ဒကၡိဏသီရိ စက္မႈဇုန္အတြင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားပါက ဦးစား ေပးမည္

0
134

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈။

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း ဒကၡိဏသီရိအေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈဇုန္အတြင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းတပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားပါက ဦးစားေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀န္ ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

“ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးနိုင္ရန္ အတြက္ စက္မႈဇုန္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ Green City မထိခိုက္ ေစေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို စီစစ္ခြင့္ျပဳေပးလွ်က္ရွိရာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အီလက္ ထေရာနစ္ပစၥည္းတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားပါက ဦးစားေပးေရာင္းခ်ရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္ (၉) ဦး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားနွင့္ Proposal မ်ားအား လက္ခံစီစစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀န္ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဒကၡိဏသီရိမဲဆႏၵနယ္္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းမွ “ဒကၡိဏသီရိအေသးစားနွင့္ အလတ္စားစက္မႈဇုန္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေျမေနရာမ်ားအက်ိဳးရွိထိေရာက္စြာ အသံုးခ်နိုင္ေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ထားပါသနည္း၊ စက္မႈဇုန္ဖြံၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေရးဆြဲထားပါသနည္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚ မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ “ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးတင္ထြန္းမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စက္မႈဇုန္သည္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းမႀကီးနွင့္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းေဟာင္းၾကား၊ လယ္ေ၀းဘူတာနွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေလယာဥ္ ကြင္းမ်ားသို႔ လြယ္ကူစြာ သြားလာနိုင္ေသာ ေျမဧရိယာ(၃၄၆.၅၃၂) ဧကေပၚတြင္ ဧကေျမကြက္ေပါင္း(၁၀၀)ကြက္အား ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေက်ာက္မ်က္အလုပ္ရံုမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ ျမန္မာစည္သူေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီသို႔(၂.၅)ဧက အကြက္ (၁၀) ကြက္သာ ေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

က်န္သည့္ေျမဧရိယာေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈမရွိေစရန္ ေနျပည္ေတာ္အတြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးနိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ဒကၡိဏသီရိ အေသးစားနွင့္ အလတ္စား စက္မႈဇုန္ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေျမကြက္ (၁၀၀)မွ ေျမကြက္ (၅၆) ကြက္(ဓာတ္အားခြဲရံုအပါအ၀င္) ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး(၄၄)ကြက္ေရာင္းခ်ရန္ က်န္ရွိေနကာ ေရာင္းခ်ၿပီးေျမကြက္ (၅၆)ကြက္တြင္ ျမန္မာစည္သူေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီအပါအ၀င္ သိုေလွာင္ ရံုနွင့္ အေခ်ာထည္လုပ္ငန္း(၂၆)ကြက္ ၊ ဓာတ္အားခြဲရံု(၁)ကြက္ ၊ေျမထိုးေျမေဖာ္စက္မ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း(၂)ကြက္၊ စုစုေပါင္း (၂၉)ကြက္သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အက်ံဳး၀င္မႈ မရွိေသာ္လည္း ေရာင္းခ်ၿပီး က်န္သည့္ေျမကြက္(၂၇)ကြက္သည္သာ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စက္မႈဇုန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Infrastructure အေနျဖင့္ လမ္း(၇)လမ္းအား (၂)လမ္းသြား ကြန္ကရစ္လမ္းျဖစ္ျခင္း၊ ေရစီးေရ လာေကာင္းမြန္ေစရန္ ကြန္ကရစ္ေရေျမာင္း(၃၃၀၃၀)ေပ ေက်ာက္ စီေရေျမာင္း(၇၉၈၅)ေပ ျပဳလုပ္ျခင္းအျပင္ ပင္မ စြန္႔ပစ္ေရေျမာင္း အား ပတၱာေခ်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္၍ စြန္႔ပစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအေနျဖင့္ 33/11KV (10MVA)ဓာတ္အားခြဲရံုတစ္ရံုကို သီးျခားတည္ေဆာက္ထားၿပီး ဓာတ္အားျပည့္၀စြာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးလွ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးအေနျဖင့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား၊ Cable TV လိုင္းမ်ား၊ ADSL အင္တာနက္လိုင္းမ်ားနွင့္ CATVလိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈။

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း ဒကၡိဏသီရိအေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈဇုန္အတြင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းတပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားပါက ဦးစားေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀န္ ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

“ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးနိုင္ရန္ အတြက္ စက္မႈဇုန္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ Green City မထိခိုက္ ေစေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို စီစစ္ခြင့္ျပဳေပးလွ်က္ရွိရာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အီလက္ ထေရာနစ္ပစၥည္းတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားပါက ဦးစားေပးေရာင္းခ်ရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္ (၉) ဦး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားနွင့္ Proposal မ်ားအား လက္ခံစီစစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀န္ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဒကၡိဏသီရိမဲဆႏၵနယ္္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းမွ “ဒကၡိဏသီရိအေသးစားနွင့္ အလတ္စားစက္မႈဇုန္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေျမေနရာမ်ားအက်ိဳးရွိထိေရာက္စြာ အသံုးခ်နိုင္ေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ထားပါသနည္း၊ စက္မႈဇုန္ဖြံၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေရးဆြဲထားပါသနည္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚ မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ “ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးတင္ထြန္းမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စက္မႈဇုန္သည္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းမႀကီးနွင့္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းေဟာင္းၾကား၊ လယ္ေ၀းဘူတာနွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေလယာဥ္ ကြင္းမ်ားသို႔ လြယ္ကူစြာ သြားလာနိုင္ေသာ ေျမဧရိယာ(၃၄၆.၅၃၂) ဧကေပၚတြင္ ဧကေျမကြက္ေပါင္း(၁၀၀)ကြက္အား ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေက်ာက္မ်က္အလုပ္ရံုမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ ျမန္မာစည္သူေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီသို႔(၂.၅)ဧက အကြက္ (၁၀) ကြက္သာ ေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

က်န္သည့္ေျမဧရိယာေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈမရွိေစရန္ ေနျပည္ေတာ္အတြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးနိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ဒကၡိဏသီရိ အေသးစားနွင့္ အလတ္စား စက္မႈဇုန္ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေျမကြက္ (၁၀၀)မွ ေျမကြက္ (၅၆) ကြက္(ဓာတ္အားခြဲရံုအပါအ၀င္) ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး(၄၄)ကြက္ေရာင္းခ်ရန္ က်န္ရွိေနကာ ေရာင္းခ်ၿပီးေျမကြက္ (၅၆)ကြက္တြင္ ျမန္မာစည္သူေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီအပါအ၀င္ သိုေလွာင္ ရံုနွင့္ အေခ်ာထည္လုပ္ငန္း(၂၆)ကြက္ ၊ ဓာတ္အားခြဲရံု(၁)ကြက္ ၊ေျမထိုးေျမေဖာ္စက္မ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း(၂)ကြက္၊ စုစုေပါင္း (၂၉)ကြက္သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အက်ံဳး၀င္မႈ မရွိေသာ္လည္း ေရာင္းခ်ၿပီး က်န္သည့္ေျမကြက္(၂၇)ကြက္သည္သာ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စက္မႈဇုန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Infrastructure အေနျဖင့္ လမ္း(၇)လမ္းအား (၂)လမ္းသြား ကြန္ကရစ္လမ္းျဖစ္ျခင္း၊ ေရစီးေရ လာေကာင္းမြန္ေစရန္ ကြန္ကရစ္ေရေျမာင္း(၃၃၀၃၀)ေပ ေက်ာက္ စီေရေျမာင္း(၇၉၈၅)ေပ ျပဳလုပ္ျခင္းအျပင္ ပင္မ စြန္႔ပစ္ေရေျမာင္း အား ပတၱာေခ်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္၍ စြန္႔ပစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအေနျဖင့္ 33/11KV (10MVA)ဓာတ္အားခြဲရံုတစ္ရံုကို သီးျခားတည္ေဆာက္ထားၿပီး ဓာတ္အားျပည့္၀စြာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးလွ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးအေနျဖင့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား၊ Cable TV လိုင္းမ်ား၊ ADSL အင္တာနက္လိုင္းမ်ားနွင့္ CATVလိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply