကနဦးအဆင့္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္” ဟု ၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ယမန္ေန႔က ေရးသားထားသည္။

ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား စိစစ္ၿပီးပါက ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္စာတင္ၿပီး ပါတီတည္ေထာင္ျခင္းကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္ေအာင္ေက်ာ္ က “ ပါတီကေတာ့ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ မေပးေသးပါဘူး။ သူက ပါတီတြင္းမွာ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ထဲမွာပါပါတယ္။ ရွင္းစရာေတြက်န္ေနပါေသးတယ္။ ဘာေတြရွင္းစရာလည္း ဆိုတာေတာ့ ပါတီကိစၥမို႔ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ပါတီတည္ေထာင္တာကိုေတာ့ ဘာမွ မေျပာလိုပါဘူး” ဟု ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ပါတီဝင္တစ္ဦးသည္ ပါတီဝင္အျဖစ္ ႏႈတ္ထြက္လိုပါက မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ႏႈတ္ထြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပါတီဝင္ ျဖစ္စဥ္က တစ္စံုတစ္ရာရွင္းလင္းရန္ရွိပါက ရွင္းလင္းၿပီးမွသာ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ႏႈတ္ထြက္စာတင္ၿပီး တစ္လခန္႔အၾကာတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပါတီတြင္းတြင္လည္း ရွင္းစရာကိစၥမ်ား လံုးဝမရွိသည့္အတြက္ ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္ ဟုလည္း ဦးေက်ာ္ေဇာဦးက ေရးသားထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္ဥပေဒအရ တစ္ဦးတည္းက ပါတီႏွစ္ခုတြင္ ပါတီဝင္ျဖစ္ထားျခင္းကို ခြင့္မျပဳေၾကာင္းျပဌာန္းထားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃ ခုအထိရွိၿပီး အဖရခိုင္ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ရရွိပါက ပါတီ ၄ ခုအထိရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply