ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အစိုးရမွၾကပ္မတ္မႈအားနည္းေနဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္ဆို

0
162

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးခရိုင္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ၾကပ္မတ္မႈ အားနည္းေနသည့္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚလွလွဝင္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးအေနျဖင့္ ခ်ဳိင့္က်င္းမ်ား၊ ေခ်ာင္း ေကာမ်ား၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ရွိလာေနၿပီး အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းျခင္းမျပဳလုပ္ပါက ေဒသခံမ်ားမွီခိုလုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနရသည့္ ေတာေတာင္ေရေျမမ်ားယခုထက္ပို၍ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးလာႏိုင္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“အခုလက္ရွိျဖစ္ေနတာက ဒီလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သစ္ေတာကပဲတာဝန္ရွိသလိုလို၊ သတၱဳတြင္းကပဲ တာဝန္ယူမွာလိုလိုနဲ႔ ျဖစ္ေနတယ္။ အမွန္တကယ္ကေတာ့ ေဒသအစိုးရေတြက အနီးကပ္ၾကပ္မတ္ရမွာ။ အခုအဲဒီလို စည္းကမ္းေတြၾကပ္မတ္ဖို႔အားနည္းေနတဲ့အတြက္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕သဘာဝသယံဇာတေတြဟာ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခ အေနကိုေရာက္ေနပါၿပီ” ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚလွလွဝင္းကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မ်ားက နည္းဥပေဒမ်ားအျမန္ဆုံးေရးဆြဲျပဌာန္းကာ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာထိုခိုက္မႈအေျခအေနမ်ားကို မွတ္တမ္းမ်ားရယူကာ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင့္ ၎က သုံးသပ္ ေျပာသည္။

“လုပ္ကြက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က အဓိကကိုင္တြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေျပာလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တာဝန္မရွိဘူးဆိုၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ေပးတာမဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနနဲ႔လည္း သတၱဳတူး ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သစ္ေတာဦးစီးအပါအဝင္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ညွိႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ သယံဇာတ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေစာညိဳဝင္းက ေျပာသည္။

ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ေရႊပစ္မွတ္ကုမၸဏီ၊ ကေညာထူး ဒိုစိုးကုမၸဏီ၊ ေရႊက်င္သားကုမၸဏီ အစရွိေသာ ကုမၸဏီႀကီးသုံးခုမွ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား၏ လိုင္စင္သက္ တမ္းတိုးဆိုင္ရာ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္စမ္းစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေတာင္းခံထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ သဘာ ဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ (သို႔မဟုတ္)ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ၂ဝ၁၂ တြင္ျပဌာနးခဲ့သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၃)တြင္ ျပန္ဌာန္းပါရွိ
သည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးခရိုင္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ၾကပ္မတ္မႈ အားနည္းေနသည့္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚလွလွဝင္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးအေနျဖင့္ ခ်ဳိင့္က်င္းမ်ား၊ ေခ်ာင္း ေကာမ်ား၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ရွိလာေနၿပီး အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းျခင္းမျပဳလုပ္ပါက ေဒသခံမ်ားမွီခိုလုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနရသည့္ ေတာေတာင္ေရေျမမ်ားယခုထက္ပို၍ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးလာႏိုင္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“အခုလက္ရွိျဖစ္ေနတာက ဒီလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သစ္ေတာကပဲတာဝန္ရွိသလိုလို၊ သတၱဳတြင္းကပဲ တာဝန္ယူမွာလိုလိုနဲ႔ ျဖစ္ေနတယ္။ အမွန္တကယ္ကေတာ့ ေဒသအစိုးရေတြက အနီးကပ္ၾကပ္မတ္ရမွာ။ အခုအဲဒီလို စည္းကမ္းေတြၾကပ္မတ္ဖို႔အားနည္းေနတဲ့အတြက္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕သဘာဝသယံဇာတေတြဟာ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခ အေနကိုေရာက္ေနပါၿပီ” ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚလွလွဝင္းကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မ်ားက နည္းဥပေဒမ်ားအျမန္ဆုံးေရးဆြဲျပဌာန္းကာ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာထိုခိုက္မႈအေျခအေနမ်ားကို မွတ္တမ္းမ်ားရယူကာ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင့္ ၎က သုံးသပ္ ေျပာသည္။

“လုပ္ကြက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က အဓိကကိုင္တြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေျပာလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တာဝန္မရွိဘူးဆိုၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ေပးတာမဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနနဲ႔လည္း သတၱဳတူး ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သစ္ေတာဦးစီးအပါအဝင္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ညွိႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ သယံဇာတ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေစာညိဳဝင္းက ေျပာသည္။

ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ေရႊပစ္မွတ္ကုမၸဏီ၊ ကေညာထူး ဒိုစိုးကုမၸဏီ၊ ေရႊက်င္သားကုမၸဏီ အစရွိေသာ ကုမၸဏီႀကီးသုံးခုမွ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား၏ လိုင္စင္သက္ တမ္းတိုးဆိုင္ရာ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္စမ္းစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေတာင္းခံထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ သဘာ ဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ (သို႔မဟုတ္)ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ၂ဝ၁၂ တြင္ျပဌာနးခဲ့သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၃)တြင္ ျပန္ဌာန္းပါရွိ
သည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply